Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr.5

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš (nepiedalās no plkst.1118 līdz 1128), Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1102 līdz plkst.1107), Dzintra Hirša, Raimonds Munkevics, Māris Dzenītis, Zigurds Starks, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Būvniecības nodaļas vadītājs

Māris Demme

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Agita Bērzupe, Anna Deičmane, Gunta Ušpele, Marita Šteimane, Edgars Paičs, Ligita Maziņa, Veronika Ramāne, Vizma Klāsone

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā

· Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piešķiršanas kārtību 2012.gadā”, jo VARAM nav konstatējusi prettiesiskumu minētajos saistošajos noteikumos, bet norādījusi tikai uz juridiskās tehnikas trūkumiem, tāpēc ir sagatavots protokollēmums par iepriekš pieņemto saistošo noteikumu precizēšanu

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu sēdes darba kārtības pēdējo jautājumu „Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība”” noņemt un novirzīt izskatīšanai uz Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, jo priekšlikumus tieši par šo adresi iepriekš komitejā nav skatīts un saskaņā ar 06.10.2010. ar Kultūras un sporta komitejas protokolu, tika nolemts jautājumu vēlreiz izskatīt komitejā.

M.Dzenītis aicina deputātus atbalstīt priekšlikumu sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā un izsaka priekšlikumu to izskatīt kā 1.jautājumu.

A.Tampe jautā, vai kādā no tuvākajām domes sēdēm tiks izskatīts jautājums par Valsts kontroles ziņojumu?

G.Truksnis atbild, ka šādu jautājumu uz šo brīdi nav paredzēts izskatīt, jo domes lēmums par to nav nepieciešams. Šobrīd ir sastādīts grafiks un, saskaņā ar to, notiek konstruktīva un pietiekoši vispusīga darbība pie šī jautājuma izvērtējuma un paskaidrojumu pieprasījuma. Protams, deputātiem pēc savas iniciatīvas ir tiesības attiecīgā redakcijā sagatavot arī lēmumprojektu izskatīšanai domes sēdē.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 6 (A.Ābelītis, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Hirša, Z.Starks, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis)), priekšlikums tiek noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, Dz.Hirša, Z.Starks)), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

3.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā”

5.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piešķiršanas kārtību 2012.gadā”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”

7.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

8.

Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmuma Nr.1601 „Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē „Pienenīte” un bērnudārzā „Lācītis”” un 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.573 „Par bērnu uzturēšanu bērnudārza „Lācītis” sociālās aprūpes grupā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

10.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs „Lācītis” nolikums”

11.

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

12.

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu

13.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kr.Valdemāra ielā 16

15.

Par zemes vienības Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, Bulduru prospektā 133, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

16.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12

17.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3”

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Meža prospektā 83, Jūrmalā un Meža prospektā 85, Jūrmalā

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un Ežu ielā 8, Jūrmalā

20.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 apstiprināšanu

21.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

22.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 nodošanu pašvaldības īpašumā

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.592 „Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716” atcelšanu

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.93 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105”

25.

Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16d.d. nomas līguma pagarināšanu ar I.P.

26.

Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ararat”

27.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

28.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I.

29.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.

30.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

31.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.

32.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar L.R.

33.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.”

34.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar J.K.

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.

36.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

37.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 002 īres līguma pagarināšanu ar A.S.

38.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 004 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

39.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 005 īres līguma pagarināšanu ar I.P.

40.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 006 īres līguma pagarināšanu ar L.B.

41.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

42.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar E.T.

43.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai

44.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu

45.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu

46.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu

47.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu

48.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu

49.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu

50.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu

51.

Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Brīzes ielas Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu

52.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu”

53.

Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība”

1. Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā (lēmums Nr.116)

Ziņotājs:

E.Paičs

Izsakās:

Z.Starks ierosina līguma 4.2.punktā tekstu „uz Konkursa pasākumiem uz Dzintaru koncertzāli un Dzintaru koncertzāles VIP-zonu” precizēt redakcijā: „uz Konkursa pasākumiem Dzintaru koncertzālē un Dzintaru koncertzāles VIP-zonā”.

M.Dzenītis aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu, jo tas ir ļoti svarīgs pilsētai. Izsakās, ka, protams, sagatavotais līgums ir tālu no ideāla, tāpēc atbalsta, ka šis sadarbības līgums tiek slēgts tikai uz 1 gadu, taču uzskata, ka domes priekšsēdētājam ir arī jāuzsāk dialogs ar konkursa organizatoriem par sadarbības līguma noslēgšanu uz 5 gadiem, šo konkursu organizējot daudz plašāk, kā pilsētas svētkus, tā ietvaros organizējot arī dažādus bezmaksas pasākumus.

A.Ābelītis izsakās, ka pagājušajā gadā dome pieņēma un arī pats ir atbalstījis lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu uz 5 gadiem, tāpēc nav skaidrs, kādēļ kaut kas tiek mainīts un, kāpēc nav domes stingra nostāja šajā jautājumā. Izsaka priekšlikumus:

1)sadarbības līgumu noslēgt uz 5 gadiem;

2)sadarbības līguma 4.1.punktā noteikt konkursa organizatoriem tiesības reklāmu izvietot un reklāmas materiālus izplatīt tikai Dzintaru koncertzāles teritorijā, nevis visās konkursa pasākumu vietās.

M.Dzenītis oponē A.Ābelītim, jo uzskata, ja konkursa organizatori nepiekrita slēgt līgumu uz 5 gadiem, tad ir jāizskata variants par sadarbības līguma slēgšanu uz 1 gadu, ko atbalsta konkursa organizētāji.

R.Munkevics izsakās, ka konkurss „Jaunais vilnis” Jūrmalā notiek jau no 2001.gada un 2006.gadā interesi par iespēju organizēt savu konkursu bija izrādījuši arī līdzīga konkursa „5 zvaigznes” organizatori. Taču, lai šādu iespēju liegtu saviem konkurentiem, konkursa „Jaunais vilnis” organizatori piedāvāja Jūrmalas pilsētas domei noslēgt sadarbības līgumu uz 5 gadiem, kas tādējādi izslēdz iespēju organizēt līdzīga satura konkursus Jūrmalā. Tā arī pagājušajā tika pieņemts domes lēmums par sadarbības līguma ar konkursa „Jaunais vilnis” organizatoriem noslēgšanu uz 5 gadiem. Taču šī gada februārī pēkšņi atklājās, ka konkursa „Jaunais vilnis” organizatori „ved” sarunas ar konkurentiem, proti, ar Rīgas domi, par iespēju rīkot šo konkursu Rīgā, publiskajā telpā izskanot informācijai, ka konkursa organizētāji meklē citus variantus un par to, ka sadarbība ar Jūrmalas pilsētas domi ir sasniegusi kritisko robežu un organizatori ir attiekušies slēgt sadarbības līgumu uz 5 gadiem. Uzskata, ka šajā situācijā visprātīgāk būtu pagarināt uz 1 gadu iepriekš noslēgto sadarbības līgumu un, nekavējot laiku, un ņemot vērā šo organizatoru rīcību, Jūrmalas domei uzsākt sarunas par konkursa „5 zvaigznes” vai citu līdzīgu konkursu norisi Jūrmalā.

I.Blaua , ja līgums tiek slēgts uz 1 gadu, izsaka priekšlikumu svītrot līguma 8.2.punktu.

G.Truksnis izsakās, ka kopumā šis lēmumprojekts ir vajadzīgs, jo faktiski tas pastiprina domes pozīciju, ko dome ir paudusi jau iepriekš nosūtītajās oficiālajās vēstulēs konkursa organizētājiem, izsakot ne tikai savu viennozīmīgu vēlmi konkursu redzēt Jūrmalā un sadarboties šī konkursa organizēšanā, atzīstot tā pienesumu Jūrmalai bez jebkādām iebildēm, bet arī to, ka pirms līguma noslēgšanas ir priekšnosacījums – saņemt konkursa organizētāju apliecinājumu, ka šis konkurss 2012.gadā notiks Jūrmalas pilsētā. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu līgumu noslēgt uz 5 gadiem („par” – 1 (A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus A.Ābelīša priekšlikumu līguma 4.1.punktā noteikt konkursa organizatoriem tiesības reklāmu izvietot un reklāmas materiālus izplatīt tikai Dzintaru koncertzāles teritorijā („par” – 3 (A.Tampe, A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), Z.Starks nebalso), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Blauas priekšlikumu svītrot līguma 8.2.punktu („par” – 6 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, A.Ābelītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.117)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Izsakās:

J.Visockis izsaka priekšlikumu papildināt lēmumprojektu par redakcionāliem grozījumiem lēmuma 1.1.punktā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” ar papildinājumu.

3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu (lēmums Nr.118)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.

Iziet M.Vorobjova

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā” (saistošie noteikumi Nr.4)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā”

5. Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piešķiršanas kārtību 2012.gadā”

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt protokollēmumu.

PROTOKOLLĒMUMS

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk tekstā - VARAM) 2012.gada 2.martā ir nosūtījusi Jūrmalas pilsētas domei vēstuli par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) precizēšanu.

VARAM ir norādījusi, ka Saistošajos noteikumos nav jāietver normas, kas nosaka administratīvā akta apstrīdēšanas termiņus, jo tie ir reglamentēti Administratīvā procesa likumā, līdz ar to jāsvītro Noteikumu 1.3. un 1.4.punkts.

Papildus tam VARAM norāda par nepieciešamību precizēt Saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 101.punktam.

Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

VARAM nav konstatējusi Saistošo noteikumu prettiesiskumu, bet norādījusi, ka ir trūkumi Saistošo noteikumu izstrādes juridiskajā tehnikā.

2012.gada 7.martā Jūrmalas pilsētas domē tika reģistrēta elektroniski saņemta VARAM vēstule. VARAM norāda, ka pašvaldības dome var domes sēdē precizēt saistošos noteikumus un precizētos saistošos noteikumus publicēt, kā arī atkārtoti nosūtīt ministrijai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj precizēt Saistošos noteikumus:

1. Svītrot Saistošo noteikumu 1.3. un 1.4.punktu;

2. Aizstāt Saistošo noteikumu nodaļu nosaukumos arābu ciparus ar romiešu cipariem;

3. Atbilstoši 1., 2., veikt Saistošo noteikumu apakšpunktu numerācijas un atsauču korekciju visā Saistošo noteikumu tekstā.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā” (lēmums Nr.119)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu  („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.417 „Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā”.

7. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (nolikums Nr.3)

Ziņotājs:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu  („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, M.Vorobjova izgājusi), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”.

Ienāk M.Vorobjova

8. Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.120)

Ziņotājs:

V.Ramāne ziņo, ka ir sagatavots un deputātiem izsniegts papildinājums lēmumprojektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi, papildinot lēmumu ar 15.punktu šādā redakcijā:

„15. Anda Celma (Priedaine).”

9. Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmuma Nr.1601 „Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē „Pienenīte” un bērnudārzā „Lācītis”” un 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.573 „Par bērnu uzturēšanu bērnudārza „Lācītis” sociālās aprūpes grupā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

(lēmums Nr.121)

Ziņotājs:

V.Klāsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmuma Nr.1601 „Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē „Pienenīte” un bērnudārzā „Lācītis”” un 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.573 „Par bērnu uzturēšanu bērnudārza „Lācītis” sociālās aprūpes grupā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

10. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs „Lācītis” nolikums” (nolikums Nr.4)

Ziņotājs:

V.Klāsone

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādēs „Lācītis” nolikums”.

11. Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” (lēmums Nr.122)

Ziņotājs:

M.Šteimane ziņo, ka lēmumprojekta 2.punktā nepieciešams precizēt datumu - ar 01.04.2012.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu 2.punktā („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”, lēmuma 2.punktā nosakot, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.aprīli.

12. Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu (lēmums Nr.123)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu.

13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.124)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 (lēmums Nr.125)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16.

15. Par zemes vienības Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, Bulduru prospektā 133, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.126)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, Bulduru prospektā 133, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu.

16. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12 (lēmums Nr.127)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12.

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3” (lēmums Nr.128)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3”.

18. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Meža prospektā 83, Jūrmalā un Meža prospektā 85, Jūrmalā (lēmums Nr.129)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Meža prospektā 83, Jūrmalā un Meža prospektā 85, Jūrmalā.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un Ežu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.130)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības

projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un Ežu ielā 8, Jūrmalā.

20. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.131)

21. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.10)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, J.Visockis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 4 (A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, A.Ābelītis), M.Dzenītis nebalso), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

22. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.132)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 nodošanu pašvaldības īpašumā.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.592 „Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716” atcelšanu (lēmums Nr.133)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.592 „Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716” atcelšanu.

24. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.93 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105” (lēmums Nr.134)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.93 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105”.

Iziet E.Krūmiņš

25. Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar I.P. (lēmums Nr.135)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 d.d. nomas līguma pagarināšanu ar I.P.

26. Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ararat” (lēmums Nr.136)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 6 (A.Ābelītis, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua, J.Visockis, A.Tampe), E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Ararat”.

27. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P. (lēmums Nr.137)

28. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I. (lēmums Nr.138)

29. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.

(lēmums Nr.139)

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

(lēmums Nr.140)

31. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.

(lēmums Nr.141)

32. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar L.R.

(lēmums Nr.142)

33. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.”

(lēmums Nr.143)

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar J.K.

(lēmums Nr.144)

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.

(lēmums Nr.145)

36. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

(lēmums Nr.146)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, A.Tampe, Dz.Homka, Dz.Hirša, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav, E.Krūmiņš izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.

6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar L.R.

7. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.”.

8. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar J.K.

9. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.

10. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.

Ienāk E.Krūmiņš

37. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 002 īres līguma pagarināšanu ar A.S. (lēmums Nr.147)

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 004 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

(lēmums Nr.148)

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 005 īres līguma pagarināšanu ar I.P. (lēmums Nr.149)

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 006 īres līguma pagarināšanu ar L.B.

(lēmums Nr.150)

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

(lēmums Nr.151)

42. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar E.T.

(lēmums Nr.152)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks izsaka priekšlikumu rīkot izsoli un šos nekustamos īpašumus pārdot.

G.Truksnis uzskata, ka jautājumu par lietderību iznomāt šos nekustamos īpašumus un arī iespējamo to atsavināšanu vajadzētu izvērtēt gatavojot nākamā gada budžetu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Dz.Hirša, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 002 īres līguma pagarināšanu ar A.S.

2. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 004 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 005 īres līguma pagarināšanu ar I.P.

4. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 006 īres līguma pagarināšanu ar L.B.

5. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar J.A.

6. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar E.T.

43. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.153)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, M.Dzenītis Dz.Hirša, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai.

44. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu (lēmums Nr.154)

45. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu

(lēmums Nr.155)

46. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.156)

47. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.157)

48. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu (lēmums Nr.158)

49. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.159)

50. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.160)

51. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Brīzes ielas Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu (lēmums Nr.161)

Ziņotājs:

G.Jubele

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, M.Dzenītis Dz.Hirša, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu.

2. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu.

3. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu.

4. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu.

5. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu.

6. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu.

7. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu.

8. Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Brīzes ielas Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu.

52. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu” (lēmums Nr.162)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, A.Tampe, Dz.Homka, M.Dzenītis Dz.Hirša, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu”.

53. Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība” (lēmums Nr.163)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās, ka, pirmkārt, līdz šim nav nācies dzirdēt par šādiem vēstures notikumiem, tāpēc uzskata, ka nevar balstīties tikai uz mutiski sniegto biedrības informāciju, bet būtu nepieciešams arī saņemt vēsturnieku skaidrojumu par šiem notikumiem. Otrkārt, rodas jautājums, vai šobrīd kādam būtu jājūtas vainīgam par šiem notikumiem un, tāpēc jāatbalsta holokausta upuru piemiņas vietas izveidošana Jūrmalā? Uzskata, ka piemiņas plāksni šiem notikumiem varētu izvietot pie esošās sinagogas Dubultos.

A.Tampe uzskata, ka vajadzētu nopietnāk izturēties pret piemiņas vietu ierīkošanu pilsētā, jo pēdējos 20 gados ir atbalstīta vairāku piemiņas vietu izveidošana Jūrmalā, pirms tam to rūpīgi izvērtējot Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļai kopā ar tiem sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kuri ir informēti par konkrētiem notikumiem, tāpēc šo vietu izvēlei ir bijis pamatojums. Lai gan uzskata, ka pret jebkuras tautas genocīdu ir jāizturas ar cieņu un tas ir jāpiemin, tomēr uzskata, ka šobrīd šī pieminekļa izveidošanai tieši šajā vietā Bulduros, īsti pamatojuma nav. Tāpēc atbalsta A.Ābelīša izteikto priekšlikumu novirzīt šo jautājumu izskatīšanai Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, rūpīgāk izpētot šos vēsturiskos notikumus.

A.Ābelītis vērš deputātu uzmanību uz to, ka tai pašā laikā novārtā ir atstāts piemineklis Ķemeros par godu ārstiem, kuri ir atklājuši Ķemeru sanatoriju un attīstījuši kūrortu Jūrmalā.

G.Truksnis izsakās, ka ir notikuši daudzi traģiski vēstures notikumi,  kuros tautas ir bijušas ierautas pret savu gribu un, par kuriem pasaulē ir jāatceras. Uzskata, ka, izveidojot šo piemiņas vietu, ir svarīgi tas, ka, ja arī šie notikumi nav notikuši tieši Jūrmalā un tieši Bulduros un pat arī nav  cietis neviens cilvēks, tas tomēr būtu kā atgādinājums iedzīvotājiem ne tikai par savas tautas, bet arī par citu tautu katastrofām, par to, ka kas tāds vispār ir noticis un, kam nekad vairs nevajadzētu notikt. Un, ja tāds atgādinājums ir katrā pilsētā, tad nesaskata tur neko sliktu, bet gluži otrādi, tas ir nepieciešams un vajadzīgs. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, E.Krūmiņš, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis), „pret” – 1 (Dz.Hirša), „atturas” – 6 (I.Ančāns, A.Ābelītis, A.Tampe, Z.Starks, J.Visockis, I.Blaua)), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība”.

Sēde slēgta 11.55

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 5.aprīlī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2012.gada 13.martā


Lejupielāde: DOC un PDF