Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 45.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2011.gada 31.martāNr. 7

protokols Nr. 7, 6. punkts

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu

1. Vispārīgie jautājumi.

1. Noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) naudas balvas Jūrmalas valstspilsētas sportistiem, viņu treneriem, kā arī kultūras sfēras dalībniekiem, un naudas balvas apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

2. Naudas balvas pretendenti ir Jūrmalas valstspilsētas mākslinieciskie kolektīvi un fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 9.4.punktu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

3. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem panākumiem kultūras, mākslas un sporta jomā un sekmētu dalību kultūras un sporta aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras, mākslas un sporta popularizēšanā Jūrmalā, un sasniegtos rezultātus starptautiskos festivālos un par sasniegumiem, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā.

4. Naudas balvas saņēmējs tiek reģistrēts naudas balvu reģistrā, norādot apbalvotās personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, naudas balvas apmēru, saņemšanas pamatojumu.

5. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības budžeta apropriāciju gadskārtējā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas budžeta ietvaros. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

2. Naudas balvas par sasniegumiem konkursā, festivālā, sporta sacensībās.

6. Lai saņemtu naudas balvu par izciliem sasniegumiem, ir jāiesniedz iesniegums (pielikums Nr. 1 vai 2) Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc sacensību, festivāla, konkursa norises laika. Iesniegumā jānorāda: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

6.1. fiziskai personai - rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursos norādot balvas pretendenta datus :vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

6.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus;

6.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;

6.4. iesniegumam pievieno dokumentus , kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu ( rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).

7. Naudas balvu apmērs par sasniegumiem starptautiskajos kultūras konkursos vai festivālos (pēc nodokļu nomaksas):

7.1. par 1.vietu – līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.2. par 2.vietu – līdz līdz 3560 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.3. par 3.vietu – līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

8. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:

8.1. Olimpiskās spēles un paraolimpiskās spēles;

8.2. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā;

8.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā.

9. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Jūrmalas valstspilsētu, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

9.1. par izcīnītām godalgām un par dalību Olimpiskajās (paraolimpiskajās) spēlēs:

9.1.1. par 1.vietu - līdz 7200 EUR; Papildināts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.2. par 2.vietu – līdz 5700 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.3. par 3.vietu – līdz līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.4. par dalību - līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.Par izcīnītajām godalgām Pasaules čempionātos, Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 15 valstu konkurencē, paraolimpiskajos sporta veidos 10 valstu konkurencē : Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu

9.2.1. par 1. vietu – līdz 5700 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.2. par 2. vietu – līdz 5000 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.3. par 3. vietu – līdz 4300 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.Par izcīnītajām godalgām Eiropas čempionātos, Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 10 valstu konkurencē, paraolimpiskajos sporta veidos 7 valstu konkurencē : Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu

9.3.1. par 1. vietu – līdz 4300 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.2. par 2. vietu – līdz 3560 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.3. par 3. vietu – līdz 2850 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4. Par katru izcīnīto godalgoto vietu Latvijas olimpiādēs Jūrmalas valstspilsētas komandas sastāvā: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

9.4.1. par 1. vietu – līdz 150 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.2. par 2. vietu – līdz 110 EUR; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.3. par 3. vietu – līdz 75 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5. Par izcīnīto godalgoto vietu Pasaules Meistaru (Master) senioru sporta spēlēs, Eiropas senioru sporta spēlēs, Pasaules senioru čempionātos un Eiropas senioru čempionātos Jūrmalas valstspilsētas komandas sastāvā vismaz 10 valstu konkurencē: Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

9.5.1. par 1.vietu – līdz 710 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.2. par 2.vietu – līdz 570 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.3. par 3.vietu – līdz 430 EUR. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.6. Par izcīnītām godalgām visās vecuma grupās jaunatnes olimpiskajās spēlēs, pasaules jauniešu un junioru čempionātos, pasaules jauniešu un junioru kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 15 valstu konkurencē; Eiropas jauniešu un junioru čempionātos, Eiropas jauniešu un junioru kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 10 valstu konkurencē: Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu

9.6.1. par 1.vietu - 3000 EUR;

9.6.2. par 2.vietu - 2000 EUR;

9.6.3. par 3.vietu - 1000 EUR.

9.7. Par izcīnītām godalgām personām ar invaliditāti citās starptautiska mēroga sacensībās, kas nav atrunātas noteikumu 9.1-9.5. punktā: Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu

9.7.1. par 1.vietu - 150 EUR;

9.7.2. par 2.vietu - 110 EUR;

9.7.3. par 3.vietu - 100 EUR.”

10. Ja sportistam individuālajos sporta veidos vai sportistam, kas ir sporta spēļu nacionālās izlases sastāvā, kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikumos noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir tikai par vienu no sasniegumiem.

11. Sportistu treneriem piešķir naudas balvas līdz 50% apmērā no nolikuma 9.punktā minētajām summām, ja treneris atbilst sekojošajiem nosacījumiem:

11.1. trenera deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsēta; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

11.2. treneris trenē sportistu ne mazāk kā vienu gadu.

3. Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas.

12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par naudas balvas piešķiršanu sportā izskata Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļa un kultūrā – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļa. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu>

13. Jūrmalas Sporta servisa centra Projektu ieviešanas nodaļai un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļai ir pienākums: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

13.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem- vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti ar tiesībām pieprasīt papildu informāciju;

13.2. sniegt attiecīgajai deputātu komitejai ieteikumu par naudas balvas piešķiršanu; Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu

13.3. neizskatīt iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:

13.3.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti, atbilstoši šiem noteikumiem;

13.3.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;

13.3.3. nepiešķirt naudas balvu, ja pieteikums tiek atzīts par nepieņemamu vai neatbilst pašvaldības interesēm.

14. Sportistiem, kuri pārstāv Jūrmalas valstspilsētu vismaz 10 valstu konkurencē neolimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 no noteikumu 9. punktā minētajām summām. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

15. Naudas balvas, ņemot vērā Jūrmalas domes profilējošās komitejas atzinumu, piešķir Jūrmalas dome, pieņemot par to Jūrmalas domes lēmumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

16. Pēc lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai skaidrā naudā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

4. Nobeiguma jautājumi.

17. Nolikums stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

Pielikums Nr.2 DOCX PDF Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu