Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2012.gada 7.jūnijāNr. 8

protokols Nr. 8, 16. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2
„Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums”

Veikt Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:

„10 . Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:

10.1. profesionālās ievirzes programma peldēšanā. Programmas kods 20V 813 00;

10.2. profesionālās ievirzes programma peldēšanā. Programmas kods 30V 813 00;

10.3. profesionālās ievirzes programma futbolā. Programmas kods 20V 813 00;

10.4. profesionālās ievirzes programma futbolā. Programmas kods 30V 813 00.”

2. Izteikt nolikuma 18.punktu šādā redakcijā:

„18. Izglītojamo pamatuzņemšana notiek augustā - septembrī. Ja atbilstošajā mācību grupā ir brīva vieta, izglītojamais var tikt uzņemts visa gada laikā, nokārtojot atbilstošas prasības. Katram izglītojamajam ir tiesības apgūt vairākas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.”

3. Nolikuma 20.punkta tekstā ciparus „45” aizstāt ar cipariem „40”.

4. Nolikuma 33.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„33.3. Veikt ikmēneša izglītojamā dalības maksu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātiem maksas pakalpojumu izcenojumiem.”

5. Papildināt nolikumu ar 37.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

„37.17. Būt atbildīgam par Skolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā nodotās mantas, t.sk. nekustamā īpašuma, racionālu un lietderīgu apsaimniekošanu, rūpīgu lietošanu un saglabāšanu, apsaimniekošanas funkciju veicot kā rūpīgam saimniekam.”

6. Svītrot nolikuma 38.6.punktu.

7. Nolikuma 38.7.punkta tekstā vārdus „Izglītības pārvaldi” aizstāt ar vārdu „Dibinātāju”.

8. Izteikt nolikuma 65.1.punktu šādā redakcijā:

„65. Valsts budžeta līdzekļi .”

9. Nolikuma 65.3.punkta tekstā vārdu „citi ” aizstāt ar vārdu „pārējie”.

10. Nolikuma 66.punkta tekstā vārdu „citus ” aizstāt ar vārdu „pārējos”.

11. Izteikt nolikuma 66.1.punktu šādā redakcijā:

„66.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā.”

12. Izteikt nolikuma 67.punktu šādā redakcijā:

„67. Pedagogu atlīdzību interešu izglītības sporta programmu īstenošanai nodrošina valsts mērķdotācija un pašvaldības budžeta dotācija.”

13. Izteikt nolikuma 68.punktu šādā redakcijā:

„68. Pedagogu atlīdzību profesionālās ievirzes programmu īstenošanai nodrošina valsts budžeta dotācija un pašvaldības budžeta dotācija.”

14. Svītrot nolikuma 68.1. un 68.2.punktu.

15. Nolikuma 69.2.punktā tekstā vārdus „darba algas” aizstāt ar vārdu „atlīdzība”.

16. Nolikuma 69.3.punktā tekstā vārdus „darba algas” aizstāt ar vārdu „atlīdzība”.

17. Svītrot nolikuma 69.5.punktu.

18. Nolikuma 70.punkta tekstā vārdu „Papildus” aizstāt ar vārdu „Pārējie”.

19. Svītrot nolikuma 71. un 72.punktu.

20. Izteikt nolikuma 73. punktu šādā redakcijā:

„73. Skolas finanšu līdzekļu tāmes, pieņemot pašvaldības budžetu, apstiprina Dibinātājs. Finanšu līdzekļu tāmes izmaiņas apstiprina Dibinātājs, grozot pašvaldības budžetu”.

21. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF