Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 87.nolikumu

2012.gada 19.jūlijāNr. 11

protokols Nr. 11, 12. punkts

Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Nolikums nosaka publisko ūdenstilpju nomas kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot Lielupes ostas akvatoriju) un izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību".

1.2. Nolikums izstrādāts ar mērķi nodrošināt racionālu un videi draudzīgu ūdenstilpju apsaimniekošanu, nodrošinot krastmalas ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu saglabāšanu un aizsardzību.

1.3. Ūdenstilpes nomas maksas apmērs tiek noteikts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu „Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību”.

2. Nomas pieteikumu iesniegšana un izskatīšana

Ūdenstilpes nomas pieteikums (Nomas pieteikuma veidlapa juridiskām personām 1.pielikumā, fiziskām personām 2. pielikumā) un ar ūdenstilpes nomu saistītās saimnieciskās darbības plāns jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē papīra formātā - Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai elektroniskā formātā sūtot uz domes oficiālo e-pasta adresi.

2.1. Pieteikumam jāpievieno:

2.1.1. juridiskām personām:

- komersanta reģistrācijas apliecības kopija,

- Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par nodokļu nomaksu, kas nav vecāka par 3 mēnešiem,

- saimnieciskās darbības plāns (plāna sastāvs: Lielupes izmantošanas situācijas plāns, objektu novietnes pārskata shēma (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.), paskaidrojuma raksts).

2.1.2. fiziskām personām:

- saimnieciskās darbības plāns (plāna sastāvs: Lielupes izmantošanas situācijas plāns, objektu novietnes pārskata shēma (norādot krasta līniju, tauvas joslu, objektu novietojumus u.c.), paskaidrojuma raksts).

2.2. Pieteikumus par ūdenstilpes nomu apkopo Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa. Ja iznomājamā ūdenstilpe robežojas ar Lielupes ostas akvatoriju, pieteikums, 3 darba dienu laikā tiek nosūtīts Lielupes ostas pārvaldei atzinuma saņemšanai.

2.3. Juridiskas vai fiziskas personas pieteikumi ūdenstilpju nomai netiek izskatīti, ja tās nav iesniegušas visus 3.1. punktā norādītos dokumentus.

2.4. Jautājumus par ūdenstilpes iznomāšanu izskata domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – KOMISIJA), kurai ir tiesības pieprasīt no pretendenta papildu informāciju vai materiālus, kuros sniegta detalizēta informācija par ūdenstilpes izmantošanas veidiem.

2.5. Pirms izskatīšanas KOMISIJAS sēdē iesniegumam tiek pievienots Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļas sagatavots ūdenstilpes plāns. Nepieciešamības gadījumā KOMISIJA pieprasa papildus informāciju no domes atbildīgajām struktūrvienībām un institūcijām.

2.6. Pēc KOMISIJAS sēdes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa, pamatojoties uz KOMISIJAS atzinumu un tajā norādīto termiņu , sagatavo domes lēmuma projektu par ūdenstilpes nomu un iesniedz izskatīšanai domes sēdē.

2.7. Lēmumu par ūdenstilpes nomu pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

2.8. Pēc lēmuma pieņemšanas Administratīvā nodaļa piecu darba dienu laikā nosūta iesniedzējam lēmuma norakstu . Ja nomājamā ūdenstilpe robežojas ar Lielupes ostas akvatoriju, lēmuma noraksts izsūtāms Lielupes ostas pārvaldei.

3. Ūdenstilpes nomas konkurss

3.1. Ja uz konkrētas ūdenstilpes nomu ar vienādiem vai dažādiem izmantošanas veidiem ir pieteikušies divi vai vairāki pretendenti, rīko ūdenstilpes nomas konkursu.

3.2. Ūdenstilpes nomas konkursu organizē KOMISIJA un ar to saistītās darbības veic Jūrmalas pilsēta domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa .

4. Ūdenstilpes nomas līguma noslēgšana.

4.1. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa, domes lēmumā norādītajā termiņā sagatavo ūdenstilpes nomas līgumu, turpmāk tekstā „LĪGUMS”, līguma teksta projekts - 3.pielikums.

4.2. LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumi. Lielupes ekspluatāciju visā upes platumā no Kviešu ielas līdz upes grīvai, nosaka 2011.gada 21.decembra „Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”, kuru darbības termiņš ir 2016.gada 21.decembris. Lielupes ekspluatācijas noteikumiem jābūt spēkā visu ūdenstilpes nomas termiņu. Vienu gadu pirms Lielupes ekspluatācijas noteikumu termiņa beigām pašvaldība (publisko ūdeņu valdītājs) uzsāk ekspluatācijas noteikumu atjaunošanu un pārskatīšanu (izdarot tajos nepieciešamos grozījumus), nodrošinot noteikumu darbības termiņa nepārtrauktību.

4.3. Slēdzot jaunu nomas līgumu vai pagarinot ūdenstilpes nomas līgumu, priekšroka dodama piekrastes zemes īpašniekiem, zemesgabala nomniekam (tai skaitā tauvas joslas nomniekam), kā arī iepriekšējam ūdenstilpes nomniekam, kas nomas līguma darbības laikā pildījis visus līguma nosacījumus un veicinājis ūdenstilpes hidroekoloģiskā stāvokļa uzlabošanos.

4.4. Sagatavotie LĪGUMI tiek saskaņoti Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā. Domes priekšsēdētājs LĪGUMU paraksta pēc tam, kad nomnieks ir iemaksājis nomas maksu par pirmo nomas gadu.

4.5. Ja nomnieks mēneša laikā pēc domes lēmuma par ūdenstilpes iznomāšanu pieņemšanas neiemaksā nomas maksu par pirmo nomas gadu domes lēmums zaudē savu spēku un LĪGUMS netiek noslēgts.

4.6. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa mēneša laikā no ūdenstilpes iznomāšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecīgajā valsts institūcijā iesniedz informāciju par iznomāto ūdenstilpi.

5. Līgumsaistību izpildes kontrole.

5.1. LĪGUMA kopējo līgumsaistību izpildi kontrolē Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa.

5.2. Ūdenstilpju nomas maksas norēķinu veikšanu kontrolē Centralizētā grāmatvedība.

5.3. Ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu ievērošanu, savas kompetences ietvaros kontrolē Pašvaldības policija, Pilsētplānošanas nodaļa, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa, Ekonomikas un attīstības nodaļa.

5.4. Ne retāk, kā reizi gadā Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa organizē iznomāto ūdenstilpju apsekošanu, kurā piedalās pārstāvji no:

- Pilsētplānošanas nodaļas,

- Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas ;

- Pašvaldības policijas;

- Ekonomikas un attīstības nodaļas;

- Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas;

- Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

- Lielupes ostas pārvaldes, ja iznomājamā ūdenstilpe robežojas ar Lielupes ostas akvatoriju.

Minētās apsekošanas mērķis ir novērtēt ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumu un citu domes un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

5.5. Ja apsekošanas laikā tiek konstatēti ūdenstilpes posma nomas vai ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi, tie tiek fiksēti apsekošanas aktā, bet nomniekiem tiek izteikts brīdinājums un tiek dots termiņš fiksēto trūkumu un pārkāpumu novēršanai.

Gadījumā, ja noteiktajā termiņā trūkumi vai pārkāpumi netiek novērsti Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz apsekošanas aktu, izskata jautājumu par LĪGUMA laušanu un radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

6. Nobeiguma noteikumi.

6.1. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, risināmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1. Pielikums: PDF

2. Pielikums: PDF

3. Pielikums: PDF