Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 31.nolikumu

2012.gada 20.decembrīNr. 22

protokols Nr. 20, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2

„Jūrmalas sporta centra nolikums”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 „Jūrmalas sporta centa nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar 8.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.10. apsaimniekot Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamos īpašumus:

8.10.1. Jūrmalas pilsētas stadionu pēc adreses Skolas ielā 5, Jūrmala;

8.10.2. Majoru vidusskolas sporta laukumu pēc adreses Rīgas iela 1, Jūrmala.”

2. Papildināt nolikumu ar 6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.3. nodrošināt sekmīgu Jūrmalas pilsētas stadiona un Majoru vidusskolas sporta laukuma darbību pilsētas iedzīvotāju labā”.

3. Noteikt, ka nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF