Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2012.gada 5.aprīlīNr. 164

protokols Nr. 6, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmuma Nr.666 „Par zemes komisiju” 2.2.punktu šādā redakcijā:

„2.2. Larisa Loskutova – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis