Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 21.februāra 74.lēmumu

2012.gada 3.maijāNr. 224

protokols Nr. 7, 4. punkts

Par maksas pakalpojumu cenām
Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas nolikums” 1.6., 4.4.7. un 6.2.apakšpunktiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas maksas pakalpojumu kontā.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieku V.Kivkucānu slēgt maksas pakalpojumu līgumus saskaņā ar apstiprinātajām maksas pakalpojumu cenām.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

5. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūniju.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumu Nr.467 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.224

(protokols Nr.7, 4.punkts)

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS

MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS (LATOS)

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena (latos)

1.

Pašvaldības policijas amatpersonu (policijas darbinieks dienesta ekipējumā) maksas pakalpojumi vienai stundai:

1.1.

Kājnieku patruļas postenis

(viens darbinieks)

1.1.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

7.29

1.1.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

8.86

1.1.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

10.43

1.1.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

12.00

1.2.

MOTO patruļas postenis

(viens darbinieks + motorollers)

1.2.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

9.64

1.2.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

11.37

1.2.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

13.08

1.2.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

14.81

1.3.

AUTO patruļas postenis

(divi darbinieki + automašīna)

1.3.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

18.92

1.3.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

22.06

1.3.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

25.20

1.3.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

28.34

1.4.

Ūdens patruļas postenis

(divi darbinieki + peldlīdzeklis)

1.4.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

32.31

1.4.2.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

39.18

2.

Personas atskurbšanas nodrošināšana no alkohola reibuma speciāli ierīkotā telpā

1 persona

18.00

Pašvaldības policijas maksas pakalpojumi neattiecas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības rīkotajiem pasākumiem.


Lejupielāde: DOC un PDF