Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015. gada 26.marta 26. nolikumu
Grozījumi ar domes 2012. gada 5.aprīļa 6. nolikumu
Grozījumi ar domes 2004. gada 1. decembra 41. nolikumu
Grozījumi ar domes 2004. gada 28. aprīļa 32. nolikumu
Grozījumi ar domes 2003. gada 11. jūnija 14. nolikumu

2003.gada 5.martāNr.8

Protokols Nr.6, 8.punkts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Papildināts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 6.nolikumu

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija (turpmāk tekstā – Pašvaldības policija) ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota iestāde ar juridiskās personas statusu, savu zīmogu, karogu un kontu bankā.

  1.2. Pašvaldības policija ir sabiedriskās kārtības uzturēšanas institūcija, kas savas kompetences ietvaros darbojas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domei, finansēta no tās līdzekļiem un darba organizācijas jautājumos sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām.

  1.3. Pašvaldības policijas darbs tiek organizēts balstoties uz Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju palīdzību, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnību un atklātumu.

  1.4. Pašvaldības policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi, Ministru Kabineta noteikumi, rīkojumi, Jūrmalas pilsētas domes pieņemtie lēmumi un citi normatīvie akti.

  1.5. Pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei veic likumpārkāpumu preventīvos pasākumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, dabas un tās bagātības aizsargāšanu, Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, pašvaldības, uzņēmumu un organizāciju interešu aizstāvēšanu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 41. nolikumu
  1.6.Pašvaldības policija var sniegt maksas pakalpojumus, kurus apstiprina dome.

 2. Pašvaldības policijas pienākumi

  Pašvaldības policijai savas kompetences ietvaros ir sekojoši pienākumi:

  2.1. kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, izpildi; uzlikt un piedzīt naudas sodus par šo tiesību aktu normu pārkāpšanu;

  2.2. novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts policiju; sadarbojoties ar Valsts policiju Pašvaldības policijas darbiniekiem ir saistoši tās darbinieku norādījumi;

  2.3.sniegt palīdzību amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām, ja viņi vēršas pēc palīdzības Pašvaldības policijā, vai tiek traucēta viņu likumīgā darbība vai drošība;

  2.4. veikt preventīvos pasākumus likumpārkāpumu novēršanā, nepieciešamības gadījumos sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domi vai tās uzdevumā ar attiecīgām kompetentām institūcijām;

  2.5. ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai; paziņot par to Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldei, kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgus dokumentus par viņu;

  2.6. sniegt neatliekamo (t.sk. medicīnisko) palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgām institūcijām;

  2.6.1 Papildināts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 6.nolikumu

  2.6.2 Papildināts ar domes 2012.gada 5.aprīļa 6.nolikumu

  2.7. nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;

  2.8. apsargāt un konvojēt personas, kuras aizturētas vai arestētas par administratīvajiem pārkāpumiem;

  2.9. reģistrēt informāciju par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas, kā arī pasākumus, ko saskaņā ar šo informāciju veikusi Pašvaldības policija. Pēc Valsts policijas vai citu kompetentu institūciju rakstiska pieprasījuma sniegt Pašvaldības policijas rīcībā esošo informāciju un materiālus par pārkāpumiem un personām, kuras tos izdarījušas;

  2.10. veikt citus Jūrmalas pilsētas domes uzdotos uzdevumus, ja tas nav pretrunā ar likumu “Par policiju” un citiem normatīviem aktiem.

 3. Pašvaldības policijas darbinieku tiesības

  Pašvaldības policijas darbiniekiem, pildot pienākumus atbilstoši savai dienesta kompetencei, ir tiesības:

  3.1. prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumu vai citu prettiesisku rīcību, kā arī Pašvaldības policijas darbinieka prasījuma neizpildes gadījumā, pielietot pret likumpārkāpējiem paredzētos piespiedu līdzekļus;

  3.2. pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota Pašvaldības policijai;

  3.3. izsaukt uz Pašvaldības policijas iecirkni vai dienesta telpām jebkuru personu sakarā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir Pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, likumā noteiktajā kārtībā veikt viņu piespiedu atvešanu;

  3.4. sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem; likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt Pašvaldības policijas vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu personas apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kārtībā nosūtīt par pārkāpumiem sastādītos protokolus pēc piekritības;

  3.5. aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumu, un atkarībā no pārkāpuma rakstura nodot tās attiecīgā garnizona komandantam vai karaspēka daļas, vai militārās iestādes komandierim, vai Valsts policijas iestādei;

  3.6. aizturēt un līdz nodošanai kompetentām iestādēm turēt speciāli iekārtotās telpās vai nogādāt Valsts policijas iestādē personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas vai administratīvā aresta;

  3.7. aizturēt personas vecumā līdz 16 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai bērnu aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 41. nolikumu
  3.8. nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, - nogādāt tās Valsts policijas iestādē; 3.8.Nogādāt speciāli iekārtotās pašvaldības policijas telpās, ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, - Valsts Policijas iestādē.

  3.9. aizturēt personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem, un turēt tās Pašvaldības policijas dienesta telpās līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē vai nogādāšanai mājoklī;

  3.10. nogādāt Valsts policijas iestādē vai Pašvaldības policijas dienesta telpās personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un, ja tām nav nepieciešama medicīniska rakstura palīdzība, turēt tās Pašvaldības policijā līdz notikušā apstākļu noskaidrošanai, bet ne ilgāk par trim stundām;

  3.11. pēc saskaņošanas ar Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes priekšnieku uz laiku ierobežot vai pārtraukt transportlīdzekļu vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja tas saistīts ar sabiedrības drošību, personu dzīvību, veselību, mantas vai īpašuma aizsardzību;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 41. nolikumu
  3.12. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanas un stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem. Pašvaldības policijas priekšnieka norīkotiem darbiniekiem ir tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu un uzlikt naudas sodu bez transportlīdzekļa vadītāja klātbūtnes; 3.12. Kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, veikt transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa un pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu.

  3.13. apturēt transportlīdzekli un izdarīt tā apskati, ja ir pamats aizdomām, ka tā vadītājs pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus vai likuma prasības. Aizliegt personai lietot transportlīdzekli, kura tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību vai, kura izplūdes gāzes atmosfērā pārsniedz pieļaujamās normas; atstādināt no transportlīdzekļa vadīšanas personas, kurām ir konstatētas alkohola, toksisko vai narkotisko vielu lietošanas pazīmes, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, paziņojot par to attiecīgām Jūrmalas pilsētas policijas pārvaldes amatpersonām;

  3.14. ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedrības drošības un transporta kustības drošības garantēšanu;

  3.15. izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai neatbilst Jūrmalas pilsētas domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem vai, kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu tāda nepieciešama;

  3.16. steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot fiziskām vai juridiskām personām piederošos transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai Pašvaldības policijas pārvaldē, iecirknī vai Valsts policijas iestādē;

  3.17. dienesta vajadzībām bez atlīdzības izmantot fiziskām un juridiskām personām piederošos vietējo sakaru līdzekļus ar lietotāja vai īpašnieka piekrišanu;

  3.18. bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldības masu informācijas līdzekļus likumpārkāpumu profilakses veikšanas nolūkos;

  3.19. lietot fizisku spēku, roku dzelžus, speciālos līdzekļus, stekus, sasiešanas līdzekļus, dienesta suņus un zirgus tādā pašā kārtībā, kāda noteikta Valsts policijas darbiniekiem;

  3.20. iekšlietu ministra noteiktajā kārtībā saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma “Par policiju” 14.panta noteiktajā kārtībā.

 4. Pašvaldības policijas darba organizācija

  4.1. Pašvaldības policijas struktūru un darbinieku skaitu nosaka Jūrmalas pilsētas dome.

  4.2. Pašvaldības policijas sastāvu veido Pašvaldības policijas priekšnieks, viņa vietnieks, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori.

  4.3. Pašvaldības policijas priekšnieks ir pakļauts Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam.

  4.4. Pašvaldības policijas priekšnieks:

  4.4.1. veic Pašvaldības policijas vispārējo vadību un personīgi atbild par tās uzdevumu izpildi, nosaka darba organizācijas un darbības prioritāros virzienus;

  4.4.2. atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktajam darba algas fondam nosaka un apstiprina Pašvaldības policijas struktūru, štatus un darba algas, apstiprina struktūrvienību nolikumus un darba instrukcijas;

  4.4.3. realizē vienotu personāla politiku, Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Pašvaldības policijas darbiniekus, nosaka darbinieku pienākumus, apstiprina amata aprakstus;

  4.4.4. nosaka Pašvaldības policijas saimnieciskās darbības virzienus apstiprinātās budžeta tāmes ietvaros, atbilstoši rīkojas ar Pašvaldības policijas finansu līdzekļiem, atver un slēdz kontus Jūrmalas domes norēķinu kasē, nodrošina Pašvaldības policijas materiālo vērtību saglabāšanu;

  4.4.5. izdod rīkojumus un dod norādījumus, izsniedz pilnvaras, slēdz līgumus un kontrolē to izpildi;

  4.4.6. pārstāv Pašvaldības policijas intereses attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām iestādēm, organizācijām.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 1. decembra 41. nolikumu
  4.4.7. ierosina pašvaldības policijas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu tarifus atbilstošus spēkā esošajiem normatīviem aktiem, kurus apstiprina domes sēdē.

  4.5. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku Jūrmalas pilsētas dome apstiprina amatā pēc tam, kad saņemta Iekšlietu ministra rakstiska piekrišana attiecīgās kandidatūras apstiprināšanai.

  4.6. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku atbrīvo no amata Jūrmalas pilsētas dome pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar Iekšlietu ministra rīkojumu, ko dome izskata septiņu dienu laikā.

  4.7. Pašvaldības policijas organizatorisko struktūru veido Pašvaldības policijas pārvalde un Kauguru Pašvaldības policijas iecirknis, kurā ir aprīkotas speciālas telpas administratīvi aizturēto personu turēšanai (līdz 3 stundām). Katrā struktūrvienībā strādājošo Pašvaldības policijas darbinieku skaitu un sastāvu ar savu rīkojumu nosaka Pašvaldības policijas priekšnieks.

  4.8. Pašvaldības policijas darbinieki savā rīcībā esošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus glabā speciāli ierīkotās telpās Pašvaldības policijā vai Valsts policijas iestādē.

  Ar Pašvaldības policijas priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbiniekam var atļaut glabāt dienesta šaujamieročus un speciālos līdzekļus viņa dzīvesvietā saskaņā ar šaujamieroču un šo speciālo līdzekļu glabāšanas noteikumiem.

  4.9. Pašvaldības policijas darbinieki savus dienesta pienākumus pilda Iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā, pie kura ir piestiprināta uzšuvuma zīme ar Jūrmalas pilsētas ģerboni un uzrakstu “Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija”, kā arī amatu atšķirības zīmes (1. un 2.pielikumi);

  Nepieciešamības gadījumos ar priekšnieka rīkojumu Pašvaldības policijas darbinieki dienesta pienākumus drīkst pildīt privātās drēbēs;

  4.10. Pašvaldības policijas darbinieks ir tiesīgs Jūrmalas pilsētas teritorijā, ārpus dienesta pienākumu veikšanas laika, uzrādot savu dienesta apliecību, izmantot šajā nolikumā paredzētās tiesības;

  4.11. Pašvaldības policijas darbinieks, pildot dienesta pienākumus, nēsā līdzi apliecību, kurai ir šādi rekvizīti: attiecīgās pašvaldības teritorijas nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, ieņemamā amata nosaukums, fotogrāfija formas tērpā, kā arī atzīme par šaujamieroča nēsāšanas tiesībām un asins grupu.

  Apliecībai jābūt apstiprinātai ar Pašvaldības policijas zīmogu un priekšnieka parakstu;

  4.12. Pašvaldības policijas darbiniekiem var piešķirt krūšu nozīmes. Nozīmi “Par izdienu Pašvaldības policijā” ar rīkojumu piešķir Pašvaldības policijas priekšnieks darbiniekiem, kuri Pašvaldības policijā ir nostrādājuši 5, 10, 15, 20 vai 25 gadus (3.pielikums).

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 11. jūnija 14. nolikumu
  Krūšu nozīmi “Par cītību policijā” piešķir Krūšu nozīmi "Par cītību Pašvaldības policijā" piešķir

  Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs pēc savas vai Pašvaldības policijas priekšnieka iniciatīvas.

 5. Pašvaldības policijas personāls

  5.1. Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem noteiktu amatu Pašvaldības policijā, ir nokārtojusi atestācijas pārbaudījumu un nodevusi zvērestu (solījumu) saskaņā ar 4.pielikumu.

  5.2. Pašvaldības policijas dienestā pieņem Latvijas pilsoņus no 18 gadu vecuma, kuri pārvalda valsts valodu atbilstoši trešajam valsts valodas prasmes līmenim, kuru izglītība nav zemāka par vidējo, un kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas pildīt Pašvaldības policijā veicamos pienākumus.

  5.3. Pašvaldības policijas dienestā nepieņem personas, kuras agrāk sodītas par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem.

  5.4. Pirms Pašvaldības policijas darbinieka pieņemšanas darbā viņa atbilstību darbam Pašvaldības policijā pārbauda tādā pašā kārtībā kā Valsts policijas darbiniekam.

  5.5. Pašvaldības policijas darbinieka amata kandidātam, stājoties policijas dienestā, Pašvaldības policija nodrošina sākotnējo profesionālo apmācību. Personas ar profesionālo vidējo (juridisko) vai augstāko juridisko izglītību var pieņemt Pašvaldības policijas dienestā bez sākotnējās profesionālās apmācības kursa apgūšanas.

  5.6. Pašvaldības policijas amatpersonai, kuru izvirza paaugstinājumam amatā, tiek nodrošināta iespēja celt kvalifikāciju, kā arī juridiskā, fiziskā un cita veida profesionālā apmācība.

  5.7. Pašvaldības policijas darbinieku apstiprina amatā un izsniedz Pašvaldības policijas darbinieka apliecību pēc sekmīgas atestācijas pārbaudījumu nokārtošanas.

  5.8. Pašvaldības policijas darbinieks, stājoties amatā, noslēdz ar Jūrmalas Pašvaldības policiju rakstisku darba līgumu, ar 1-3 mēnešu pārbaudes laiku.

  Ar Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku rakstisku darba līgumu slēdz Jūrmalas pilsētas dome.

  5.9. Pašvaldības policijas darbinieka darba attiecības ar Jūrmalas pilsētas domi, kā arī pensiju piešķiršanas kārtību nosaka normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības un valsts pensijas piešķiršanas kārtību.

 6. Jūrmalas pašvaldības policijas finansēšana un materiālā apgāde

  6.1. Pašvaldības policijas darbības finansēšana, materiāli tehniskā nodrošināšana un darbinieku darba samaksa tiek veikta Jūrmalas domes noteiktajā kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  6.2. Pašvaldības policija tiek finansēta no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem - dotācijām, vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

 7. Jūrmalas pašvaldības policijas darbības kontrole un uzraudzība

  7.1. Pašvaldības policijas pārraudzību veic Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs. Pašvaldības policijas darbību kontrolē Jūrmalas pilsētas dome. Pašvaldības policijas priekšnieks vienu reizi gadā sniedz pārskatu par Pašvaldības policijas darbu Jūrmalas pilsētas domei, bet atskaites par praktisko darbību - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam.

  7.2. Attiecīgās valsts institūcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē, kā Pašvaldības policijā tiek ievērotas speciālo telpu iekārtošanas un izmantošanas reglamentējošās normas, speciālo līdzekļu, šaujamieroču glabāšanas un lietošanas kārtība, kā arī radiosakaru izmantošana.

  7.3. Latvijas Republikas ģenerālprokurors un viņam pakļautie prokurori veic uzraudzību pār likumības ievērošanu Pašvaldības policijas darbībā.

 8. Pašvaldības policijas darbinieku tiesiskā aizsardzība,darbības garantijas un atbildība

  8.1. Pašvaldības policijas amatpersona ir valsts un pašvaldības varas pārstāvis, kura godu, cieņu, dzīvību un veselību no apdraudējumiem aizsargā Latvijas Republikas likumi, kas reglamentē arī profesionālā riska tiesiskos nosacījumus.Pašvaldības policijas amatpersonu tiesiko aizsardzību, darbības garantijas un atbildību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  8.2. Pašvaldības policijas darbinieks par prettiesiku rīcību ir atbildīgs likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  8.3. Sūdzības par pašvaldības policijas darbienieka rīcību izskata un izlemj pašvaldības policijas priekšnieks vai pašvaldība. Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pieņemto lēmumu, viņš mēneša laikā var to pārsūdzēt prokuratūrā vai tiesā.

 9. Pārejas noteikumi

  9.1. Šis nolikums stājas spēkā pēc saskaņošnas ar Valsts policijas priekšnieku.

  9.2. Ar šā nolikuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 2.marta lēmumu Nr.188 "Par municipālās policijas nolikumu", Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 16.maija lēmumu Nr.420 "Par municipālās policijas nolikumu".

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 5.marta nolikuma Nr.8
4.pielikums

JŪRMALAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBINIEKA

ZVĒRESTS

Es, ............................................., zvēru būt uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt Latvijas Republikas Satversmi, likumus un pašvaldības lēmumus, apņemos godprātīgi veikt man uzticētos amata pienākumus, netaupot spēkus kalpot Jūrmalas labā.