Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 504.lēmumu

2019.gada 21.februārīNr. 74

protokols Nr. 2, 32. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumiem

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikuma Nr.26 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” 32.punktu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija ir tiesīga sniegt privātpersonām maksas pakalpojumus.

Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā privātpersonu rīkotajos kultūras un sporta pasākumos, tai skaitā uz ūdens, ko ņemot vērā specifiku ne vienmēr var nodrošināt apsardzes pakalpojumu sniedzēji, piemēram, satiksmes regulēšanu (arī uz ūdens), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta nolikuma Nr.26 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums” 32.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2018.gada 5.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmums Nr.224 „Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.74

(protokols Nr.2, 32.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas

maksas pakalpojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Pakalpojuma

cena bez PVN

(EUR)

1.

Pašvaldības policijas amatpersonu (policijas darbinieks dienesta ekipējumā) sniegtie maksas pakalpojumi privātpersonām par vienu stundu:

X

X

1.1.

Kājnieku patruļas postenis

(viens darbinieks)

X

X

1.1.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

28.35

1.1.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

31.32

1.1.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

34.29

1.1.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

37.27

1.2.

MOTO patruļas postenis

(viens darbinieks + motorollers)

1.2.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

30.33

1.2.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

33.31

1.2.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

36.28

1.2.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

39.25

1.3.

AUTO patruļas postenis

(divi darbinieki + automašīna)

1.3.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

45.91

1.3.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

51.85

1.3.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

57.80

1.3.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

63.75

1.4.

Ūdens patruļas postenis

(divi darbinieki + peldlīdzeklis)

1.4.1.

dienas laikā (06.00.-22.00)

1 stunda

68.73

1.4.2.

nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

74.67

1.4.3.

svētku dienā (06.00.-22.00)

1 stunda

80.62

1.4.4.

svētku dienas nakts laikā (22.00.-06.00)

1 stunda

86.57