Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 247

protokols Nr. 7, 28. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Skolas ielā 47, Jūrmalā un Stūres ielā 2, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” Jūrmalas biroja vadītāja vietnieces K.C. 2012.gada 28.martā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/2 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Skolas ielā 47, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 1707) un zemes īpašuma Stūres ielā 2, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 1726) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā un zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā īpašnieces A.A. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 14.jūlija lēmumu Nr.274 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Skolas ielā 47, Jūrmalā, Stūres ielā 2, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā un zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā ar kopējo platību 3690m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 1947m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Stūres ielā 2, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1743m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Skolas ielā 47, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Skolas ielā 47, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.3. zemes vienības daļa 99m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.4. zemes vienības daļa 164m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (120402).

2.3. Uzdot zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā ar kopējo platību 3286m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Skolas ielā 47, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 1947m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 5233m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā lietošanas mērķis ir Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas – 1105.

3.2. Zemes vienībai Stūres ielā 2, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909).

3.3. Uzdot zemes vienības Stūres ielā 2, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF