Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 258

protokols Nr. 7, 41. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1,
dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 2000.gada 17.marta lēmumu Nr.284 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Asaru prospektā 50” izveidots zemesgabals 1739 m2 platībā namīpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 6.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 50 ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2210 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 016 2210. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6644.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.marta lēmumu Nr.157 „Par adreses noteikšanu ēkai Jūrmalā, Asaru prospektā 50” ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2210 002 noteikta adrese Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.964 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu Z.T.” pagarināts īres līgums līdz 2012.gada 10.novembrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma atsavināšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar Z.T. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 016 2210 002 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu) korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 31,60 m2 platībā un zemesgabala 3580/24735 domājamo daļu (zemesgabala kadastra numurs 1300 016 2210, kopējā platība 1739 m2), īri līdz 2014.gada 10.novembrim, bet ne ilgāk kā līdz īpašuma atsavināšanai. Noteikt telpu īres maksu Ls 111,48 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF