Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 267

protokols Nr. 7, 51. punkts

Par pludmales nogabala Jūrmalā,
no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” pludmales nogabalam nav noteikts zonējums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TM heating systems” (reģistrācijas Nr.40103405353) par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij 100 metru garumā (saskaņā ar pievienoto plānu) nomu līdz 2012.gada 31.decembrim, ja mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas (tas ir, līdz nomas līguma noslēgšanai) nomnieks samaksā pludmales nogabala nomas maksu 600,00 Ls apmērā un pievienotās vērtības nodokli 132,00 Ls apmērā par pirmo nomas gadu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubelei) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF