Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 564

protokols Nr. 17, 57. punkts

Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu
Buļļupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes iela 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1304, Jūrmalā,
Baltās kāpas iela 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā
pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Izskatot Rīgas domes Īpašumu departamenta 2012.gada 30.augusta vēstuli Nr.1-7/D1-12-1291-nd par zemesgabalu Jūrmalā: Buļļupes iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1304, Baltās kāpas iela 1201 un Kantora iela 1201, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka jautājums par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Vārnukrogā, kas paredzēti ielu izbūvei, pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā ir izskatīts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2012.gada 24.jūlija sanāksmē. 2012.gada 26.jūlija vēstulē Nr.18-1e/10981 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūdz Rīgas domi pieņemt lēmumu par minēto nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un ierosina Jūrmalas pilsētas domei lemt par šo nekustamo īpašumu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā. Pēc ministrijas ieteikuma Rīgas dome ir pieņēmusi 2012.gada 14.augusta lēmumu Nr.5082 „Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Jūrmalā, Buļļupes ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1201), Jūrmalā, Kleistes ielā 1304 (kadastra Nr.1300 001 1304), Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304 (kadastra Nr.1300 001 1419), Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1210) un Jūrmalā, Kantora ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1133) nodošanu īpašumā bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai”.

Īpašuma tiesības uz zemesgabaliem Jūrmalā: Buļļupes iela 1201, Kleistes iela 1304, Baltās kāpas iela 1304, Baltās kāpas iela 1201 un Kantora iela 1201, ir nostiprinātas uz Rīgas domes vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas informāciju zemesgabali Jūrmalā: Buļļupes ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1201), Kleistes ielā 1304 (kadastra Nr.1300 001 1304), Baltās kāpas ielā 1304 (kadastra Nr.1300 001 1419), Baltās kāpas ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1210) un Kantora ielā 1201 (kadastra Nr.1300 001 1133) atrodas teritorijā „Maģistrāles un ielas” saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19. Paredzētā ielu izbūve atbilst Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 apstiprinātajam detālplānojumam vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijai.

Minētie zemesgabali daļēji atrodas meža zemes teritorijā, ielas reāli dabā nav izbūvētas. Vasarnīcu īpašnieku biedrības „Vārnukrogs”, reģistrācijas Nr.40003092420, 2012.gada 2.septembra valdes sēdē ir izskatīts jautājums saistībā ar vasarnīcu ciematā „Vārnukrogs” esošo ielu nodošanu Jūrmalas domes īpašumā un nolemts: apliecināt Jūrmalas domei, ka piecu gadu laikā pēc ielu pārņemšanas Jūrmalas pilsētas īpašumā vasarnīcu īpašnieku biedrība „Vārnukrogs” nelūgs veikt ciemata Vārnukrogs ielu rekonstrukciju vai paplašināšanu, kā arī cita veida apjomīgus ieguldījumus ielu infrastruktūrā.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, tai skaitā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta, 15.panta 2.punkta, 21.panta 17.punkta, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrās daļas, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19, Rīgas domes 2012.gada 14.augusta lēmuma Nr.5082, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanu – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus – zemesgabalus Jūrmalā, Buļļupes iela 1201 (kadastra Nr.1300 001 1201) ar platību 5284 kv.m, Jūrmalā, Kleistes iela 1304 (kadastra Nr.1300 001 1304) ar platību 9214 kv.m, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1304 (kadastra Nr.1300 001 1419) ar platību 9418 kv.m, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1201 (kadastra Nr.1300 001 1210) ar platību 3386 kv.m un Jūrmalā, Kantora iela 1201 (kadastra Nr.1300 001 1133) ar platību 6418 kv.m, kas paredzēti ceļu un ielu izbūvei saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4„Par vasarnīcu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Vārnukrogs” teritorijas detālā plānojuma apstiprināšanu”, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanu - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un un uzturēšana).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF