Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 30.01.2013. Stājas spēkā 31.01.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 48

protokols Nr. 20, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” šādus grozījumus:

1. I. nodaļas nosaukumu un izteikt šādā redakcija: „VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI”.

2. 6.punktā vārdus „īpašumiem, īpašumu vai tā daļu” aizvietot ar vārdiem: „īpašumiem vai tā daļām”.

3. 7.punktu papildināt ar vārdiem šādā redakcijā: „izņemot 7.1.6. punktā noteiktajai kategorijai”.

4. 7.1.punktu aiz skaitļiem „7.1.9. „ papildināt ar skaitļiem: „7.1.6.”.

5. 7.1.2.punktu izteikt šādā redakcijā:” bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punkta nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā nekustamā īpašuma to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales”.

6. 7.1.3.punktu izteikt šādā redakcijā:” zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Šī punktā nosacījumi piemērojami iepriekš minētās personas bērnam, mazbērnam, laulātajam, brālim, māsai, tēvam, mātei vai šo personu laulātajam, ja īpašuma tiesību pārejas pamats ir tiesisks darījums vai tiesas nolēmums, kā arī šo personu mantiniekiem, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību kompensācijas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales.”.

7. 7.1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:” bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas nekustamo īpašumu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā-vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību atjaunošanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales.”.

8. 7.1.5.punktu izteikt šādā redakcijā:” zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim, kā arī šīs personas mantiniekam, kas zemesgabalu vai tā daļu ieguvis mantošanas ceļā – vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums un sastādīts testaments. Nodokļa atvieglojumi šajā punktā minētajām personām attiecināmi arī uz šajā punktā minētā zemesgabala to daļu, kas zemes reformas, tiesas nolēmuma vai darījuma rezultātā zemes platības ziņā pārsniedz īpašuma tiesību noteikšanas nolēmumā noteikto zemesgabala daļu, kā arī nodokļa atvieglojumi attiecināmi uz patstāvīgiem nekustamiem īpašumiem, kas izveidoti pēc iepriekš minētā nekustamā īpašuma sadales.”.

9. izslēgt 7.1.7. punktu.

10. 14.punktu aiz skaitļa „6.” papildināt ar skaitļiem: „7.1.6., 7.2.3.1., 7.2.3.2.”.

11. izslēgt 22.2. un 22.4.puntu.

12. 23.punktu izteikt šādā redakcijā: „Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Nodokļu nodaļai par Noteikumu 22.punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša laikā no to iestāšanas brīža”.

13. Saistošie noteikumi „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”” stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis ”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisJūrmalas pilsētas domes

2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.48

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, un saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Jūrmalas administratīvajā teritorijā, precizējot saistošo noteikumu punktus, lai atvieglotu to piemērošanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek piemēroti fiziskām personām un juridiskām personām nodokļu maksātāju kategorijām 25% līdz 90% apmērā. 70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas saņems fiziskas personās nodokļa maksātāji, kas līdz 2012.gada 31.decembrim būs deklarējuši pamata dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā par visiem nodokļa objektiem par zemi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Tā kā atvieglojums 70% apmērā par zemi Jūrmalā deklarētajiem nodokļa maksātājiem stimulēs nodokļa maksātājus deklarēt dzīvesvietu Jūrmalā, palielināsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem fiziskām vai juridiskām personām. Saistošo noteikumu piemērošana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību Jūrmalas administratīvajā teritorijā, gan samazinās nodokļa slogu fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir Jūrmalā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF