Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 22.novembra 597.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 194

protokols Nr. 9, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730
„Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1. un 2.daļu un 78.panta 4.daļu un 2010.gada 28.septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” lēmuma 1.punktā frāzi „V.Vītoliņš” aizvietojot ar frāzi „G.Smalkā”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF