Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.04.2013. Stājas spēkā 30.04.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 18.aprīlīNr. 239

protokols Nr. 9, 54. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57,
Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.357 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktu, izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 10.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1-59/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar pielikumu. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

5. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

6. Detālplānojumu var Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.239

(protokols Nr.9, 54.punkts)

Līgums Nr._______

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2013.gada _________

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora p.i. Guntas Smalkās personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 īstenotājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SKY GARDEN” (reģ.Nr. 40103448795) (turpmāk –Īstenotājs), valdes locekles B.K. (pers.kods. ***) personā no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada ___ aprīļa lēmumu Nr. ___ „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1. ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.2. ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.3. piebraucamo ceļu (nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4. ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2.PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. Veikt detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.1.5. nekustamo īpašumu Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4.punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īpašniekam.

4.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Pašvaldība Īstenotājs
Jūrmalas pilsētas dome SIA „SKY GARDEN”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015 reģ.Nr.40103448795
Reģ. Nr. 90000056357 valdes locekle B.K.
Konta Nr. LV81PARX0002484577002 Adrese: ***
AS”Citadele banka”, ***
SWIFT kods: PARXLV22 Tālr.:***
_______________________ ________________________
(G.Smalkā) (B.K.)

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Paskaidrojuma raksts PDF

Lejupielāde: DOC un PDF