Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 33.lēmumu

2013.gada 18.aprīlīNr. 241

protokols Nr. 9, 59. punkts

Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.529 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu” nolemts pārdot visas pašvaldībai piederošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” (reģistrācijas numurs 40003557650, juridiskā adrese – Asaru prospekts 59, Jūrmala, LV-2008) kapitāla daļas.

Jūrmalas pilsētas domei pieder 25 (divdesmit piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” (reģistrācijas numurs 40003557650) kapitāla daļas ar nominālvērtību LVL 500 (pieci simti latu) apmērā, kas veido 0,40% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” pamatkapitāla.

Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību auditorfirmas „Inspekcija AMJ” 2013.gada 14.janvāra novērtējumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo 0,40% kapitāldaļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” ar nominālvērtību LVL 500 reālā tirgus vērtība līdzinās LVL 0 (nulle latu) un kā atsavināšanas sākumcena minētajām kapitāla daļām ieteikts noteikt LVL 1 (viens lats).

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 119.panta otro daļu, 120.pantu, 121.patu, 122.panta otro un ceturto daļu, 123.panta otro daļu, 126.panta pirmo daļu, Komerclikuma 189.pantu, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” statūtiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.529 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu” 2.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/65 izveidotās darba grupas 2013.gada 14.marta apspriedes lēmumu (protokols Nr.1), ievērojot Latvijas Republikas Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 9.aprīļa Finanšu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo 25 (divdesmit piecu) kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” (reģistrācijas numurs 40003557650) ar nominālvērtību LVL 500 (pieci simti latu) pārdošanas cenu LVL 500 (pieci simti latu).

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” pārdošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minētās mantas pārdošanai.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.241

(protokols Nr.9, 59.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu

sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS”

pārdošanas noteikumi

1. Visas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 25 (divdesmit piecas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” (reģistrācijas numurs 40003557650, juridiskā adrese – Asaru prospekts 59, Jūrmala, LV-2008) kapitāla daļas, kas veido 0,40% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” pamatkapitāla, (turpmāk – Kapitāla daļas) ir nodotas pārdošanai ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.529 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu”.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls LVL 125000 (viens simts divdesmit pieci tūkstoši latu). Pamatkapitāls sadalīts 6250 (seši tūkstoši divi simti piecdesmit) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība LVL 20 (divdesmit latu).

3. Jūrmalas pilsētas dome ar paziņojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” valdei piedāvā pārējiem sabiedrības ar ierobežotu „SPORTREHS” dalībniekiem izmantot savas pirmpirkuma tiesības un pirkt Kapitāla daļas par cenu LVL 500 (pieci simti latu).

4. Vienas kapitāla daļas cena LVL 20 (divdesmit latu).

5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” pārējiem dalībniekiem ir tiesības izmantot savas pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Jūrmalas pilsētas dome ir iesniegusi paziņojumu par Kapitāla daļu pārdošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” valdei.

6. Ja valdei paziņotajā termiņā piesakās vairāki pirmpirkuma tiesīgie pārējie dalībnieki un pārdodamo daļu skaits nav pietiekams, lai tās sadalītu starp šiem dalībniekiem proporcionāli tiem piederošām daļām, starp viņiem tiek rīkota izsole ar augšupejošu soli (izsoles soli) 10% apmērā no vienas kapitāla daļas cenas - LVL 2 (divi lati) - katrai pārdodamajai kapitāla daļai.

7. Samaksas termiņš par nopirktajām Kapitāla daļām ir 10 (desmit) darba dienas no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Kapitāla daļu pirkumu pieņemšanas dienas.

8. Maksājums par Kapitāla daļu pirkumu veicams pilnā apmērā Latvijas latos, ieskaitot to Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā - Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

9. Ja neviens no pārējiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” dalībniekiem neizmanto savas Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības, vai arī netiek nopirktas visas daļas, Jūrmalas pilsētas dome ir tiesīga pārdot Kapitāla daļas atklātā izsolē.


Lejupielāde: DOC un PDF