Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 33

protokols Nr. 1, 40. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.241
„Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 11.oktobra lēmuma Nr.529 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu” 2.punktu un ar Jūrmalas pilsētas 2013.gada 20.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/65 izveidotās darba grupas 2013.gada 14.marta apspriedes lēmumu, ievērojot Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.241 „Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”.

2013.gada 15.maijā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” valdei tika nosūtīts paziņojums Nr.1.1-34/2679 par kapitālsabiedrības dalībnieku tiesībām izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt pašvaldībai piederošās kapitāla daļas. Noteiktajā termiņā atbilde par pirmpirkuma tiesību izmantošanu netika saņemta.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 18.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.241 „Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu” ar kuru tika nolemts pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās 25 (divdesmit piecas) kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS”. Kapitāla daļu izsole nav noorganizēta, kas bija jārīko darba grupai, jo mainoties Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba tiesiskajām attiecībām, nav nodrošināts darba grupas sastāvs minētās darba grupas darba nodrošināšanai.

Ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003557650, juridiskā adrese Asaru prospekts 59, Jūrmalā, 2015.gada 20.oktobrī likvidēta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jākonstatē, ka iepriekš pieņemtie Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanu ir atceļami.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu un Komerclikuma 314.1 panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.241 “ Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SPORTREHS” kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF