Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 51.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 415.lēmumu

2013.gada 30.maijāNr. 343

protokols Nr. 12, 18. punkts

Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju
tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikuma Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums” 3.punkta otro daļu, un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 6.janvāra nolikumu Nr.1 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:

1.1. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.; Grozīts ar domes 2013.gada 25.jūlija 415.lēmumu

1.2. Vita Zvejniece - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja;

1.3. Andris Bērziņš - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekts;

1.4. Rita Ansule - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākās plānotājas p.i;

1.5. Aina Birina - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā būvinspektore;

1.6. Anita Naudiša - Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste.

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.326, „Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF