Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 570

protokols Nr. 18, 65. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366
„Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112
„Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma
un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu
ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punkta atcelšanu

Starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 42803005058 un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams”, vienotais reģistrācijas numurs 40003205158, 2004.gada 1.aprīlī noslēgts līgums Nr.1.1-16.3/429 par nekustamā īpašuma daļas nomu Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, kas sastāv no telpām Nr.11, Nr.12, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.19 noliktavas vajadzībām.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas–nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, nekustamais īpašums Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, ir pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” 1.punktu tika sagatavots pārjaunojuma līgums starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” un Jūrmalas pilsētas domi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” sagatavoto pārjaunojuma līgumu noteiktajā termiņā neparakstīja, kā rezultātā iestājās Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” 5.punkta nosacījumi, kas noteica, ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, lēmums zaudē spēku.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu”.

Jūrmalas pilsētas dome 2014.gada 9.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.477 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu”, jo 2014.gada 10.septembrī otrās izsoles rezultātā tika pārdoti Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1 (protokoli Nr.8.2-7/12; Nr.8.2-7/13).

Ņemot vērā, ka pārjaunojuma līgums starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktam un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” 1.punktā noteiktajam netika noslēgts, kā arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” telpas Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, atbrīvoja 2012.gada 20.decembrī, to apliecinot 2013.gada 26.jūnija vēstulē Nr.06-19, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.477 „Par ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 un Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, izsoļu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu noslēgšanu” sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” saistību tiesiskās attiecības ar Jūrmalas pilsētas domi nav iestājušās, vienlaikus ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.366 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu” 2.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF