Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 12.07.2013. Stājas spēkā 13.07.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 30.maijāNr. 21

protokols Nr. 12, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27
„Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 2.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumu Nr.158
„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.apakšpunktu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”:

1.1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „ Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 2.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumu Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.apakšpunktu”.

1.2. I. nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

„I. Vispārīgie jautājumi”.

1.3. Saistošo noteikumu 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Lielupes izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

1.4. Izslēgt II. nodaļu.

1.5. Izslēgt 7., 8., 12., 14., 15. un 16.punktu.

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 12.1 šādā redakcijā:

„12.1 Noteikumu pielikumā apzīmētajās ūdens sporta un aktīvajās zonās, peldvietās, kuģu ceļa, ostu un piestātņu teritorijās aizliegta zemūdens niršana ar akvalangiem, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu. Speciālu darbu veikšanas vietā (niršanas vietā) jāveic kuģošanas līdzekļu satiksmes dalībnieku brīdināšana”.

1.7. Izslēgt IV. nodaļu.

1.8 Izslēgt 19.punktu.

1.9. Saistošo noteikumu 21.punktu izteikt šādā redakcijā:

„21. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas.”

1.10. VI. nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

„VI. Noslēguma jautājums”.

1.11. Vārdu „Pielikumā” aizvietot ar vārdu: „Pielikums”.

1.12. Pielikuma pirmajā lapā rakstīto tekstu izteikt šādā redakcijā: „Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.27”.

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis ”.

Priekšsēdētājs

J.VisockisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 30.maija saistošajiem noteikumiem Nr.21

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 „
Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu””

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu grozījumu projekts ir par Lielupes akvatorijas izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu grozījumu projekts satur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējumu par saistošajiem noteikumiem un Lielupes izmantošanas plānu, kurā noteikts kuģu ceļš, ātruma ierobežojošās, brīdinošās un navigācijas zīmes, peldvietas, dažāda veida sacensību, treniņu un atpūtas zonas. Noteikumu projekts paredz veikt grozījumus saistošajos noteikumos atbilstoši sagatavotajam grozījumu projektam.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Palielinoties aktīvai publisku ūdeņu izmantošanai gan atpūtas, gan saimnieciskas darbības jomā ir nepieciešami upes izmantošanas noteikumi. Lai saglabātu upes publisku pieejamību, noteikumu projektā tiek noteiktas peldvietas, kuģošanas līdzekļu (laivu) nolaišanas vietas (slipi). Lielupes akvatorijā ir noteiktas speciālas sporta, treniņu un atpūtas zonas, kurās priekšroka ir dodama šīs zonas izmantotājam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērtējums un ieteiktie precizējumi noteikumu grozījumu projektā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

Netiek plānota.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta izstrādē ņemti vērā normatīvo aktu prasības. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens” un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz publisku ūdeņu izmantošanu.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF