Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.09.2012. Stājas spēkā 20.09.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 11, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 2.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumu Nr.158
„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.apakšpunktu
Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

1. Lietotie termini:

1.1. Mazizmēra kuģošanas līdzeklis — airu laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva un kuteris, kuru garums ir mazāks par 12 metriem.

1.2. Ūdens kvalitāte – ūdens sastāva un īpašību raksturojums, kas nosaka tā derīgumu konkrētam ūdens lietošanas veidam.

1.3. Aktīvā zona – paredzēta aktīvai atpūtai ar ūdens motocikliem, ūdensslēpošanai, veikbordam un citām saistītām nodarbēm.

1.4. Ūdenssporta zonas – akvatorijas, kurās iespējams rīkot ar ūdenssportu saistītu pasākumu vai sacensību organizēšanu vai izmantot sporta treniņiem.

1.5. Krastmala - publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta krastu, kas sākas no ūdens akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā.

1.6. Ūdensobjekts – upe, ezers, mākslīga ūdenskrātuve.

1.7. Kuģu ceļš – noteikta platuma akvatorijas josla kuģošanas līdzekļu satiksmei, marķēts ar navigācijas līdzekļiem – ass bojām vai stoderēm akvatorijā, kā arī vadlīniju zīmēm krastos.

1.8. Piestātne – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai.

1.9. Slips – slīpa, nostiprināta krasta daļa kuģošanas līdzekļu ielaišanai vai izvilkšanai no ūdens, kuras vienā vai abās pusēs var būt mols.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Lielupes izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu izmantošanu, sekmējot vides sakārtošanu Lielupei piegulošajās teritorijās.

II. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

III. Kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtība

7. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

8. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

9. Noteikumu pielikumā apzīmētās ūdens ņemšanas un laivu nolaišanas vietas (slipi) to lietotājam, pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pašvaldības policijas vai citu operatīvo dienestu pieprasījumu nekavējoties jāatbrīvo, nodrošinot brīvu piekļuvi.

10. Noteikumu pielikumā noteiktā aktīvā zona paredzēta ūdensslēpošanas, veikborda un citu aktīvu ūdens sporta veidu izmantošanai.

11. Noteikumu pielikumā noteiktās ūdens sporta zonas (1.Burātāji, 2.Airētāji, 3.Motorizētie un ūdensslēpotāji) paredzētas konkrētā ūdens sporta veida treniņu un sacensību organizēšanai.

12. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

12. 1 Noteikumu pielikumā apzīmētajās ūdens sporta un aktīvajās zonās, peldvietās, kuģu ceļa, ostu un piestātņu teritorijās aizliegta zemūdens niršana ar akvalangiem, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu. Speciālu darbu veikšanas vietā (niršanas vietā) jāveic kuģošanas līdzekļu satiksmes dalībnieku brīdināšana. Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

13. Noteikumu pielikumā noteiktajās laivu nolaišanas vietās (slipi) atļauta kuģošanas līdzekļu ielaišana vai izvilkšana no ūdens.

14. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

15. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

16. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

IV. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

V. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu un noteikumu izpildes kontrole

19. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

20. Atbildības par saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

21. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas. Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

VI. Noslēguma jautājums Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Pielikums: „Lielupes izmantošanas plāns” Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

„Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās

Lielupes daļas izmantošanu”

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” ir noteikumu projekts par Lielupes akvatorijas izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas Darba grupas „Par Lielupes izmantošanas saistošo noteikumu un ūdenstilpes iznomāšanas kārtības izstrādi” izstrādātais Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” satur Lielupes izmantošanas plānu, kurā noteikts kuģu ceļš, ātruma ierobežojošās, brīdinošās un navigācijas zīmes, peldvietas, dažāda veida sacensību, treniņu un atpūtas zonas. Noteikumu projekts paredz noteikt Lielupes un krastmalas izmantošanu, kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtību, sporta sacensību, publisku izklaides un svētku pasākumu organizēšanas kārtību, pasākumus ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un saglabāšanai Lielupē un tās krastmalas teritorijā.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Palielinoties aktīvai publisku ūdeņu izmantošanai gan atpūtas, gan saimnieciskas darbības jomā ir nepieciešami upes izmantošanas noteikumi. Viens no veidiem, kā uzlabot upes izmantošanu ir dažāda veida navigācijas un informācijas zīmju izvietošana upes akvatorijā atvieglojot un sakārtojot kuģošanas līdzekļu pārvietošanos upes akvatorijā. Lai publiskā ūdenstilpē veiktu saimniecisko darbību noteikumu projekts nosaka, ka ir jānoslēdz ūdenstilpes nomas līgums atbilstoši JPD Nolikumam „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”. Lai saglabātu upes publisku pieejamību, noteikumu projektā tiek noteiktas peldvietas, kuģošanas līdzekļu (laivu) nolaišanas vietas (slipi). Lielupes akvatorijā ir noteiktas speciālas sporta, treniņu un atpūtas zonas, kurās priekšroka ir dodama šīs zonas izmantotājam.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

2011.gadā Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādei Jūrmalas pilsētas pašvaldība izlietojusi 2914 Ls.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta izstrādē ņemti vērā dažādu organizāciju un privātpersonu ieteikumi, saskaņā ar pašreizējo un plānoto ūdeņu izmantošanu. Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens” un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz publisku ūdeņu lietošanu, aizsardzību un uzturēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF