Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 19.09.2012. Stājas spēkā 20.09.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 11, 11. punkts

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 2.punktu
Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie noteikumi Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

1. Lietotie termini:

1.1. Mazizmēra kuģošanas līdzeklis — airu laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva un kuteris, kuru garums ir mazāks par 12 metriem.

1.2. Ūdens kvalitāte – ūdens sastāva un īpašību raksturojums, kas nosaka tā derīgumu konkrētam ūdens lietošanas veidam.

1.3. Aktīvā zona – paredzēta aktīvai atpūtai ar ūdens motocikliem, ūdensslēpošanai, veikbordam un citām saistītām nodarbēm.

1.4. Ūdenssporta zonas – akvatorijas, kurās iespējams rīkot ar ūdenssportu saistītu pasākumu vai sacensību organizēšanu vai izmantot sporta treniņiem.

1.5. Krastmala - publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta krastu, kas sākas no ūdens akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā.

1.6. Ūdensobjekts – upe, ezers, mākslīga ūdenskrātuve.

1.7. Kuģu ceļš – noteikta platuma akvatorijas josla kuģošanas līdzekļu satiksmei, marķēts ar navigācijas līdzekļiem – ass bojām vai stoderēm akvatorijā, kā arī vadlīniju zīmēm krastos.

1.8. Piestātne – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai.

1.9. Slips – slīpa, nostiprināta krasta daļa kuģošanas līdzekļu ielaišanai vai izvilkšanai no ūdens, kuras vienā vai abās pusēs var būt mols.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Lielupes un krastmalas izmantošanu, saimnieciskās darbības ierobežojumus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļā. Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu izmantošanu, sekmējot vides sakārtošanu Lielupei piegulošajās teritorijās.

II. Lielupes un krastmalas izmantošanas noteikumi Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

4. Saimniecisko darbību Lielupē atļauts veikt, noslēdzot ar Jūrmalas pilsētas domi ūdenstilpes nomas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.punktā minētajiem ūdenstilpes izmantošanas veidiem, saskaņā ar Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem, šiem Noteikumiem un ievērojot Jūrmalas pilsētas domes nolikumu „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”. Nomas maksas apmērs atbilstoši apstiprinātajam Jūrmalas pilsētas domes lēmumam par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību.

5. Saimnieciskā darbība nav pieļaujama, ja tā ir pretrunā ar Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 3.2.punktu (Lielupes apsaimniekošanas mērķi).

6. Noteikumu pielikumā apzīmētajās ūdens sporta un aktīvajās zonās, peldvietās, kuģu ceļa, ostu un piestātņu teritorijās aizliegta zemūdens niršana ar akvalangiem, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu. Speciālu darbu veikšanas vietā (niršanas vietā) jāveic kuģošanas līdzekļu satiksmes dalībnieku brīdināšana.

III. Kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtība

7. Ūdens satiksmes dalībniekam piedaloties ūdens satiksmē jāievēro normatīvo aktu prasības par kuģošanu līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, šie Noteikumi un šo noteikumu pielikums „Lielupes izmantošanas plāns ”. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

8. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis (tai skaitā airu laiva līdz 2.5m garumam) diennakts tumšajā laikā vai sliktas redzamības apstākļos nav aprīkots ar speciālām ugunīm, vadītājam jāvelk atstarojošā veste un jānodrošina stāvuguns atbilstoši kuģošanas līdzekļu satiksmes noteikumiem. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

9. Noteikumu pielikumā apzīmētās ūdens ņemšanas un laivu nolaišanas vietas (slipi) to lietotājam, pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pašvaldības policijas vai citu operatīvo dienestu pieprasījumu nekavējoties jāatbrīvo, nodrošinot brīvu piekļuvi.

10. Noteikumu pielikumā noteiktā aktīvā zona paredzēta ūdensslēpošanas, veikborda un citu aktīvu ūdens sporta veidu izmantošanai.

11. Noteikumu pielikumā noteiktās ūdens sporta zonas (1.Burātāji, 2.Airētāji, 3.Motorizētie un ūdensslēpotāji) paredzētas konkrētā ūdens sporta veida treniņu un sacensību organizēšanai.

12. Konkrētajā zonā priekšroka dodama tiem kuģošanas līdzekļiem, kuri zonu izmanto atbilstoši tās izmantošanas veidam. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

12. 1 Papildināts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

13. Noteikumu pielikumā noteiktajās laivu nolaišanas vietās (slipi) atļauta kuģošanas līdzekļu ielaišana vai izvilkšana no ūdens.

14. Sporta sacensību vai pasākumu norises vietā un laikā - ātruma ierobežojums 10 km/h, ievērojot navigācijas noteikumus un sekojot organizētāju īpašiem norādījumiem. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

15. Sporta sacensību vai pasākumu organizatori norises vietu iezīmē ar brīdinošām bojām. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

16. Ja sporta sacensību vai pasākumu laikā visā upes platumā tiek slēgta kuģošanas līdzekļu kustība, organizētājiem jānodrošina iespēja kuģošanas līdzekļiem šķērsot norises vietu. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

IV. Pasākumi ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un saglabāšanai Lielupē un tās krastmalas teritorijā Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

17. Lai sekotu Lielupes ūdens kvalitātes izmaiņām un noteiktu optimālākos upes aizsardzības pasākumus, upes apsaimniekotājam vai ūdenstilpes nomniekam, saskaņā ar ūdenstilpes iznomātāja pieprasījumu, jāveic Lielupes ūdens kvalitātes monitoringa novērojumi vietās, kas noteiktas Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumos.

18. Saskaņā ar Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas ietvaros veikto upes ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu, upes apsaimniekotājam vai ūdenstilpes nomniekam jāveic pasākumi, kas saistīti ar upes ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, kas atbilst Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu mērķiem.

V. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu un noteikumu izpildes kontrole

19. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. Izslēgts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

20. Atbildības par saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

21. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas šādas amatpersonas: Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

21.1. Valsts policijas amatpersonas;

21.2. Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas;

Nobeiguma noteikumi Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Pielikumā: „Lielupes izmantošanas plāns” Grozīts ar domes 2013.gada 30.maija 21.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27

„Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās

Lielupes daļas izmantošanu”

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” ir noteikumu projekts par Lielupes akvatorijas izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Īss projekta satura izklāsts.

Jūrmalas pilsētas Darba grupas „Par Lielupes izmantošanas saistošo noteikumu un ūdenstilpes iznomāšanas kārtības izstrādi” izstrādātais Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” satur Lielupes izmantošanas plānu, kurā noteikts kuģu ceļš, ātruma ierobežojošās, brīdinošās un navigācijas zīmes, peldvietas, dažāda veida sacensību, treniņu un atpūtas zonas. Noteikumu projekts paredz noteikt Lielupes un krastmalas izmantošanu, kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtību, sporta sacensību, publisku izklaides un svētku pasākumu organizēšanas kārtību, pasākumus ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un saglabāšanai Lielupē un tās krastmalas teritorijā.

Projekta nepieciešamības pamatojums.

Palielinoties aktīvai publisku ūdeņu izmantošanai gan atpūtas, gan saimnieciskas darbības jomā ir nepieciešami upes izmantošanas noteikumi. Viens no veidiem, kā uzlabot upes izmantošanu ir dažāda veida navigācijas un informācijas zīmju izvietošana upes akvatorijā atvieglojot un sakārtojot kuģošanas līdzekļu pārvietošanos upes akvatorijā. Lai publiskā ūdenstilpē veiktu saimniecisko darbību noteikumu projekts nosaka, ka ir jānoslēdz ūdenstilpes nomas līgums atbilstoši JPD Nolikumam „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”. Lai saglabātu upes publisku pieejamību, noteikumu projektā tiek noteiktas peldvietas, kuģošanas līdzekļu (laivu) nolaišanas vietas (slipi). Lielupes akvatorijā ir noteiktas speciālas sporta, treniņu un atpūtas zonas, kurās priekšroka ir dodama šīs zonas izmantotājam.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu .

2011.gadā Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādei Jūrmalas pilsētas pašvaldība izlietojusi 2914 Ls.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām.

Projekta izstrādē ņemti vērā dažādu organizāciju un privātpersonu ieteikumi, saskaņā ar pašreizējo un plānoto ūdeņu izmantošanu. Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejā. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens” un pašvaldības mājas lapā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz publisku ūdeņu lietošanu, aizsardzību un uzturēšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF