Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2013.gada 25.jūlijāNr. 413

protokols Nr. 18, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par Zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1 panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par Zemes komisiju”:

1. Izteikt lēmuma 2.2.punktu šādā redakcijā:

„2.2. Gatis Truksnis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs”.

2. Papildināt lēmumu ar punktu 2.1 šādā redakcijā:

„2.1 Ar padomdevēja tiesībām komisijas sēdēs var piedalīties Arturs Grants – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis