Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 22.novembra 597.lēmumu

2013.gada 25.jūlijāNr. 414

protokols Nr. 18, 6. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730
„Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” lēmuma 1.punktā frāzi „G.Smalkā – izpilddirektora p.i.” aizvietojot ar frāzi „A.Grants – izpilddirektora vietnieka p.i.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF