Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.09.2013. Stājas spēkā 19.09.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 536

protokols Nr. 22, 40. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A
un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.683 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

2013.gada 20.augustā ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SL 49” iesniegums ar lūgumu nodot publiskai apspriešanai izstrādāto teritorijas daļu – zemesgabalu Jūrmalā, Slokas ielā 49A norādot, ka zemesgabala Dubulti 3520 detālplānojuma izstrāde tiks turpināta tad, kad starp Jūrmalas domi un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LODESZARS” tiks parakstīts mierizlīgums civillietā Nr.C04203409 vai stāsies spēkā tiesas spriedums civillietā Nr.C04203409.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts – detalizēti izstrādāta zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A atļautā izmantošana, norādot par iespēju teritorijas turpmākajā attīstībā plānot publisku promenādi gar Lielupes upi ielu sarkanajās līnijās.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar 2013.gada 4.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-81/5) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādāto zemesgabalu Jūrmalā, Slokas ielā 49A saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detalizētajai teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 49A saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Noteikt, ka par zemesgabala Jūrmalā Dubulti 3520 turpmāko izstrādi un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiks pieņemts atsevišķs lēmums.

4. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt pašvaldības vietējā laikrakstā paziņojumu par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu.

6. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē paziņojumu par detālplānojuma projekta publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.536

(protokols Nr.22, 40.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.536

(protokols Nr.22, 40.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETALIZĒJAMAI TERITORIJAI

zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A

(kadastra Nr. 1300 010 3515, zemesgabala platība 6707 kv.m)

  1. Zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A īpašnieks:

SIA „SL 49” (nodokļu maksātāja kods reģ.Nr. 40103535664)

2.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: SIA „SL 49” (nodokļu maksātāja kods reģ.Nr. 40103535664)

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 7.9.5. punkts.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis.

Projekta mērķis ir izstrādāt daudzfunkcionālas darījumu un sabiedriskas apbūves izvietojuma priekšlikumu un apbūves nosacījumus, kā arī precizēt apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Teritorijas raksturojums.

5.1 Zemesgabals atrodas Dubultu rajonā, starp Slokas ielu un Lielupi.

5.2.Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabali atrodas Darījumu iestāžu teritorijā (D), kapu 300m aizsargjoslā, ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskā aizsargjoslā.

5.3. Apbūves noteikumos Darījumu iestāžu teritorija (D) nozīmē zemes vienības, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir darījumu (komerciāla rakstura) iestādes - bankas, viesnīcas, biroji, kantori, tirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādes, kongresu, konferenču, izklaides un atpūtas iestādes, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietošana, kas neietver vairumtirdzniecību, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

6.Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

6.1.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.10. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.14. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.2.Detālplānojuma sastāvs:

6.2.1. paskaidrojuma rakstsietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

6.2.2. grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, inženierapgādes tīklu shēmas).

6.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

6.3.Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

6.3.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.3.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.3.3. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

6.3.4. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

6.3.5. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.3.6. ziņojums par institūciju atzinumiem.

7. Detālplānojuma izskatīšana.

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

8.Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9.Citas prasības.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136. punktiem.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar LR 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: K.Gribonika

67754017


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF