Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 574

protokols Nr. 25, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr.510 ,,Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” 2.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk–Lēmums):

1.1. Lēmuma 25.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) 17.punktu:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

2.00

345

690

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Pirmsskolas izglītības skolotājs*

4.00

345

1380

1.2. Izveidot šādas jaunas amata vienības un Lēmuma 25.pielikumu (Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) papildināt ar attiecīgiem punktiem:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

22.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.40

345

138

23.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.25

345

86

24.

Logopēds

0.25

345

86

2. Apstiprināt Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts), izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

3. Lēmuma 37.pielikums (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) saraksts) jaunajā redakcijā stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

4. Grozījumi Lēmuma 25.pielikumā (Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksts) stājas spēkā ar 2013.gada 1.novembri.

5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, atbilstoši Darba likumam, veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba līgumos.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF