Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 335.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 619

protokols Nr. 25, 84. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas
nodošanu pašvaldības īpašumā

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 3.marta lēmumu Nr.216 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28” izveidots valstij piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 un kopējo platību 82007m2.

Saskaņā ar 2012.gada 11.oktobrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas daļa 47030m2 platībā ir Kūrorta teritorija (16K1), savukārt teritorijas daļa 34977m2 platībā ir Apstādījumu un atpūtas teritorija (16D3). Zemesgabala lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa - 0501.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 2.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000088833.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 15.panta 6.punktu un 21.panta 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo un otro daļu, 43.pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 2.oktobra lēmumu, lai veicinātu Ķemeru kūrorta atjaunošanu, attīstību un vides sakopšanu, kā arī nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 335.lēmumu

1. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu un lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot bez atlīdzības Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 (kadastra numurs 1300 026 6011, kopējā platība 82007m2) daļu 47030m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija lēmumu Nr.509 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF