Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 13, 41. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra
lēmumā Nr.619 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28
daļas nodošanu pašvaldības īpašumā”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.524 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam” ceturtā pielikuma „Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2015. - 2017.gadam (tūkstoši EUR)” 11.punktam un otrā pielikuma „Integrētas teritoriju investīcijas” 1.1.punktam Jūrmalas pilsētas pašvaldībā līdz 2020.gadam tiek plānots izveidot Dabas izglītības centru, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt lēmuma preambulu šādā redakcijā:

„Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 3.marta lēmumu Nr.216 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28” izveidots valstij piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 un kopējo platību 82007m2.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas daļa 47030m2 platībā ir Kūrorta teritorija (16K1), savukārt teritorijas daļa 34977m2 platībā ir Apstādījumu un atpūtas teritorija (16D3). Zemesgabala lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa - 0501.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.554 “Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” ir apstiprināts zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6011, zemes ierīcības projekts un apstiprināta zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 82007m2 sadale, atdalot zemes vienības daļu 34977m2 platībā un piešķirot adresi Tūristu iela 4A, Jūrmalā. Noteikts, ka zemes vienības Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, platība pēc atdalīšanas ir 47030m2 un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme – 0800.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 2.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 ar kadastra numuru 1300 026 6011 ir nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000088833.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2015.gada 13.marta lēmumu īpašuma tiesības nostiprinātas uz nekustamo īpašumu pēc atdalīšanas (zemes vienība Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 026 0093 un platību 47030m2).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu, 43.pantu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas2014.–2020.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu”, lai veicinātu Ķemeru degradētās teritorijas revitalizāciju, attīstot infrastruktūru un uzņēmējdarbībai pieejamu vidi, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu – sekmēt saimniecisko darbību, attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF