Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 699

protokols Nr. 30, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada
13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Izveidot privatizācijas komisiju 6 cilvēku sastāvā”.

2. Lēmuma 2.punkta 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.2. A.Grants – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora vietnieka p.i., Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i;”.

3. Lēmuma 2.punkta 2.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.3. I.Kundziņa – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede;”.

4. Lēmuma 2.punkta 2.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.4. R.Balodis – Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītāja p.i.;”.

5. Lēmuma 2.punkta 2.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.5. S.Brauere – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.;”.

6. Lēmuma 2.punkta 2.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:”

„2.6. V.Zvejniece – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja.”.

7. Svītrot lēmuma 2.punkta 2.7. un 2.9.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF