Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2018.gada 22.novembra 597.lēmumu

2013.gada 12.decembrīNr. 700

protokols Nr. 30, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730
„Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 78.panta ceturtās daļas un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktās prasības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību”:

1. Lēmuma 1.punktā vārdus „G.Jubele – Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja” aizstāt ar vārdiem „S.Brauere – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.” un vārdus „E.Rakiša – Juridiskās nodaļas vadītāja” aizstāt ar vārdiem „I.Zeļenkova – Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā juriskonsulte”.

2. Lēmuma 2.punku izteikt šādā redakcijā:

„2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grantam:”, lēmuma 2.punkta apakšpunktus saglabājot nemainīgus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF