Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.decembrīNr. 704

protokols Nr. 30, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.73 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”, ņemot vērā Izglītības komitejas 2013.gada 5.novembra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-82/12), un Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” 39. pielikumā „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” darbinieku skaita saraksts”, izsakot to jaunā redakcijā atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

2. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.704

(protokols Nr.30, .punkts)

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa”

darbinieku skaita saraksts

2014.gada 1.janvāris

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme

Amatalga

Piemaksa par specifiku

Kopā

1.

Iestādes vadītāja

1

561

561

112

673

2.

Izglītības metodiķis

0.5

345

173

35

208

3.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8

345

2760

552

3312

4.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

0.45

345

155

31

186

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.4

345

138

28

166

6.

Skolotājs logopēds

1.9

345

656

131

787

7.

Speciālais pedagogs

1

345

345

69

414

8.

Izglītības psihologs

0.5

345

173

35

208

9.

Skolotāja palīgs

4

270

1080

10.

Saimniecības vadītājs

1

467

467

11.

Fizioterapeits

0.5

370

185

12.

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa

0.25

435

218

13.

Lietvedis

0.3

390

117

14.

Pavārs

1.25

350

438

15.

Virtuves darbinieks

0.75

225

169

16.

Tehniskais strādnieks

0.25

225

56

17.

Apkopēja

0.25

225

56

18.

Sētnieks

0.9

225

202

19.

Sargs

1.0

270

270

Kopā mēnesī

24.2

9212


Lejupielāde: DOC un PDF