Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 37

protokols Nr. 22, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2013.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem apstiprinātajās tāmēs saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.,6.,8.,9.,12.,15.,16.,18.,21. un 22.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Labklājības pārvaldei programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” aktivitātei „Pabalsts garantētā minimālā ienākumu GMI līmeņa nodrošināšanai”” par Ls 22 830 (EUR 32 484,16) (klasifikācijas kods 10.400.6260), attiecīgi precizējot 20.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Majoru kultūras nama rekonstrukcija Jomas ielā 35” par Ls 6 737 (EUR 9 585,89) (klasifikācijas kods 08.230.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas kultūras centram maksimālās atļautās elektroslodzes palielinājumam Ls 6 737 (EUR 9 585,89) (klasifikācijas kods 08.230.5250);

1.4. samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti” aktivitātei „Mellužu estrādes restaurācija un parka renovācija” par Ls 4 042 (EUR 5 751,25) (klasifikācijas kods 08.240.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas sporta centram Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšanai aukstuma iekārtas apkopei un remontam un leņķa slīpmašīnu, rampu mašīnas uzbraukšanai uz ledus un noliktavas ratu iegādei Ls 4 042 (EUR 5 751,25), t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2243 Ls 3 442 (EUR 4 897,52);

09.510.5239 Ls 500 (EUR 711,44);

09.510.2312 Ls 100 (EUR 142,29);

1.5. novirzīt 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā Ls 22 830 (EUR 32 484,16) ,t.sk.:

1.5.1. pašvaldības pamatbudžetam Bērnudārza „Katrīna” ēkas rekonstrukcijas kredīta atmaksai Ls 1 (EUR 1,42) (klasifikācijas kods F40320020);

1.5.2. Jūrmalas pilsētas domei Ls 22 829 (EUR 184 048,47), t.sk.:

1.5.2.1. programmas „Pilsētas attīstības pasākumi” aktivitātei „Jūrmalas attīstības plānošanas darbi” Ls 3 629 (EUR 5 163,60) (klasifikācijas kods 01.320.5110), attiecīgi precizējot 7.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.5.2.2. projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tehniskā projekta koriģējumu veikšanai Ls 6 595 (EUR 9 383,84) (klasifikācijas kods 04.510.5250);

1.5.2.3. datortehnikas iegādei domes deputātu un padomnieku darba nodrošināšanai Ls 12 605 (EUR 17 935,30) ( klasifikācijas kods 04.900.5238);

2. Lai nodrošinātu projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanu, palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus Ls 2 499 (EUR 3 555,76), t.sk.:

2.1. pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtajiem transfertiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem par Ls 2 657 (EUR 3 780,57) (klasifikācijas kods 18.6.3.0);

2.2. samazināt pašvaldības pamatbudžeta asignējumus par Ls 158 (EUR 224,81), novirzot tos uz ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā,

novirzot 2013.gadā ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pašvaldības pamatbudžetā projekta „Izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” īstenošanai, Ls 2499, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.600.1150 Ls 2 503 (EUR 3 561,45);

09.600.1210 Ls 604 (EUR 859,41);

09.600.2322 Ls -539 (EUR -766,93);

Atlikums gada beigās Ls -69 (EUR -98,18).

3. Samazināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no vidēja termiņa aizņēmumiem par Ls 800 000 (EUR 1 138 297,45) (klasifikācijas kods F40220010), samazinot pamatbudžeta asignējumus Jūrmalas pilsētas domei programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Sabiedriskā kompleksa Strēlnieku prospektā 30 būve (mākslas un mūzikas skola, centrālās bibliotēkas ēka, Poruka prospektā izbūve), (projektēšana, būvdarbu 1.kārta) par Ls 800 000 (EUR 1 138 297,45) (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

4. Palielināt 2013.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no ilgtermiņa aizņēmumiem par Ls 370 567 (EUR 527 269,34) (klasifikācijas kods F40220010), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei programmas „Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts” aktivitātei „Ēkas lit.002 rekonstrukcija par mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūve posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā” par Ls 370 567 (EUR 527 269.34) (klasifikācijas kods 06.600.5250), attiecīgi precizējot 6.pielikumu 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”;

5. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.2.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/354, 1.1-14/360, veiktās izmaiņas:

5.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

5.1.1. PII „Zvaniņš”, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.100.1119 Ls -200 (EUR -284,57);

09.100.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

09.100.1221 Ls 50 (EUR 71,14).

5.1.2. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.210.1221 Ls -150 (EUR -213,43);

09.210.1221 Ls -50 (EUR -71,14);

09.210.1228 Ls 150 (EUR 213,43);

09.210.1221 Ls 50 (EUR 71,14).

5.1.3. Jūrmalas sporta centram, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1210 Ls -150 (EUR -213,43);

09.510.1228 Ls 150 (EUR 213,43).

5.1.4. Jūrmalas pilsētas domei ESF projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” tāmē, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

04.120.2112 Ls -2 701 (EUR -3 843,18);

04.120.1150 Ls 1 854 (EUR 2 638,00);

04.120.1210 Ls 447 (EUR 636,02);

04.120.2322 Ls 400 (EUR 569,15).

6. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 44.3.punktu, apstiprināt 2013.gadā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1.1-14/342, 1.1-14/347, veiktās izmaiņas:

6.1. apstiprinātajās pamatbudžeta tāmēs, t.sk.:

6.1.1. Jūrmalas Kultūras centram, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.620.2363 Ls -4 990 (EUR -7 100,13)

Programma „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi”, aktivitāte: „Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki” (21.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50);

08.230.5239 Ls 4 999 (EUR 7 100,13)

Programma: „Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums”. Jūrmalas pilsētas domei, t.sk., pa klasifikācijas kodiem:

08.240.5250 Ls -2 475 (EUR -3 521,61)

Programma „Teātru, koncertzāļu, estrāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti”, aktivitāte: „Mellužu estrādes restaurācija un parka renovācija” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr. 50);

10.600.5250 Ls 2 475 (EUR 3 521,61)

Programma: „Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts un rekonstrukcija”, aktivitāte: „Žoga ierīkošana nakts patversmē Raiņa ielā 62” (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 17.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

192 181

192 181

Jūrmalas pilsētas dome

173 759

173 759

LV57PARX0002484572002

01.110.2235

1 000

1 422.87

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Kursi, semināri

Līdzekļu atlikums

01.110.2121

1 000

1 422.87

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Dienas nauda

Naudas līdzekļi nepieicešami dienas naudas apmaksai ārvalstu komandējumos

04.900.2312

500

711.44

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Inventārs

Līdzekļu atlikums

04.900.5238

3 225

4 588.76

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

Naudas līdzekļi nepieciešami novecojušās datortehnikas iegādei domes darbiniekiem

04.900.5121

2 725

3 877.33

Programma: Iestādes uzturēšana, centralizētie pasākumi. Aktivitāte: Datorprogrammas

Līdzekļu atlikums

LV84PARX0002484572001

04.220.2244

2 000

2 845.74

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: Meža stādījumu kopšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums, darbi nav nepieciešami

04.220.2244

2 000

2 845.74

Programma: Mežsaimniecības un vides aizsardzības pasākumi. Aktivitāte: Avārijas, nokaltušo un ainaviski mazvērtīgo koku nociršana ielu nodalījuma joslās, pašvaldības īpašumos un parkos un skvēros. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami nokaltušo, mazvērtīgo un avārijas koku nozāģēšanai.

05.100.5239

453

644.56

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc līguma darbu izpildīšanas

05.100.2244

4 953

7 047.48

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Dzintaru mežaparka apsaimniekošana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Dzintaru mežaparka apsaimniekošanai.

05.100.2244

4 500

6 402.92

Programma: Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana). Aktivitāte: Parku, skvēru, atpūtas vietu un apstādījumu kopšana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2243

3 901

5 550.62

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale

06.600.2312

3 901

5 550.62

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Ielu nosaukumu plāksnīšu un to stiprinājuma stabiņu komplektu apsaimniekošana. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jaunu plāksnīšu izgatavošanai un uzstādīšanai.

08.100.2243

1 000

1 422.87

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Strūklakas apsaimniekošana un remonts. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums, darbi nav nepieciešami

08.100.2223

1 000

1 422.87

Programma: Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Strūklakas apsaimniekošana un remonts. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami sprieguma padeves un vietējā apgaismojuma nodrošināšanai strūklakām Mellužu parkā un Ķemeru parkā.

09.100.5240

726

1 033.00

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu laukumu izveide pirmsskolas izglītības iestādēs. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu pārdale atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai

09.100.2312

726

1 033.00

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Bērnu rotaļu laukumu izveide pirmsskolas izglītības iestādēs. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami atkritumu urnu iegādei.

06.600.2243

5 000

7 114.36

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Solu sēdvirsmu un atkritumu urnu atjaunošana un remonts. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums, darbi nav nepieciešami

06.600.2244

5 000

7 114.36

Programma: Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi. Aktivitāte: Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas patversmē. (12.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami dzīvnieku patversmes uzturēšanai.

09.510.1150

2 999

4 267.19

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā . (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskā klasifikācijas koda precizēšana pēc izdevumu mērķa noteikšanas

09.510.2279

2 999

4 267.19

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā. Aktivitāte: Kursi un praktiskās apmācības mūžizglītības kontekstā . (9.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līgumam ar pašnodarbinātu personu zīmēšanas un gleznošanas kursu vadīšanai

08.100.2390

2 500

3 557.18

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Kūrorta sezonas sacensības boksā , Jāņa Roviča starptautiskais piemiņas turnīrs. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ekonomiskā klasifikācijas koda precizēšana ņemot vērā neatbilstību plānotajiem izdevumiem

08.100.2279

2 500

3 557.18

Programma: Sporta pasākumi. Aktivitāte: Kūrorta sezonas sacensības boksā , Jāņa Roviča starptautiskais piemiņas turnīrs. (16.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami līdzfinansējuma līguma apmaksai par sacensību organizēšanu

06.200.2239

4 100

5 833.77

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Meliorācijas sistēmu tehniskā apsekošana. (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.2312

792

1 126.91

Programma: Iestādes uzturēšana.

Naudas līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

06.200.5240

5 800

8 252.66

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ģeodēziskā tīkla pilnveidošana un jaunu punktu izbūve . (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.5232

2 108

2 999.41

Programma: Iestādes uzturēšana.

Naudas līdzekļi nepieciešami mēbeļu iegādei

04.900.5121

2 030

2 888.43

Programma: Iestādes uzturēšana.

Naudas līdzekļi nepieciešami datorprogrammas iegādei

06.200.2243

210

298.80

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Digitālā teodolīta pārbaude . (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami digitālā teodolīta tehniskai pārbaudei

06.200.5239

4 760

6 772.87

Programma: Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi. Aktivitāte: Ortofoto kartes izgatavošana . (8.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ortofoto kartes aktualizācijai un izgatavošanai.

08.300.2239

20 814

29 615.65

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc darbu apzināšanas

08.300.5110

20 814

29 615.65

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Pilsētas tēla veidošanas un mārketinga pasākumi. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami mārketinga programmas izstrādei rudens periodam, saistībā ar iebraukšanas maksas atcelšanu

08.300.5234

3 517

5 004.24

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Informācijas izvietošana vietējā laikrakstā, sadarbībā ar reģionālo TV, radio. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.300.2239

2 000

2 845.74

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Tipogrāfijas un maketēšanas pakalpojumi Jūrmalas pašvaldības informatīvā biļetena izdošanai. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pilsētas autobusu maršrutu sarakstu sagatavošanai un izplatīšanai iedzīvotājiem

08.300.5234

2 000

2 845.74

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Informācijas izvietošana medijos par pašvaldības pasākumiem. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

08.300.2279

1 517

2 158.50

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami bilžu izgatavošanai

08.300.2231

2 000

2 845.74

Programma: Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi. Aktivitāte: Publisko attiecību kampaņas. (15.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami delegāciju un citu viesu uzņemšanai domē

04.510.5240

6 374

9 069.38

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Jaunu ielu izbūve. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotiem jauna trotuāra izbūves darbiem Skautu ielā.

04.510.2246

20 000

28 457.44

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti.Aktivitāte: Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts). (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami ielu asfalta seguma bedrīšu remontam 2013.gadā.

04.510.5240

456

648.83

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Jaunu autostāvvietu izbūve. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums pēc 2013.gadā plānotiem autostāvvietas izbūves darbiem Rīgas ielā 6a.

04.510.5250

50 385

71 691.40

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Ielu seguma kapitālais remonts. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

T.sk. Vārnukroga ceļa posma remontam (posmā no Dreiliņu ielas 1700 m); gājēju ietves remontam Pliekšāna ielā posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai; Veloceliņa gar kāpām remontam (atsevišķos posmos no Lazdomas ielas līdz 25.līnijai).

04.510.5250

3 630

5 165.02

Programma: Ceļu infrastruktūras remonti. Aktivitāte: Tallinas, Satiksmes un Artilērijas ielu rekonstrukcija. (3.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi 2013.gadā netiks apgūti sakarā ar neatrisinātām zemesgabalu īpašumtiesībām.

08.100.2244

4 233

6 023.02

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Slokas sporta komplekss. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

2013.gadā netiks veikts plānotais skrejceļu seguma remonts, jo pieķirtie līdzekļi ir nepietiekami un papildus līdzekļu piešķiršana skrejceļu remontam netika atbalstīta.

01.110.5250

2 166

3 081.94

Programma: Nekustamo īpašumu administrācijas vajadzībām kapitālais un kārtējais remonts, rekonstrukcija. Aktivitāte: Domes administratīvo ēku remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošais finansējums piekļuves kontroles sistēmas izveidošanai Jomas ielā 1/5.

08.100.5250

5 810

8 266.89

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Slokas sporta komplekss. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc tribīņu solu nomaiņas.

06.600.2241

5 000

7 114.36

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Ēku nojaukšana. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošais finansējums (orientējoši) ēkas nojaukšanai Lienes ielā 1 un teritorijas labiekārtošanai pēc nojaukšanas.

06.600.5240

2 500

3 557.18

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Apgaismojuma izbūve Jaundubultu parkā un Skrundas ielā 3. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami viena apgaismojuma staba ar 2 gaismekļiem izbūvei pie rotaļu laukuma Jaundubultu parkā un Skrundas ielā 3

09.210.5250

20 181

28 714.98

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība) 1.kārta. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Pašlaik ir izsludināts iepirkums par tehniskā projekta izstrādi. Saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem, apmaksa plānota 2014.g.

09.510.5250

3 945

5 613.23

Programma: Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Ls 3045 iztrūkstošais finansējums jumta remontdarbiem pēc iepirkuma veikšanas. Ls 900 nepieciešamais finansējums būvuzraudzībai.

09.210.5250

7 379

10 499.37

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kauguru vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana Raiņa ielā 118 (t.sk. sporta laukuma ģērbtuvju ierīkošana) (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija pēc pārvietojamo tribīņu iepirkuma.

08.230.5250

20 000

28 457.44

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Plānoti Jūrmalas teātra Muižas ielā 7 iekšējie remonta darbi, kas klasificējami, kā kapitālais remonts.

08.100.5250

19 413

27 622.21

Programma: Infrastruktūras kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru vidusskolas sporta laukuma infrastruktūras attīstība. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.100.5240

1 000

1 422.87

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Bērnudārza jaunbūve Tukuma ielā 9, Jūrmalā. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Finansējums nepieciešams papildus būvuzraudzībai sakarā ar būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.

09.100.5250

2 500

3 557.18

Programma: Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: p.i.i. "Saulīte" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Finansējums nepieciešams ūdensapgādes sistēmas remontam - vienmērīga spiediena nodrošināšanai

08.230.2241

20 000

28 457.44

Programma: Kultūras centru un kultūras namu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kultūras, izklaides un sporta iestāžu kapitālais un kārtējais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

EKK koda precizēšana

09.100.5250

363

516.50

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Tipveida evakuācijas kāpņu norobežošana. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļi nepieciešami tipveida tehniskā projekta izstrādei evakuācijas kāpņu norobežošanai pirmsskolas izglītības iestādēs.

09.210.2241

4 056

5 771.17

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Majoru vidusskola. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

06.600.5240

2 000

2 845.74

Programma: Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Jaunas kapsētas projektēšana, izbūve un labiekārtošana (Slokā). (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Iztrūkstošie līdzekļi kapsētas 4.kārtai (bruģēšanas darbi).

09.100.2241

1 030

1 465.56

Programma: Pirmskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: p.i.i. "Podziņa" (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.210.5250

10 667

15 177.77

Programma: Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti. Aktivitāte: Kauguru vidusskolas kapitālais remonts. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

09.510.5250

6 630

9 433.64

Programma: Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības, kapitālais un kārtējais remonts. Aktivitāte: Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola. (6.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.7712

65

92.49

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Jūrmalas dienas Maskavā un Somijā (lielveikalā). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2231

114

162.21

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Ārvalstu tūrisma aģentu un žurnālistu, citu delegāciju uzņemšana Jūrmalā. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Turkmēņu tūrisma aģentu un Ukraiņu 4 aģentu vizītēm, kas notiks rudenī. Ukraiņu 4 aģentu vizītes, sākotnēji tika plānotas 2014.gada sākumā, bet tā kā lidsabiedrība tomēr piekrita segt avio biļetes jau 2013.gada rudenī, tad vizītes notiks jau 2013.gada rudenī.

04.730.7712

58

82.53

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalības maksa ESPA(Eiropas kūrortu asociācija). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2122

154

219.12

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darbsemināros Live Riga. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami Latvijas rudens darbsemināram Maskavā, vēstniecībā.

04.730.2121

154

219.12

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darbsemināros Live Riga. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2122

97

138.02

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami komandējuma izdevumu segšanai (taksometra izdevumi).

04.730.2121

36

51.22

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2236

49

69.72

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.). (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

04.730.2390

3

4.27

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u. (18.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu atlikums

Jūrmalas pilsētas muzejs

866

866

08.620.2390

1

1.42

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā . Aktivitāte: Lieldienu pasākums. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2352

1

1.42

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas brīvdabas muzejā . Aktivitāte: Lieldienu pasākums. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Neplānoti izdevumi saimniecības preču iegāde

08.620.2390

5

7.11

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2390

5

7.11

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Neplānoti izdevumi baneru uzlīmju iegādei

08.620.2390

15

21.34

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Latvijas mākslinieku zīmējumu izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2279

15

21.34

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Latvijas mākslinieku zīmējumu izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Neplānoti izdevumi printētam reklāmas banerim

08.620.1150

5

7.11

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Latvijas mākslinieku zīmējumu izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.1150

5

7.11

Programma: Kultūras pasākumi Jūrmalas pilsētas muzejā . Aktivitāte: Latvijas mākslinieku zīmējumu izstāde. (22.pielikums 2012.gada 20.decembra SN Nr.50)

Neplānoti izdevumi autoratlīdzībai mūziķiem Jūrmalas mākslinieku zīmējumu izstādei

08.220.1147

840

1 195.21

Iestādes darbinieku nodrošinājums piemaksa par papildus darbu

08.220.1148

840

1 195.21

Iestādes darbinieku nodrošinājums naudas balvas izmaksāšana

JPD Rīkojums Nr.694rp no 30.08.2013.

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

8 277

8 277

03.110.1119

7 900

11 240.69

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.1142

7 900

11 240.69

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksām par virsstundu darbu

03.110.2247

102

145.13

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2219

102

145.13

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus finansējums pastmarku un aplokšņu iegādei (Ls 0.98x100gab=Ls 98.00, aploksnes Ls 0.04x100gab=Ls 4.00)

03.110.2351

2

2.85

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2352

2

2.85

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami saimniecības precēm

03.110.2519

273

388.44

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

03.110.2239

273

388.44

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus finansējums naudas soda kvīšu izgatavošanai (80grāmatiņas = Ls 152.80, administratīvo protokolu izgatavošanai 1000gab.=Ls 120.00)

Jūrmalas Kultūras centrs

9 279

9 279

08.620.2262

90

128.06

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2279

1 870

2 660.77

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Nepieciešami papildus naudas līdzekļi uguņošanai

08.620.2264

1 109

1 577.96

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2390

358

509.39

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1150

283

402.67

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2269

30

42.69

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Kūrostsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2261

1 866

2 655.08

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2363

890

1 266.36

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2262

1 641

2 334.93

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.2275

2 000

2 845.74

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Pašdarbības kolektīvu piedalīšanās ārzemēs rīkotajos koncertos, festivālos, konkursos un izstādēs" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu ekonomija

08.620.1150

100

142.29

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Pasākums: "Jauniešu deju kolektīva "Zālīte" 10 gadu jubilejas pasākums" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami pieaicināto viesmākslinieku apmaksai

08.620.2264

1 750

2 490.03

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Pasākums: "Jauniešu deju kolektīva "Zālīte" 10 gadu jubilejas pasākums" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami papildus koncerta aprīkojuma nomai

08.620.2390

150

213.43

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Pasākums: "Jauniešu deju kolektīva "Zālīte" 10 gadu jubilejas pasākums" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami noformējuma materiāliem un reklāmai

08.620.2262

1 120

1 593.62

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Pilsētas radošo kolektīvu piedalīšanās republikas mēroga pasākumos" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumu palielinājums transporta izdevumiem

08.230.1150

425

604.72

Programma: "Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums"

Ārštata darbinieku atlīdzībai sakarā ar mēģinājumu grafika nodrošināšanu centra kolektīviem remonta laikā

08.230.1210

102

145.13

Programma: "Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums"

VSAOI nomaksai ārštata darbiniekiem

08.620.2390

1 250

1 778.59

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami reklāmas baneru izgatavošanai, sakarā ar jauno (3) reklāmas stendu izvietošanu pilsētā.

08.620.2279

1 500

2 134.31

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Naudas līdzekļi nepieciešami jaunam pakalpojumam - reklāmas baneru izvietošana un noņemšana (4 reklāmas stendi pilsētā)

08.620.1150

122

173.59

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Dzejas dienas Kauguros" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.2239

273

388.44

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Dzejas dienas Kauguros" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Izdevumi reklāmas publicēšanai

08.620.2264

151

214.85

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''. Aktivitāte: "Dzejas dienas Kauguros" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.620.1210

739

1 051.50

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki" (21.pielikums 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50)

Līdzekļu pārdale

08.230.1210

739

1 051.50

Programma: ''Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums''

Līdzekļu pārdale2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.37

(protokols Nr.22, 17.punkts)

IZMAIŅAS 2013.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU BUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Samazinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Palielinājums (EUR)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 726

3 726

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

383

383

09.510.2370

137

194.93

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2122

137

194.93

Interešu izglītības nodrošināšana

Komandējuma brauciena izdevumi (Armēnija 03-12.09.2013.)

09.510.2224

228

324.41

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija

09.510.2223

228

324.41

Interešu izglītības nodrošināšana

Elektroenerģijas izdevumu apmaksai

09.510.2244

18

25.61

Interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu precizēšana

09.510.2279

18

25.61

Interešu izglītības nodrošināšana

Dalības maksas segšanai apmācībās Armēnijā

|Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

3 343

3 343

03.110.2212

120

170.74

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu precizēšana

03.110.2214

120

170.74

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Papildus finansējums mobilo telefonu un GPRS pakalpojumu apmaksai nodrošinot operatīvā dienesta kontroli

03.110.1147

933

1 327.54

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu precizēšana

03.110.2244

933

1 327.54

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami uzturēšanas izdevumiem (Pilsētas videonovērošanas un videoieraksta sistēmas apkopei. Bulduru, Majoru, Kauguru glābšanas stacijās paklāju maiņai, gāzes apkopes, apsardzes izdevumiem, dezifekcijai atskurbšanas telpās, ugunsdzēšamo aparātu uzpildei, dūmvadu tīrīšanai un apkures sistēmas pirmssezonas pārbaudei)

03.110.1147

2 290

3 258.38

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu precizēšana

03.110.2242

2 290

3 258.38

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Naudas līdzekļi nepieciešami glābšanas un operatīvā dienesta transporta līdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem


Lejupielāde: DOC un PDF