Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 16.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Konsolidēts ar domes 2013.gada 7.novembra protokollēmumu 26.protokols, 2.punkts

2013.gada 26.septembrīNr. 40

protokols Nr. 24, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”:

1.1. Saistošo noteikumu 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtē un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa (turpmāk – Nodokļu nodaļa). Nodokļu nodaļas lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniegumu adresējot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram”.

1.2. Saistošo noteikumu 4.punktā vārdus „deklarētā pamata dzīvesvieta” aizstāt ar vārdiem „pamata deklarētā dzīvesvieta”.

1.3. Saistošo noteikumu 5.punktu aiz vārda „likumam” papildināt ar vārdiem „un kas nav personas papildu adrese Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē”.

1.4. Saistošo noteikumu 6.punktā vārdus un skaitļus „līdz pirmstaksācijas gada 31.decembrim” aizstāt ar vārdiem, skaitļiem un simboliem „pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim)”.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1punktu šādā redakcijā:

„6.1 Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas var piešķirt nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, ēkām – 50% apmērā, bet zemei – 90% apmērā”.

1.6. Saistošo noteikumu 7.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10” aizstāt ar skaitli un vārdu „14 euro” un svītrot vārdus un skaitļus „izņemot 7.1.6. punktā noteiktajai kategorijai”.

1.7. Saistošo noteikumu 7.1.apakšpunkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

„7.1. fiziskai personai par īpašumu, kurā tās pamata deklarētā dzīvesvieta bez pārtraukuma ir ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas:”;

1.8. Svītrot saistošo noteikumu 7.1.6.apakšpunktu.

1.9. Saistošo noteikumu 7.1.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

7.1.8.

nodokļa maksātājam, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti bez iedalījuma grupās vai viņa ģimenes loceklis – bērns, mazbērns, laulātais, brālis, māsa, tēvs, māte, vecvecāks, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti vai persona līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti bez iedalījuma grupās.

Ēkām-50%, zemei-90%

1.10. Svītrot saistošo noteikumu 7.1.9.apakšpunktu.

1.11. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

7.2.6.

nodokļa maksātājam, kas ir persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti , kuram ir īpašumā vai valdījumā esoša garāža, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna un zeme tās uzturēšanai

Ēkām-50%, zemei-90%

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.4. Ārzemniekam, kurš ir Eiropas Savienības pilsonis un kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim), un kurš par pirmstaksācijas gada 12 mēnešiem veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus Latvijas Republikas budžetā, piešķir atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām 70% apmērā”.

1.13. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.5. Ārzemniekam, kurš ir Eiropas Savienības pilsonis un kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim), un kurš saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto informāciju vismaz no pirmstaksācijas gada saņem pensiju vai invaliditātes pabalstu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras starpniecību, piešķir atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām 70% apmērā”.

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.6. Ārzemniekam, kurš ir Eiropas Savienības pilsonis un kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā pirmstaksācijas gadā (līdz 31.decembrim), un kurš ir politiski represēta persona, piešķir atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem vai tā daļām 70% apmērā”.

1.15. Saistošo noteikumu 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

„10. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus, pamatojoties uz vairākiem normatīvajiem aktiem vai vairākiem šajos saistošajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam, ja tas nav pretrunā ar augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem”.

1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā:

„11.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, no nākamā mēneša, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, līdz nākamajam mēnesim pēc lēmuma spēkā stāšanās par būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā atcelšanu”.

1.17. Saistošo noteikumu 14.punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

„14. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu taksācijas gadam, nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 1.decembrim, bet nodokļa maksātājs, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 6., 6.1punktā, 7.2.3.1., 7.2.3.2. vai 7.4.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja kategorijai, līdz taksācijas gada 31.decembrim iesniedz pašvaldībā motivētu iesniegumu, kuram pievieno:”.

1.18. Saistošo noteikumu 14.punkta tabulā skaitļus „7.1.9.” aizstāt ar skaitļiem „7.2.6.” un papildināt 14.punkta tabulu ar tabulas rindām šādā redakcijā:

7.5.

- pensionāra vai invalīda apliecības kopija

7.6.

- politiski represētās personas apliecības kopija

1.19. Saistošo noteikumu 19.punktu pēc skaitļiem „7.2.4.” papildināt ar skaitļiem un vārdiem „vai 7.6.apakšpunktā minētajai nodokļa maksātāja”;

1.20. Saistošo noteikumu 22.1.apakšpunktā skaitļus „7.1.6.” aizstāt ar skaitļiem „6.1 ”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.40
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”, tos precizējot redakcionāli, kā arī aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro.

Saistošo noteikumu projekts paredz jaunu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu ārzemniekiem, kuri maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli Jūrmalas pašvaldības budžetā vai kuri saņem pensiju vai invaliditātes pabalstu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras starpniecību, vai kuri ir politiski represētas personas.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos, pielāgotu tos euro ieviešanai, kā arī nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret citiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalā.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2014.gadā prognozējamais budžeta ieņēmumu sarukums: 7.4.apakšpunkts – 40 627 Ls (57 807 euro), 7.5.apakšpunkts – ~ Ls 30 000 (42 686 euro).

Tā kā atvieglojums 70% apmērā par zemi Jūrmalā deklarētajiem nodokļa maksātājiem (ārzemniekiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi) stimulēs nodokļa maksātājus deklarēt dzīvesvietu Jūrmalā, palielināsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz leju līdz veselam skaitlim.

Proti, LVL 10 = EUR 14,23 (saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu noapaļots līdz veselam skaitlim EUR 14).

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, jo slieksnis, kuru sasniedzot, personai ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, noapaļošanas rezultātā tiek samazināts.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu piemērošana pozitīvi ietekmēs ārvalstniekus, kuru dzīvesvieta ir Jūrmalā. Nodokļa atvieglojumu varēs saņemt nodokļa maksātāji, kuriem 2013.gadā aprēķinātais nodoklis par īpašumu, par kuru tiks lūgts atvieglojums, pārsniegs 14 euro.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošajos noteikumos precizēta kārtība, kādā var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļas lēmumu, kas pieņemts saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF