Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 44

protokols Nr. 25, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26., 27.pantu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu ” šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26., 27.pantu”;

1.2. svītrot 1.3.apakšpunktā vārdus „Pašvaldības īpašuma pārvaldes” un „(turpmāk tekstā „Dzīvokļu nodaļa”)”;

1.3. aizstāt 2.5.1.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 1000 (viens tūkstotis Latvijas latu)” ar skaitli un vārdiem „1423 euro”;

1.4. aizstāt 2.5.2.apakšpunktā saīsinājumu, skaitli un vārdus „Ls 700 (septiņi simti Latvijas latu)” ar saīsinājumu, skaitli un vārdiem „997 euro”;

1.5. aizstāt 2.6.apakšpunktā vārdus „Labiekārtošanas un apsaimniekošanas pārvaldei” ar vārdiem „Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai”;

1.6. papildināt 3.punktu aiz vārda „Administratīvajā” ar vārdu “rajona”;

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošojiem noteikumiem Nr.44
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu ”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Tāpat noteikumi paredz novērst redakcionālas neprecizitātes.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai un lai novērstu redakcionālas neprecizitātes spēkā esošajos saistošajos noteikumos.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro  kursu EUR 1 = LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam skaitlim.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, pabalsta robeža noapaļošanas rezultātā tiek paaugstināta .

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu 1.6.punktā tiek precizēta lēmumu pārsūdzēšanas kārtība atbilstoši administratīvā procesa tiesiskajam regulējumam.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF