Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 20.decembra 84.nolikumu

2014.gada 30.janvārīNr. 4

protokols Nr. 3, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18
„Īpašumu pārvaldes nolikums”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 12.septembra nolikumā Nr.18 „Īpašumu pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt nolikumu ar 7.18., 7.19., 7.20. un 7.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.18. sagatavot līgumus par dzīvokļu, kurus nepārvalda privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, īri un veikt to izpildes kontroli;

7.19. sagatavot vienošanās par apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu parādu samaksu ar dzīvokļu īrniekiem, kuri atrodas dzīvojamās mājās, kuras nepārvalda un neapsaimnieko privatizējamā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” ;

7.20. veikt neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas izdevumu rēķinu pirmspārbaudi;

7.21. organizēt dzīvojamo telpu pirms remonta un pēc remonta apskati, sagatavot un noformēt apskates aktus.”;

2. Svītrot nolikuma 8.12., 8.13., 8.14., 8.15., 8.20., 8.25., 8.26., 8.27. un 8.33.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis