Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 19

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdots pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” (turpmāk- Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt Nolikuma 2.punktu šādā redakcijā:

„2. Naudas balvas pretendenti ir Jūrmalas pilsētas mākslinieciskie kolektīvi un fiziskas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 9.4.punktu”.

2. Izteikt Nolikuma 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1. par 1.vietu – līdz 4300 EUR”.

3. Izteikt Nolikuma 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.2. par 2.vietu – līdz 3560 EUR”.

4. Izteikt Nolikuma 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.3. par 3.vietu – līdz 2850 EUR”.

5. Papildināt Nolikumu ar 9.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.1.1. par 1.vietu - līdz 7200 EUR”.

6. Izteikt Nolikuma 9.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.1.2. par 2.vietu – līdz 5700 EUR”.

7. Izteikt Nolikuma 9.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.1.3. par 3.vietu – līdz 4300 EUR”.

8. Izteikt Nolikuma 9.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.1.4. par dalību – līdz 2850 EUR”.

9. Izteikt Nolikuma 9.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.2.1. par 1.vietu – līdz 5700 EUR”.

10. Izteikt Nolikuma 9.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.2.2. par 2.vietu – līdz 5000 EUR”.

11. Izteikt Nolikuma 9.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.2.3. par 3.vietu – līdz 4300 EUR”.

12. Izteikt Nolikuma 9.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.3.1. par 1.vietu – līdz 4300 EUR”.

13. Izteikt Nolikuma 9.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.3.2. par 2.vietu – līdz 3560 EUR”.

14. Izteikt Nolikuma 9.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.3.3. par 3.vietu – līdz 2850 EUR”.

15. Izteikt Nolikuma 9.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.4.1. par 1.vietu – līdz 150 EUR”.

16. Izteikt Nolikuma 9.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.4.2. par 2.vietu – līdz 110 EUR”.

17. Izteikt Nolikuma 9.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.4.3. par 3.vietu – līdz 75 EUR”.

18. Izteikt Nolikuma 9.5.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.5.1. par 1.vietu – līdz 710 EUR”.

19. Izteikt Nolikuma 9.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.5.2. par 2.vietu – līdz 570 EUR”.

20. Izteikt Nolikuma 9.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.5.3. par 3.vietu – līdz 430 EUR”.

21. Izteikt Nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par naudas balvas piešķiršanu sportā izskata Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļa un kultūrā – Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa”.

22.Izteikt Nolikuma 13.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

„13. Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai un Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļai ir pienākums:”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF