Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 30

protokols Nr. 3, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” 1.1.apakšpunktu un ievērojot nepieciešamību veikt izmaiņas minētās komisijas sastāvā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju” (turpmāk-Lēmums):

1. Lēmuma 1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. I.Blaua - Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāja.”

2. Lēmuma 1.11.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.11. I.Ludāne – izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītāja.”

3. Lēmuma 1.13.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.13. A.Kauškale – Jaundubultu vidusskolas psiholoģe.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF