Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 290.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 542.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 30.janvārīNr. 39

protokols Nr. 3, 17. punkts

Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma
2013.-2022.gadam

Grozīts ar domes 2021.gada 29.jūlija 290.lēmumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likuma 9.panta trešo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2013.gada 5.martā parakstītā Eiropas pilsētu mēru pakta saistībām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.–2020.gadam, saskaņā ar pielikumu.

1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim. Papildināts ar domes 2020.gada 29.oktobra 542.lēmumu

2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai:

2.1. līdz 2014.gada 28.februārim sagatavot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam pasākumu koordinēšanas, organizatoriskās un kontroles vadības struktūras izveidošanu un atbildību;

2.2. ik gadu, sākot no 2015.gada, sagatavot progresa ziņojumu par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam ieviešanu iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domei un Eiropas pilsētu mēru pakta padomei.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei nodrošināt šī lēmuma publicitāti un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam pieejamību Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 542.lēmumu