Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 29.jūlijāNr. 290

protokols Nr. 12, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas
2013.-2020.gadam apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.28 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””, Domes 2014.gada 30.janvāra lēmumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu,” Domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.542 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”” ar kuru veikti grozījumi, nosakot Enerģētikas rīcības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, kā arī pamatojoties uz Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2021.gada 21.jūlija atzinumu (protokola Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprināšanu,” šādu grozījumu:

1.1. izteikt nosaukumu šādā redakcijā: ”Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.-2022.gadam”.

2. Uzdot Domes Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļai šo lēmumu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF