Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 29.oktobrīNr. 542

protokols Nr. 19, 9. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39
“Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas
2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmuma Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” 2.2.apakšpunktā noteiktajam, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 6.jūlija rīkojuma Nr.1.1-14/20-181 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nozaru politikas plānošanas dokumentu darbības termiņu pagarinājumu un jaunu nozaru politikas plānošanas dokumentu izstrādi” 1.punktu, kā arī saskaņā ar Attīstības un vides jautājumu komitejas 2020.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“1.1 Noteikt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.”

1.2. Izteikt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam 1.pielikumu “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2021.-2022.gadam” jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam uzraudzības ziņojumu (2.pielikums).

3. Sagatavot un iesniegt progresa ziņojumu par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.–2020.gadam Eiropas pilsētu mēru pakta padomei.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF