Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 228.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 449.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 372.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 10.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 8, 26. punkts

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī ievērojot to, ka:

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā;

d) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu.

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi deleģēšanu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1. un 2.punktā minētos līgumus pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.170

(protokols Nr.8, 26.punkts)
Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 372.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 336.lēmumu

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.....

Jūrmalā 2014. gada.....................

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr.90000056357, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle", vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, turpmāk Sabiedrība, tās ______________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo, otro un trešo daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta ceturto daļu (no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai), 21.panta pirmās daļas 23.punktu; Kultūras institūciju likuma 2.panta pirmo un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu,

ievērojot Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam “Nacionāla valsts” ilgtermiņa politikas pamatnostādnes, kurā noteikts, ka kultūrpolitiku realizē pašvaldības pārvaldes institūcijas un praksē ievēro decentralizācijas principu, nodrošinot līdzsvarotu kultūras attīstību, kultūras pakalpojuma pieejamību. Pašvaldībai jāveicina izpratne un augsta kultūratbildība nolūkā gūt pozitīvu sociālo un ekonomisko efektu,

ievērojot to, ka:

a) Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams Pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) Sabiedrība ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā, kas atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktā noteiktajai Pašvaldības funkcijai;

d) Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu Pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu;

 noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi, turpmāk - Uzdevums.

1.2. Uzdevuma izpildē sasniedzamie minimālie rezultatīvie rādītāji tiek noteikti atsevišķi Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem un Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem, kuri tiek noteikti ar atsevišķu Pušu vienošanos pie Līguma atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumā esošajai veidlapai.

1.3. Par uzdevuma izpildē sasniedzamajiem minimālajiem rezultatīvajiem rādītājiem katrā gadā no 2015. līdz 2020.gadam Puses paraksta atsevišķu vienošanos pie Līguma šādā kārtībā:

1.3.1. Līdz katra gada 15.augustam Sabiedrība iesniedz priekšlikumus par Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem nākamajam kalendārajam gadam;

1.3.2. trīs mēnešu laikā no Līguma 1.3.1punktā minēto priekšlikumu saņemšanas brīža Pašvaldība izskata tos un pieņem nepieciešamos lēmumus, kā arī Puses paraksta papildus vienošanos par Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem atbilstoši Līguma 1.pielikumam.

1.3.3. Viena mēneša laikā pēc ikgadējā Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Puses paraksta vienošanos pie līguma par Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem atbilstoši Pašvaldības priekšlikumam un Līguma 2.pielikumam.

2. Pušu pienākumi

2.1. Sabiedrība Uzdevuma izpildē:

2.1.1. piedāvā daudzveidīgu repertuāru tajā skaitā, bet ne tikai, atbilstoši Līgumā noteiktajiem sasniedzamajiem minimālajiem rezultatīvajiem rādītājiem, piesaistot Jūrmalas pilsētas, reģiona un citu valstu māksliniekus;

2.1.2. par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājās mākslas pieejamībai un attīstībai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.3. Līgumā noteiktajā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt papildus finanšu līdzekļus Uzdevuma izpildes nodrošināšanai;

2.1.4. ir tiesīga piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā, ja šo darbību rezultātā netiek uzņemtas finanšu saistības, kas saistošas Pašvaldībai;

2.1.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras institūcijām.

2.2. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, un izdotos normatīvos aktus, sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes institūcijām.

2.3. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģētā Uzdevuma izpildi un kurus Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.

2.4. Sabiedrība deleģēto Uzdevumu un no tā izrietošos pakalpojumus sniedz Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sabiedrībai nav tiesības Uzdevumu pilnībā vai daļēji deleģēt tālāk trešajām personām. Uzdevuma tālākas deleģēšanas ierobežojums neierobežo Sabiedrības tiesības piesaistīt trešās personas saistībā ar Uzdevuma izpildi.

2.5. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus, kas Pašvaldībai radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā.

2.6. Pašvaldība:

2.6.1. noslēdz līgumu ar Sabiedrību par Pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešama Uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

2.6.2. piešķir Sabiedrībai finanšu līdzekļus (dotācijas) un citus resursus Uzdevumu veikšanai normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.6.3. kontrolē Līguma izpildi.

3. Savstarpējo norēķinu kārtība, finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi

3.1. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido:

3.1.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības;

3.1.2. personu ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi;

3.1.3. Pašvaldības budžeta finansējums dotācijas veidā.

3.2. Uzdevuma izpildei piešķiramās dotācijas apmērs tiek noteikts atsevišķi Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem un Sabiedrības nodrošinātajiem kultūras pasākumiem ar atsevišķu Pušu vienošanos pie Līguma. Minēto vienošanos Puses paraksta Līguma 1.3.punkta norādītājos termiņos.

3.3. Dotācija Sabiedrības nodrošinātajiem pasākumiem tiek izmaksāta šādā kārtībā:

3.3.1. Sabiedrība elektroniski nosūta dotācijas apjoma pieprasījumu uz e-pasta adresēm pasts@jurmala.lv un finans@jurmala.lv, pielikumā pievienojot pieņemšanas nodošanas aktu par Uzdevuma veikšanu deleģējuma ietvaros. Pieņemšanas nodošanas akta veidlapa pievienota Līgumam 4.pielikumā;

3.3.2. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē 3.3.1.punktā minēto pieprasījumu un novirza Pašvaldības dotāciju Sabiedrības kontā, kas saskaņots ar Pašvaldību.

3.4. Dotācija Sabiedrības organizētajiem pasākumiem tiek izmaksāta šādā kārtībā:

3.4.1. Sabiedrība elektroniski nosūta dotācijas apjoma pieprasījumu uz e-pasta adresi pasts@jpd.gov.lv un finans@jpd.gov.lv, norādot dotācijas pieprasījuma pamatojumu;

3.4.2. Pašvaldība 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē 3.4.1.punktā minēto pieprasījumu un novirza Pašvaldības dotāciju Sabiedrības kontā, kas saskaņots ar Pašvaldību.

4. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība

4.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas Pašvaldības atbildīgās struktūrvienības pārraudzībā.

4.2. Dotācijas izlietojuma kontrolei un Līgumā noteikto sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpildes kontrolei Sabiedrība iesniedz pārskatus atbilstoši Līguma 3.pielikumā norādītajai formai par katru ceturksni līdz nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 15.datumam.

4.3. Sabiedrība iesniedz arī cita veida pārskatus pēc Pašvaldības pieprasījuma.

4.4. Sabiedrība grāmatvedībā nodrošina atsevišķi nodalītu darījumu, kas tiek veikti no Pašvaldības budžeta dotācijas, uzskaiti.

4.5. Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību:

4.5.1. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos pārskatus;

4.5.2. jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi, kā arī papildus informāciju par pārskatos sniegtajiem datiem;

4.5.3. īsteno citas darbības, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešamas pārraudzības nodrošināšanai, tajā skaitā veic revīzijas, auditus un pārbaudes saistībā ar Pašvaldības īpašuma un finanšu resursu izmantošanu un Sabiedrības komercdarbību.

5. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

5.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

5.1.1. Sabiedrības darbības atbilstība Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Uzdevuma izpildē sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpilde Līgumā noteiktajā apmērā, Līgumā noteikto pārskatu iesniegšana noteiktajos termiņos;

5.1.2. Sabiedrības darbības efektivitāte, tas ir Līgumā noteiktās dotācijas un pašas Sabiedrības iegūto finanšu resursu racionāla izlietošana (Uzdevuma izpildē sasniedzamie minimālie rezultatīvie rādītāji izpildīti atbilstoši piešķirtajam dotācijas apmēram);

5.1.3. Līgumā noteiktā Uzdevuma sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju kvalitatīva izpildīšana. Ar jēdzienu „kvalitāte” šī punkta ietvaros saprot auditorijas piesaisti atbilstoši paredzētajam un nelielu pamatoto sūdzību skaitu.

5.2. Pašvaldība, izvērtējot Uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, ņem vērā arī citus kritērijus, kuri vērsti uz Uzdevuma sasniegšanu.

5.2.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība izvērtē reizi gadā, līdz katra gada 31.janvārim, par iepriekšējo kalendāro gadu.

6. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana

un izpildes kārtība

6.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Līgums ir pagarināts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

6.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

6.3. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

6.4. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

6.5. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.

6.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.7. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

6.7.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;

6.7.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

6.8. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi trīs mēnešus iepriekš.

6.9. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 6.7.punktā minēto brīdinājuma termiņu, ja:

6.9.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus, tajā skaitā, ja Sabiedrība nenodrošina Līgumā noteikto sasniedzamo minimālo rezultatīvo rādītāju izpildi;

6.9.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.

6.9.3. Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai, Līgumā noteiktajam termiņam vai līdz Līguma 2.6.1.punktā minētā līguma spēkā esamībai.

6.10. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.

7. Citi noteikumi

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

7.4. Līgums parakstīts divos eksemplāros uz sešām lapām ar četriem pielikumiem (1.pielikums uz 2 lapām; 2.pielikums uz 1 lapas; 3.pielikums uz 3 lapām; 4.pielikums uz 1 lapas). Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

8. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes loceklis


1.pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Sabiedrības organizēto kultūras pasākumu

izpildē sasniedzamie minimālie rādītāji

  1. Auditorijas piesaiste – sastāvs, stabilitāte un dinamika:

1.1. Apmeklējumu skaits gadā (tajā skaitā izbraukuma koncertiem, koncertiem ārzemēs, kopprojektiem un festivāliem)

Ne mazāk kā _________ apmeklējumu gadā

1.2. Koncerti un muzikālie pasākumi, kas sekmē Sabiedrības pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām

Studentiem, pensionāriem, ģimenēm ar bērniem u.c. maznodrošinātu sociālo grupu pārstāvjiem piedāvātās atlaides – biļetes par pazeminātām cenām (ne mazāk par 10% no vidējās biļešu cenas) ne mazāk kā _______apmeklētājiem gadā

Labdarības mērķiem izplatītās brīvbiļetes ne mazāk kā 0,2% no kopējiem apmeklētājiem gadā

  1. Koncertu skaita stabilitāte un dinamika:

Plānotais koncertu skaits gadā (tajā skaitā sadarbības projekti ar citām Latvijas koncertorganizācijām)

Ne mazāk kā ____ koncertu gadā:

Tajā skaitā:

kamermūzikas pasākumi

kora mūzikas pasākumi

simfoniskā un vokāli simfoniskā mūzikas pasākumi

muzikālās izrādes

džeza mūzikas pasākumi

multimediālie pasākumi

starpžanru pasākumi

  1. Jauno programmu plašums un daudzveidība:

3.1. Latviešu mūzikas koncertu skaits gadā (tajā skaitā latviešu mūzikas pirmatskaņojumu skaits gadā)

Ne mazāk kā __ koncerti

3.2. Bērnu un jauniešu pasākumi

Ne mazāk kā __ koncerti

3.3 Ārvalstu mākslinieku un kolektīvu pasākumi

Ne mazāk kā __ koncerti

  1. Menedžmenta (saimniekošanas, efektīvas resursu izmantošanas) kvalitāte:

4.1. Apmeklētība

Zāļu aizpildītība – 70%

4.2 Sabiedrības pašu ieņēmumu (no pārdotajām biļetēm, maksas pakalpojumiem un no citām saimnieciskajām darbībām), publisko (valsts un/vai pašvaldību dotācijas) un papildus piesaistīto (fondi, sponsori, ziedotāji) līdzekļu dinamika, stabilitāte un līdzsvarotība periodā

Plānoto ieņēmumu struktūra euro

Dotācija no Pašvaldības

Pašu ieņēmumi:

Tajā skaitā:

Biļešu realizācija

Pārējie pašu ieņēmumi

5. Citi:

Vidējā biļešu cena

Ne lielāka kā ____ euro


2.pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Sabiedrības nodrošināto kultūras pasākumu

izpildē sasniedzamie minimālie rādītāji

Plānoto kultūras pasākumu atšifrējums

(jānorāda pasākuma nosaukums un/vai mākslinieks)

Plānoto kultūras pasākumu norises datumi


3.Pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

PĀRSKATS / ATSKAITE PAR

Jūrmalas pilsētas domes PIEŠĶIRTO FINANSĒJUMU

Sastādīta 2 eksemplāros,

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, otrs Jūrmalas pilsētas domē.

Saskaņā ar

Deleģējuma LĪGUMU Nr.

starp Jūrmalas pilsētas domi

un

finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija

Datums

Mēnesis

Gads

Datums

Mēnesis

Gads

ir īstenots uzdevums

  1. Sasniegti rezultatīvie rādītāji

Skatītāju skaits______________Skatītāju skaits no maksimāli iespējamā skatītāju skaita______________ un no plānotā apmeklētāju skaita

Pasākuma biļešu ieņēmumi____________(EUR)

Citi pasākuma ieņēmumi______________(EUR)

Vidējā biļešu cena____________________(EUR)

Kopējie pasākuma izdevumi____________(EUR)

2. Jūrmalas pilsētas domes piešķirtie finanšu līdzekļi

euro ir izlietoti sekojoši:

Nr.p.k.

Tāmes pozīcijas nosaukums

Pozīcijas summa tāmē (euro)

Izmaksu apliecinošā dokumenta nosaukums

(maksājuma uzdevuma nr., kases izdevumu ordera nr.,

ja izmaksa veikta avansā - avansa norēķina nr.)

Izmaksas datums

Izmaksas summa (euro)

Pavisam kopā:

euro ( )

(summa vārdiem)

Finanšu saņēmējs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Apstiprinu, ka Jūrmalas pilsētas domes pārskaitītie līdzekļi izlietoti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem un paredzētajiem mērķiem. Finanšu dokumentācija tiks saglabāta -

(finansējuma saņēmēja nosaukums - organizācija)

(adrese, tālrunis)

5 gadus no šīs atskaites iesniegšanas Jūrmalas pilsētas domē.

(finansējuma saņēmēja galvenā grāmatveža paraksts)

(vārds, uzvārds)

(finansējuma saņēmēja valdes priekšsēdētāja)

(vārds, uzvārds)

z.v.

Datums

Mēnesis

Gads

Vieta


4.Pielikums

2014.gada _______ Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam Nr._____

Nodošanas – pieņemšanas akts

201_.gada __.______,

Jūrmalā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” 2014.gada __.____ noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.___, 201_.gada ________ notika sekojoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” nodrošinātie kultūras pasākumi ____________ (vieta):

N.p.k.

Datums

Pasākums

Norises dienu skaits

Līdzfinansējums ( EUR)

1.

….

K O P Ā :

Pusēm vienai pret otru par sniegtajiem pakalpojumiem pretenziju nav.

Šis akts satur pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, ko ar savu parakstu apstiprina.

Šis akts ir pušu savstarpējo norēķinu pamats par līdzfinansējumu EUR ____ (_________) apmērā, t.sk. PVN __%.

Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem pa vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

Priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētājs

___________________ ______________________

Valdes loceklis

_______________________2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa līgumam Nr.170

(protokols Nr.8, 26.punkts)

Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu

Līgums

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā, 2014.gada _____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr. ___ , pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tās ______________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk - Sabiedrība, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto un sesto daļu , un ņemot vērā:

a) Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.__;

b) starp Pusēm 2014.gada _______ noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.____, turpmāk – Deleģēšanas līgums;

c) ka Deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi īstenošanai, nepieciešami vairāki Pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi un kustamā manta;

d) starp Pusēm 2002.gada 2.janvārī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.17 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 2003.gada 19.novembrī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1190, 2005.gada 28.februārī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/207 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 2005.gada 9.martā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/247 par pludmales nogabalu apsaimniekošanu, turpmāk – Pilnvarojuma līgumi,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pašvaldība nodod, bet Sabiedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā Līguma pielikumā norādītos Pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus un kustamo mantu, kuras sastāvs tiks uzskaitīts Līguma 1.3.punktā minētajā pieņemšanas un nodošanas aktā, turpmāk - Īpašums. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu

1.2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma izpilde.

1.3. Īpašums Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā tiek nodots un Sabiedrība to pieņem ar pieņemšanas un nodošanas aktu (vienu vai vairākiem), kurā norādīts Īpašuma sastāvs, stāvoklis, pārņemtie dokumenti un cita būtiska informācija. Īpašuma (tā daļu) pieņemšanas un nodošanas akts tiek saskaņots un parakstīts ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu, Sabiedrība apliecina, ka Īpašuma stāvoklis uz Līguma noslēgšanas brīdi ir zināms un nekādu pretenziju pret to nav.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Līgums ir pagarināts uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.

2.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

3. Pušu vispārīgās tiesības un pienākumi

3.1. Sabiedrības tiesības un pienākumi:

3.1.1. bez atlīdzības lietot Īpašumu Līguma darbības laikā atbilstoši Deleģēšanas līgumā noteiktajam uzdevumam;

3.1.2. nodot Īpašumu vai tā daļu nomā Līgumā un normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus un citus normatīvo aktu nosacījumus;

3.1.3. visā Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu Īpašuma stāvokli;

3.1.4. atbilstoši Līgumā noteiktajam, kā arī pēc atsevišķa pieprasījuma sniegt Pašvaldībai informāciju jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.5. veikt visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Jūrmalas pilsētas domes lēmumos noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī iekasēt sodus par likumu, lēmumu vai noteikumu neizpildi, kas saistīti ar Īpašumu;

3.1.6. sagatavot un iesniegt Pašvaldībai darbības plānu katru gadu nākošajam kalendārajam gadam, turpmāk - Darbības plāns, Pašvaldības noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.7. aizliegts apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām un/vai saistību tiesībām.

3.1.8. Risināt jautājumus, kas saistīti ar Īpašumā ietilpstošā nekustamā īpašuma (t.sk., tajā esošo kustamo mantu) Turaidas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091901001) pārbūves un atjaunošanas (rekonstrukcijas un restaurācijas) projektēšanu, autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību:

3.1.8.1. attiecībās ar:

3.1.8.1.1. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “arhitektu birojs JAUNROMĀNS un ĀBELE”, reģistrācijas Nr.40003783299, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2008.gada 8.decembrī noslēgto Publisko pakalpojumu līgumu Nr.1.1-16.4.3/1196 par Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā, Jūrmalā, slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas skiču un tehniskā projekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības veikšanu, 2014.gada 12.maijā noslēgto Publisko pakalpojuma līgumu Nr.1.2-16.4.3/681 par papildu projektēšanas darbiem objektam “Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā 1, Jūrmalā slēgtās zāles rekonstrukcija/restaurācija” un 2014.gada 14.augustā noslēgto Pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1075 par papildu autoruzraudzību objektam “Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija – restaurācija, Turaidas ielā 1, Jūrmalā”;

3.1.8.1.2. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RE & RE”, reģistrācijas Nr.40003112106, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2012.gada 10.oktobrī noslēgto Publisko būvdarbu līgumu Nr.1.1-16.4.2/869 par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas – restaurācijas būvdarbiem Turaidas ielā 1, Jūrmalā;

3.1.8.1.3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Forma 2”, reģistrācijas Nr. 50003883681, ievērojot ar Jūrmalas pilsētas domi 2012.gada 5.novembrī noslēgto Publisko pakalpojuma līgumu Nr.1.1-16.4.3/932 par būvuzraudzību objekta “Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija – restaurācija Turaidas ielā 1, Jūrmalā” būvdarbiem.

3.1.8.2. pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi kā pasūtītāju un apdrošināto būvdarbu izpildes un to garantijas jautājumos, kas izriet no Līguma 3.1.8.1. apakšpunktā minētajiem līgumiem un starp Līguma 3.1.8.1. apakšpunktā minētajiem darbu veicējiem un apdrošinātājiem noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem par civiltiesisko atbildību un būvdarbu garantijas laika garantiju, tai skaitā Jūrmalas pilsētas domes vārdā sagatavot, parakstīt un iesniegt:

3.1.8.2.1. Līguma 3.1.8.1.apakšpunktā minētajiem darbu veicējiem nosūtāmās vēstules. Šos dokumentus to sagatavošanas dienā nosūtīt Pašvaldībai elektroniski uz e-pastu pasts@jurmala.lv;

3.1.8.2.2. defektu aktus un citus nepieciešamos dokumentus faktu konstatēšanai ar Līguma 3.1.8.1.punktā minētajiem darbu veicējiem. Šos dokumentus to sagatavošanas dienā nosūtīt Pašvaldībai elektroniski uz e-pastu pasts@jurmala.lv;

3.1.8.2.3. apdrošinātājiem apdrošināšanas gadījuma pieteikumus – paziņojumus par zaudējumiem, kā atlīdzības saņēmēju norādot Jūrmalas pilsētas domi un tās norēķinu kontu. Šos dokumentus pirms iesniegšanas apdrošinātājiem rakstiski saskaņot ar Pašvaldību.

3.1.8.3. papildus Līguma 3.1.8.2.punktā noteiktajai kārtībai Sabiedrībai ir pienākums informēt un konsultēties ar Pašvaldību jebkuros sarežģītos vai steidzamos jautājumos, lai nodrošinātu Pašvaldības tiesību aizsardzību un efektīvu izlietošanu;

3.1.8.4. bez tiesībām risināt jautājumus tiesā. Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu

3.1.9. Nodrošināt līdzdalību Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektā, tajā skaitā risināt jautājumus, kas saistīti ar Īpašumā ietilpstošā nekustamā īpašuma (t.sk., tajā esošo kustamo mantu) Turaidas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091901001) atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projekta būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību, atbilstoši metu konkursa “Dzintaru koncertzāles attīstība” rezultātiem: Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu

3.1.9.1. Pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi jautājumos, kas saistīti ar Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektu;

3.1.9.2. Sagatavot sarunu procedūras dokumentāciju būvprojekta izstrādei “Dzintaru koncertzāles attīstība” (tajā skaitā, tehniskās specifikācijas, līguma projektu, finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma formas u.c. dokumentus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iekšējai kārtībai), atbilstoši metu konkursa “Dzintaru koncertzāles attīstība” nosacījumiem un saskaņot to ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi. Projekta vadītāja uzdevumā virzīt sarunu procedūras dokumentus izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē, kā arī piedalīties visās pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdēs pēc tās priekšsēdētāja pieprasījuma;

3.1.9.3. Pēc Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās iepirkumu komisijas pieprasījuma, izvērtēt uzaicinātā pretendenta iesniegtos piedāvājumus un sniegt priekšlikumu par piedāvājuma apstiprināšanu vai nepieciešamajiem precizējumiem;

3.1.9.4. Projekta vadītāja uzdevumā pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domes intereses būvprojekta “Dzintaru koncertzāles attīstība” izstrādes laikā, nodrošinot būvprojekta izstrādes procesa virzību atbilstoši noslēgtajam līgumam, tajā skaitā piedalīties projektēšanas sapulcēs, risināt jebkuru jautājumu, kas no projektētāju puses tiek izvirzīts Jūrmalas pilsētas domei kā pasūtītājam un skar Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi. Piedalīties projektēšanas sapulcēs un koordinēt to norisi, pieaicinot Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības darbiniekus;

3.1.9.5. Uzraudzīt noslēgtā projektēšanas līguma termiņu un līgumā noteikto saistību ievērošanu un vismaz vienu reizi mēnesī informēt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāju un Projekta vadītāju par līguma izpildes gaitu;

3.1.9.6. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms projektēšanas līguma termiņa beigām sagatavot iepirkuma dokumentāciju būvprojekta ekspertīzes veikšanai, tajā skaitā, tehniskās specifikācijas, līguma projektu, finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma formas u.c. dokumentus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iekšējai kārtībai, un saskaņot to ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi. Pēc Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu komisijas vadītāja pieprasījuma piedalīties iepirkumu komisijas sēdēs un izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, kā arī sniegt priekšlikumus par iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma par ekspertīzes veikšanu nolikumam;

3.1.9.7. Piedalīties izstrādātā un projektētāja iesniegtā būvprojekta pārbaudē, izvērtēt ekspertīzes atzinumu kopā ar būvprojektu un nepieciešamības gadījumā organizēt tā nodošanu projektētājam labojumu veikšanai un atkārtotai ekspertīzes veikšanai.

3.2. Sabiedrība atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi. Par zaudējumiem un īpašuma bojājumiem, kas rodas nepārvaramās varas rezultātā, Puses nav atbildīgas.

3.3. Pašvaldības tiesības un pienākumi:

3.3.1. kontrolēt un izvērtēt Līgumā izpildi, veikt revīzijas un pārbaudes;

3.3.2. dot norādījumus Sabiedrībai saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.3.3. paziņot Sabiedrībai par Pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Sabiedrību un Līgumu, desmit darba dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

4. Īpašuma apsaimniekošana

4.1. Sabiedrība nodrošina Īpašuma apsaimniekošanu , uzturēšanu, sakopšanu un sanitāro tīrību .

4.2. Sabiedrībai ir tiesības slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā par apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī sadzīves atkritumu izvešanu Īpašumā un nodrošināt šajos līgumos ietverto saistību izpildi.

4.3. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma kārtējos un kapitālos remontus atbilstoši Darbības plānā norādītajam. Papildus Darbības plānā norādītajam Sabiedrībai jāiesniedz Pašvaldībā Īpašuma kapitālā remonta defektakts un tāmes projekts. Pēc darbu veikšanas Sabiedrībai jānodod Pašvaldībai kapitālo remonta darbu akts un attaisnojošo dokumentu kopijas.

4.4. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma avārijas un bīstamo situāciju likvidāciju. Īpašuma avārijas vai to situāciju gadījumā, kas rada vai var radīt zaudējumus lielākus par 1000 (viens tūkstotis) euro, elektroniski (e-pasta adrese: pasts@jurmala.lv) saskaņot ar Pašvaldību veicamo darbu apjomus un finansēšanas kārtību. Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu

4.5. Sabiedrībai ir pienākums katru gadu apdrošināt Īpašumu un tā sastāvdaļas pret zaudējumiem (ēkās un būves ne mazākā vērtībā kā to bilances vērtība), ko radījusi uguns, stihiskas nelaimes, ūdens noplūde, mehānisku transportlīdzekļu iedarbība un trešo personu ļaunprātīga īpašuma bojāšana, iesniedzot Pašvaldībai attiecīgu apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

5. Īpašuma nodošana nomā vai lietošanā

5.1. Sabiedrībai ir pienākums izstrādāt kārtību Īpašuma vai tā daļas nodošanai nomā, apakšnomā vai jebkādā citā lietojumā trešajām personām viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un iesniegt to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēde.

5.2. Sabiedrībai ir pienākums viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas informēt Pašvaldību par Līguma parakstīšanas brīdī spēkā esošajiem Īpašuma vai tā daļas nomas līgumiem ar trešajām personām.

5.3. Sabiedrībai ir tiesības iekasēt maksu par nomā nodoto Īpašumu vai tā daļu, kā arī nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā par maksas parāda piedziņu kā arī par citiem ar Īpašuma nomu saistītiem jautājumiem.

6. Līguma izbeigšana

6.1. Ī pašuma bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un Līgums zaudē spēku šādos gadījumos:

6.1.1. Īpašums tiek izmantots pretēji Līgumā noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim vai tiek pārkāpti citi Līguma noteikumi;

6.1.2. tiek izbeigts Deleģēšanas līgums;

6.1.3. izbeidzoties Līguma darbības termiņam.

6.2. Līguma 6.1.1.punktā minētajos gadījumos Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, vienu mēnesi iepriekš nosūtot attiecīgu rakstisku brīdinājumu.

6.3. Līguma izbeigšanās gadījumā Pašvaldībai nav pienākuma atlīdzināt Sabiedrībai jebkādus īpašumā veiktos ieguldījumus

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Sabiedrība nodod īpašumu Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas ar pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Noslēdzot Līgumu, Puses vienlaicīgi vienojas izbeigt Pilnvarojuma līgumus. Pilnvarojuma līgumi uzskatāmi par izbeigtiem ar Līguma spēkā stāšanās brīdi un jebkādas Pušu saistības, kas izriet no Pilnvarojuma līgumiem, turpmāk risināmas Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

7.5. Līgums parakstīts 2 eksemplāros uz ___ lapām ar Pielikumu uz ... lapām). Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

8. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes loceklis


Pielikums Līgumam

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo

nekustamo īpašumu un kustamas mantas

nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 228.lēmumu

Nekustamā īpašuma saraksts

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība m2

Bilances vērtība uz 01.05.2016, EUR

Cita informācija

Turaidas iela 1

13000091901001

Koncertzāle (slēgtā zāle)

2546.2

10 693 688,22

Inženierkomunikācijas, kultūrvēsturiskie interjera elementi

t.sk.

Kultūrvēsturiskā ēka

-

1 888 421,06

Valsts nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis Nr.5707

t.sk.

Sienas gleznojums (3 gab.)

koncertzālē

-

51 126,31

Valsts nozīmes mākslas kultūrvēsturiskais piemineklis Nr.3490

t.sk.

Vitrāžas (2 gab.)

-

-

Vietējas nozīmes mākslas kultūrvēsturiskais piemineklis Nr.8473

t.sk.

Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)

-

-

Vietējas nozīmes mākslas kultūrvēsturiskais piemineklis Nr.8470

13000091901002

Garāža

163.9

105 421,48

13000091901004

Vaļēja vasaras koncertzāle

1597.5

218 249,43

13000091901005

Kases paviljons

16

2 508,00

13000091901006

Tualete

120

11 997,78

13000091901008

Kiosks

28.6

910,86

13000091901009

Nojume

85.8

816,54

13000091901010

VIP zona/nojume

301.2

24 676,83

13000091901011

Noliktava

118.1

10 219,96

13000091901012

Elektrosadales ēka

59.7

1 086,57

13000091901050

Žogs ar vārtiem un vārtiņiem

786.5

53 266,87

13000091901051

Celiņi (bruģēti)

3211.9

339 319,66

13000091901052

Laukums flīzēts

354.2

37 419,29

13000091901053

Celiņi (grantēti)

598.6

7 341,67

13000091901

Zemesgabals

17956

544 883,07

* Papildu teritorijas labiekārtošanas darbi

*

Atbalsta siena

-

1 368,56

1 gab.

*

Pagalma labiekārtojums

-

75 664,92

*

Apgaismes ķermeņi bruģī

-

1 446,83

4 gab.

*

Apgaismes ķermenis

-

10 052,73

14 gab.

*

Apzaļumošana

-

37 100,67

Dzintaru prospekts 3

13000093502004

Vasarnīcas ēka (biroja ēka)

62.6

15 208,32

13000093502

5/100 d. daļas no zemesgabala

172

12 996,51

* Papildu teritorijas labiekārtošanas darbi

*

Administratīvās ēkas žogs

-

40,65

Dzintaru prospekts 1a

13000093503

Zemesgabals

1380

43 983,82

* Papildu teritorijas labiekārtošanas darbi

*

Autostāvvietas teritorija

1380

96 987,91

Dzintaru prospekts 1

13000093501

Zemesgabals

4547

5 176,40

* Papildu teritorijas labiekārtošanas darbi

*

Skvērs

4547

1,79

13000093501050

Celiņi (bruģēti)

2595.1

166 530,95

13000093501002

Paviljons

208

8 854,19

Majori 1905

13000091905

Zemesgabals

894

50 372,52

Smiltenes iela 1906

13000091906

Zemesgabals

389

553,50

Pludmales nogabals no Turaidas ielas Rūjienas ielas virzienā

-

-

Atbilstoši nogabala plānam

-

Pludmales nogabals no Turaidas ielas līdz Viktorijas ielai, Jūrmalā

-

-

Atbilstoši nogabala plānam

-