Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 21.maijāNr. 219

protokols Nr. 7, 25. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģ.Nr.40003378932) par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar Lēmuma 2.pielikumu. Pamatojoties uz Lēmumu, starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” 2014.gada 30.septembrī tika noslēgts līgums Nr.1.2-16/1253 par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Ņemot vērā to, ka iecerēta ar Lēmumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” nodotā nekustamā īpašumā Turaidas ielā 1, Jūrmalā, atjaunošana un nepieciešams noteikt kārtību, kādā kapitālsabiedrība nodrošina ar Līgumā noteiktā īpašuma Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbu un procesa vadību saistītos jautājumus, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Lēmuma 2.pielikumā šādu grozījumu:

Papildināt ar 3.1.9.punktu šādā redakcijā:

“3.1.9. Nodrošināt līdzdalību Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektā, tajā skaitā risināt jautājumus, kas saistīti ar Īpašumā ietilpstošā nekustamā īpašuma (t.sk., tajā esošo kustamo mantu) Turaidas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 13000091901001) atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projekta būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvniecību un būvuzraudzību, atbilstoši metu konkursa “Dzintaru koncertzāles attīstība” rezultātiem:

3.1.9.1. Pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi jautājumos, kas saistīti ar Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas projektu;

3.1.9.2. Sagatavot sarunu procedūras dokumentāciju būvprojekta izstrādei “Dzintaru koncertzāles attīstība” (tajā skaitā, tehniskās specifikācijas, līguma projektu, finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma formas u.c. dokumentus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iekšējai kārtībai), atbilstoši metu konkursa “Dzintaru koncertzāles attīstība” nosacījumiem un saskaņot to ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi. Projekta vadītāja uzdevumā virzīt sarunu procedūras dokumentus izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē, kā arī piedalīties visās pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdēs pēc tās priekšsēdētāja pieprasījuma;

3.1.9.3. Pēc Jūrmalas pilsētas domes pastāvīgās iepirkumu komisijas pieprasījuma, izvērtēt uzaicinātā pretendenta iesniegtos piedāvājumus un sniegt priekšlikumu par piedāvājuma apstiprināšanu vai nepieciešamajiem precizējumiem;

3.1.9.4. Projekta vadītāja uzdevumā pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domes intereses būvprojekta “Dzintaru koncertzāles attīstība” izstrādes laikā, nodrošinot būvprojekta izstrādes procesa virzību atbilstoši noslēgtajam līgumam, tajā skaitā piedalīties projektēšanas sapulcēs, risināt jebkuru jautājumu, kas no projektētāju puses tiek izvirzīts Jūrmalas pilsētas domei kā pasūtītājam un skar Dzintaru koncertzāles Lielās zāles atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi. Piedalīties projektēšanas sapulcēs un koordinēt to norisi, pieaicinot Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības darbiniekus;

3.1.9.5. Uzraudzīt noslēgtā projektēšanas līguma termiņu un līgumā noteikto saistību ievērošanu un vismaz vienu reizi mēnesī informēt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāju un Projekta vadītāju par līguma izpildes gaitu;

3.1.9.6. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms projektēšanas līguma termiņa beigām sagatavot iepirkuma dokumentāciju būvprojekta ekspertīzes veikšanai, tajā skaitā, tehniskās specifikācijas, līguma projektu, finanšu piedāvājuma un tehniskā piedāvājuma formas u.c. dokumentus, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes iekšējai kārtībai, un saskaņot to ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi. Pēc Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu komisijas vadītāja pieprasījuma piedalīties iepirkumu komisijas sēdēs un izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, kā arī sniegt priekšlikumus par iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma par ekspertīzes veikšanu nolikumam;

3.1.9.7. Piedalīties izstrādātā un projektētāja iesniegtā būvprojekta pārbaudē, izvērtēt ekspertīzes atzinumu kopā ar būvprojektu un nepieciešamības gadījumā organizēt tā nodošanu projektētājam labojumu veikšanai un atkārtotai ekspertīzes veikšanai.”

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai nodrošināt vienošanās noslēgšanu, atbilstoši šī lēmuma 1.punktā noteiktajam.

3. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF