Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 20.jūlija 336.lēmumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 19.maija 228.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 449.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 372.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 10.aprīlīNr. 170

protokols Nr. 8, 26. punkts

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību
ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kā arī ievērojot to, ka:

a) pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, tautas jaunrades attīstību un kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā;

d) pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu pašvaldības funkcijas izpildi;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu.

Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) uz 3 gadiem par pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi deleģēšanu saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr. 40003378932 ) par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu nosūtīt saskaņošanai Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

4. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt lēmuma 1. un 2.punktā minētos līgumus pēc deleģēšanas līguma saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju.

5. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai lēmuma 1.punktā noteikto deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa lēmumam Nr.170

(protokols Nr.8, 26.punkts)
Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 372.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 336.lēmumu

PĀRVALDES UZDEVUMA DELEĢĒŠANAS LĪGUMS Nr.....

Jūrmalā 2014. gada.....................

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība , kuru, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr. ___ „Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””, pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle", vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tās ______________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk - Sabiedrība, no otras puses, abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 43.panta otro daļu; likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot to, ka:

a) Pašvaldībai ir pienākums pildīt savas autonomās funkcijas, organizēt likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, lemt par kārtību, kādā izpildāmas autonomās funkcijas, kā arī tiesības dibināt kapitālsabiedrības un ieguldīt tajās savus līdzekļus, kā arī deleģēt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst Pašvaldības kompetencē;

b) ir nepieciešams Pašvaldības administratīvajā teritorijā rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kultūras pieejamību visiem sabiedrības locekļiem;

c) Sabiedrība ir dibināta, lai veicinātu kultūras norisi Jūrmalas pilsētā, kas atbilst likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 5. punktā noteiktajai Pašvaldības funkcijai;

d) Pašvaldības funkcijā ietilpstošā pārvaldes uzdevuma deleģēšanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, stabilu un efektīvu Pašvaldības funkcijas izpildi un to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri definēt Pušu tiesības un pienākumus;

e) saskaņā ar Kultūras institūciju likuma 13.pantu Pašvaldības savas kompetences un likumos paredzētajos ietvaros ir tiesīgas noteikt pašu dibināto kultūras institūciju darbības formas un pamatu;

noslēdz šādu deleģēšanas līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

Pašvaldība deleģē un Sabiedrība apņemas veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā ietilpstošu pārvaldes uzdevumu - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi, turpmāk - Uzdevums. Uzdevuma izpildē sasniedzamie rezultatīvie rādītāji tiek noteikti darba plānā katru gadu nākošajam kalendārajam gadam.

2. Pušu pienākumi

2.1. Sabiedrība Uzdevuma izpildē:

2.1.1. veicina sabiedrības izglītošanu, piedāvājot daudzveidīgu repertuāru, jaunrades un īpašus projektus piesaistot Jūrmalas pilsētas, reģiona un citu valstu māksliniekus;

2.1.2. atbilstoši Jūrmalas iedzīvotāju interesēm efektīvi pārvalda apsaimniekošanā nodotos Pašvaldības īpašumos;

2.1.3. par saviem līdzekļiem un savu iespēju robežās uztur, uzlabo un iegādājās mākslas pieejamībai un attīstībai nepieciešamās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.4. nosaka un iekasē maksu par Sabiedrības organizētajiem kultūras pasākumiem;

2.1.5. nodrošina pienācīgu un savlaicīgu Uzdevuma izpildi Sabiedrībai pieejamā finansējuma robežās, tai skaitā nodrošina paredzēto investīciju projektu realizāciju, materiālo resursu un papildu finanšu līdzekļu piesaisti;

2.1.6. Līgumā noteiktajā kārtībā var lūgt Pašvaldību piešķirt finanšu līdzekļus Uzdevuma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai;

2.1.7. ir tiesīga piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Jūrmalas pilsētas dome nav lēmusi citādāk;

2.1.8. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām kultūras institūcijām.

2.2. Uzdevuma izpildē Sabiedrība ievēro labas pārvaldības un citus valsts pārvaldes principus, normatīvo aktu prasības un Pašvaldības noteikto kārtību, un izdotos normatīvos aktus (pielikums), sadarbojas ar Pašvaldību, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā arī ar valsts pārvaldes institūcijām.

2.3. Jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai deleģētā Uzdevuma izpildi un, kurus Sabiedrība ir tiesīga izlemt patstāvīgi, tā rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks.

2.4. Sabiedrība deleģēto Uzdevumu un no tā izrietošos pakalpojumus sniedz Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Sabiedrībai nav tiesības Uzdevumu pilnībā vai daļēji deleģēt tālāk trešajām personām.

2.5. Sabiedrība atlīdzina Pašvaldībai visus zaudējumus un izdevumus, kas Pašvaldībai radušies Sabiedrības prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī neizpildīta vai nepienācīgi izpildīta Uzdevuma rezultātā.

2.6. Sabiedrība izstrādā vidēja termiņa stratēģiju (trīs gadu periodam), turpmāk – Stratēģija, kurā analizē saimniecisko darbību, nosaka attīstības mērķus, veicamos uzdevumus mērķu sasniegšanai, mērķu rezultatīvos rādītājus, nepieciešamo finansējumu stratēģisko mērķu realizācijai, kā arī prognozē naudas plūsmu un peļņas/zaudējumu aprēķinu.

2.7. Sabiedrība, pamatojoties uz Līguma 2.8.punktā minēto stratēģiju, katru gadu izstrādā un iesniedz Pašvaldībā darba plānu, turpmāk - Darba plāns, un finanšu plānu nākamajam saimnieciskajam gadam, kā arī pašvaldības dotācijas budžeta projektu Pašvaldības noteiktajā kārtībā un termiņos.

2.8. Pašvaldība:

2.8.1. apstiprina Sabiedrības izstrādāto Stratēģiju;

2.8.2. noslēdz līgumu ar Sabiedrību par Pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešama Uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā;

2.8.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var piešķirt Sabiedrībai finanšu līdzekļus (dotācijas) un citus resursus Uzdevumu veikšanai;

2.8.4. kontrolē Līguma izpildi;

2.8.5. paziņo Sabiedrībai par Pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Sabiedrību un Līgumu, desmit darba dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

3. Uzdevumu izpildes kvalitātes novērtējuma kritēriji

3.1. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība novērtē atbilstoši Darba plānā norādīto kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju sasniegšanai, tajā skaitā pēc šādiem kritērijiem:

3.1.1. auditorijas piesaiste: stabilitāte un dinamika (apmeklētāju skaita salīdzinājums pa gadiem);

3.1.2. pasākumu skaita stabilitāte un dinamika (pasākumu skaita salīdzinājums pa gadiem);

3.1.3. pasākumi, kas sekmē kultūras pakalpojumu pieejamību dažādam sabiedrības mērķa grupām;

3.1.4. menedžmenta (saimniekošanas, efektīvas resursu izmantošanas, mārketinga un informācijas izplatīšanas aktivitāšu) kvalitāte;

3.1.5. Sabiedrības pašu ieņēmumu (no pārdotajām biļetēm, maksas pakalpojumiem un no citām saimnieciskajām darbībām), papildus piesaistīto (fondi, sponsori, ziedotāji) līdzekļu dinamika, stabilitāte un līdzsvarotība periodā;

3.1.6. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.2. Pašvaldība, izvērtējot izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, ņem vērā arī citus kritērijus, kuri vērsti uz Uzdevuma sasniegšanu.

3.3. Sabiedrības darbības rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldība izvērtē reizi gadā, kopā ar Sabiedrības iesniegto gada finanšu pārskatu.

4. Savstarpējo norēķinu kārtība,

finanšu un citu resursu piešķiršanas noteikumi

4.1. Finansējumu Uzdevuma izpildei veido:

4.1.1. ieņēmumi no Sabiedrības komercdarbības;

4.1.2. personu ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi.

4.1.3. Pašvaldības budžeta finansējums dotācijas veidā;

4.2. Pašvaldība, apstiprinot saistošos noteikumus par Pašvaldības budžetu kārtējam gadam, var noteikt dotācijas apmēru Uzdevuma izpildei, pamatojoties uz Sabiedrības iesniegto Darba plānu, finanšu plānu un Pašvaldības dotācijas budžeta projektu.

4.3. Pašvaldība izvērtē Sabiedrības iesniegto Darba plānu, finanšu plānu un Pašvaldības dotācijas budžeta projektu, sagatavo atzinumu par Pašvaldības budžeta dotācijas apmēru un virza izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē.

4.4. Dotācijas izmaksas notiek Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

5. Sabiedrības darbības uzraudzības kārtība

5.1. Sabiedrība attiecībā uz Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi atrodas Pašvaldības pārraudzībā.

5.2. Pašvaldība, nodrošinot Uzdevuma izpildes pilnīgu un efektīvu uzraudzību:

5.2.1. jebkurā brīdī ir tiesīga pieprasīt no Sabiedrības informāciju par Uzdevuma izpildi;

5.2.2. apkopo un izvērtē Sabiedrības iesniegtos ceturkšņa un gada finanšu pārskatus;

5.2.3. veic Uzdevuma izpildes kontroli, kā arī novērtē Uzdevuma izpildes kvalitāti saskaņā ar Līguma 3.1.punktā minētajiem kvalitātes novērtējuma kritērijiem un attiecīgā gada Darba plānu;

5.2.4. reizi trijos gados veic Sabiedrības darbības izvērtēšanu;

5.2.5. īsteno citas darbības, kas izriet no Līguma, atbilst Pašvaldības kompetencei un ir nepieciešamas pārraudzības nodrošināšanai, tajā skaitā veic revīzijas un pārbaudes saistībā ar Pašvaldības īpašuma un finanšu resursu izmantošanu un Sabiedrības komercdarbību.

5.3. Pašvaldība sniedz atzinumus, kā arī pārbauda Sabiedrības sagatavotos pieprasījumus par deleģētā Uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu (dotācijas veidā un izdevumu kompensācijai par ārkārtas apstākļu radīto seku novēršanu); analizē kapitālsabiedrības ietekmi uz Pašvaldības budžetu.

6. Pārskatu sniegšanas kārtība

6.1. Dotācijas izlietojuma kontrolei Sabiedrība iesniedz pārskatus Pašvaldības noteiktajā kārtībā un termiņos.

6.2. Pašvaldība izvērtē Sabiedrības iesniegtos ceturkšņu finanšu pārskatus ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša pēdējai darba dienai, gada finanšu pārskatus ne vēlāk kā līdz Pašvaldības noteiktajiem termiņiem.

6.3. Sabiedrība iesniedz atskaiti par iepriekšējā saimnieciskajā gadā Darba plānā izvirzīto mērķu sasniegšanu līdz nākamā gada 15.aprīlim.

6.4. Sabiedrība iesniedz arī cita veida pārskatus pēc Pašvaldības pieprasījuma.

6.5. Sabiedrība grāmatvedībā nodrošina atsevišķi nodalītu darījumu, kas tiek veikti no pašvaldības budžeta dotācijas, uzskaiti.

7. Līguma darbības termiņš, spēkā stāšanās, grozījumu izdarīšana

un izpildes kārtība

7.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

7.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

7.3. Sabiedrības pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu Uzdevuma izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem, izņemot nepārvaramas varas gadījumus.

7.4. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš notikums, kas nav atkarīgs no Pušu gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru iestāšanos neviena no Pusēm neparedzēja un nevarēja paredzēt.

7.5. Puses pēc iespējas ātrāk brīdina viena otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un vienojas par saistību izpildes atlikšanu vai Līguma izbeigšanas noteikumiem.

7.6. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līgumā, ja par to pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums. Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.7. Ar priekšlikumiem par Līguma grozījumiem Puses viena otru iepazīstina:

7.7.1. ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu izdarīšanas;

7.7.2. ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms grozījumu izdarīšanas, ja grozījumi saistīti ar Līguma termiņa izmaiņām.

7.8. Katra Puse var vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru Pusi trīs mēnešus iepriekš.

7.9. Katra Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, neievērojot Līguma 7.7.punktā minēto brīdinājuma termiņu, ja:

7.9.1. otra Puse rupji pārkāpj Līguma noteikumus;

7.9.2. pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt Līguma attiecības, tai skaitā, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumiem.

7.9.3. Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai, Līgumā noteiktajam termiņam vai līdz Līguma 2.8.2.punktā minētā līguma spēkā esamībai.

7.10. Izbeidzoties Līgumam, Puses sastāda savstarpējo norēķinu aktu.

8. Citi noteikumi

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

8.4. Līgums parakstīts 2 eksemplāros uz ___ lapām ar ........ pielikumiem (Pielikums Nr.1 uz .............. lapām). Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

9. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes loceklis

Pielikums Pārvaldes uzdevuma

deleģēšanas līgumam

Jūrmalas pilsētas domes

iekšējie normatīvi, kuri attiecas uz Sabiedrības darbību

1. 2011.gada 21.jūlija instrukcija Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”.

2. 2012.gada 7.jūnija ieteikumi Nr.1 „Pakalpojumu cenas noteikšana Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās”.

3. 2012.gada 28.decembra rīkojums Nr.1.1-14/517 „Par Jūrmalas pilsētas kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu”.

4. 2013.gada 22.maija rīkojums Nr.1.1-14/220 „Par budžeta līdzekļu izlietošanas pārraudzību”.

5. 2013.gada 12.septembra lēmums Nr.514 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu”.

6. 2014.gada 31.janvāra rīkojuma Nr.1.1-14/61 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valsts noteikto finanšu pārskatu sagatavošanu” pielikums.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 10.aprīļa līgumam Nr.170

(protokols Nr.8, 26.punkts)

Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu
Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 336.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu
Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu

Līgums

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Jūrmalā, 2014.gada _____________

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, kuru, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr. ___ , pārstāv Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tās ______________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk - Sabiedrība, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas - Puses,

pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto un sesto daļu , un ņemot vērā:

a) Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.__;

b) starp Pusēm 2014.gada _______ noslēgto Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu Nr.____, turpmāk – Deleģēšanas līgums;

c) ka Deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma - organizēt un nodrošināt kultūras pasākumu norisi, nodrošinot sabalansētu dažādu žanru Latvijas un ārvalstu skatuves mākslas, mūzikas, vizuālās un jauno mediju mākslas pieejamību Jūrmalas pilsētā, kā arī nodrošināt publiski pieejamu informāciju par minēto pasākumu norisi īstenošanai, nepieciešami vairāki Pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi un kustamā manta;

d) starp Pusēm 2002.gada 2.janvārī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.17 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 2003.gada 19.novembrī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1190, 2005.gada 28.februārī noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/207 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, 2005.gada 9.martā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.1.1-16/247 par pludmales nogabalu apsaimniekošanu, turpmāk – Pilnvarojuma līgumi,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pašvaldība nodod, bet Sabiedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā Līguma pielikumā norādītos Pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus un kustamo mantu, kuras sastāvs tiks uzskaitīts Līguma 1.3.punktā minētajā pieņemšanas un nodošanas aktā, turpmāk - Īpašums. Grozīts ar domes 2020.gada 29.oktobra 637.lēmumu

1.2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķis ir Deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma izpilde.

1.3. Īpašums Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā tiek nodots un Sabiedrība to pieņem ar pieņemšanas un nodošanas aktu (vienu vai vairākiem), kurā norādīts Īpašuma sastāvs, stāvoklis, pārņemtie dokumenti un cita būtiska informācija. Īpašuma (tā daļu) pieņemšanas un nodošanas akts tiek saskaņots un parakstīts ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Parakstot pieņemšanas un nodošanas aktu, Sabiedrība apliecina, ka Īpašuma stāvoklis uz Līguma noslēgšanas brīdi ir zināms un nekādu pretenziju pret to nav.

2. Līguma termiņš

2.1. Līgums ir noslēgts uz 3 (trīs) gadiem. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.

2.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu, ja par to ir pieņemts attiecīgs Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

3. Pušu vispārīgās tiesības un pienākumi

3.1. Sabiedrības tiesības un pienākumi:

3.1.1. bez atlīdzības lietot Īpašumu Līguma darbības laikā atbilstoši Deleģēšanas līgumā noteiktajam uzdevumam;

3.1.2. nodot Īpašumu vai tā daļu nomā Līgumā un normatīvos aktos noteiktajā kārtībā, tajā skaitā ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus un citus normatīvo aktu nosacījumus;

3.1.3. visā Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu Īpašuma stāvokli;

3.1.4. atbilstoši Līgumā noteiktajam, kā arī pēc atsevišķa pieprasījuma sniegt Pašvaldībai informāciju jautājumos, kas saistīti ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.5. veikt visus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Jūrmalas pilsētas domes lēmumos noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kā arī iekasēt sodus par likumu, lēmumu vai noteikumu neizpildi, kas saistīti ar Īpašumu;

3.1.6. sagatavot un iesniegt Pašvaldībai darbības plānu katru gadu nākošajam kalendārajam gadam, turpmāk - Darbības plāns, Pašvaldības noteiktajā kārtībā un termiņos;

3.1.7. aizliegts apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām un/vai saistību tiesībām.

3.1.8. Papildināts ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu

3.1.9. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 219.lēmumu

3.2. Sabiedrība atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Līguma izpildi. Par zaudējumiem un īpašuma bojājumiem, kas rodas nepārvaramās varas rezultātā, Puses nav atbildīgas.

3.3. Pašvaldības tiesības un pienākumi:

3.3.1. kontrolēt un izvērtēt Līgumā izpildi, veikt revīzijas un pārbaudes;

3.3.2. dot norādījumus Sabiedrībai saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.3.3. paziņot Sabiedrībai par Pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Sabiedrību un Līgumu, desmit darba dienu laikā no to pieņemšanas dienas.

4. Īpašuma apsaimniekošana

4.1. Sabiedrība nodrošina Īpašuma apsaimniekošanu , uzturēšanu, sakopšanu un sanitāro tīrību .

4.2. Sabiedrībai ir tiesības slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi saistībā ar Īpašuma lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, tajā skaitā par apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšanu, kā arī sadzīves atkritumu izvešanu Īpašumā un nodrošināt šajos līgumos ietverto saistību izpildi.

4.3. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma kārtējos un kapitālos remontus atbilstoši Darbības plānā norādītajam. Papildus Darbības plānā norādītajam Sabiedrībai jāiesniedz Pašvaldībā Īpašuma kapitālā remonta defektakts un tāmes projekts. Pēc darbu veikšanas Sabiedrībai jānodod Pašvaldībai kapitālo remonta darbu akts un attaisnojošo dokumentu kopijas.

4.4. Sabiedrībai ir pienākums veikt Īpašuma avārijas un bīstamo situāciju likvidāciju. Īpašuma avārijas vai to situāciju gadījumā, kas rada vai var radīt zaudējumus lielākus par 1000 (viens tūkstotis) euro, elektroniski (e-pastā uz adresi: pasts@jpd.gov.lv) saskaņot ar Pašvaldību veicamo darbu apjomus. Darbu tāmi, bojājumu konstatēšanas gadījumā – defektaktu, un aktu par avārijas seku likvidēšanu jāiesniedz Pašvaldībai. Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 104.lēmumu

4.5. Sabiedrībai ir pienākums katru gadu apdrošināt Īpašumu un tā sastāvdaļas pret zaudējumiem (ēkās un būves ne mazākā vērtībā kā to bilances vērtība), ko radījusi uguns, stihiskas nelaimes, ūdens noplūde, mehānisku transportlīdzekļu iedarbība un trešo personu ļaunprātīga īpašuma bojāšana, iesniedzot Pašvaldībai attiecīgu apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.

5. Īpašuma nodošana nomā vai lietošanā

5.1. Sabiedrībai ir pienākums izstrādāt kārtību Īpašuma vai tā daļas nodošanai nomā, apakšnomā vai jebkādā citā lietojumā trešajām personām viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža un iesniegt to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēde.

5.2. Sabiedrībai ir pienākums viena mēneša laikā no Līguma noslēgšanas informēt Pašvaldību par Līguma parakstīšanas brīdī spēkā esošajiem Īpašuma vai tā daļas nomas līgumiem ar trešajām personām.

5.3. Sabiedrībai ir tiesības iekasēt maksu par nomā nodoto Īpašumu vai tā daļu, kā arī nepieciešamības gadījumā vērsties tiesā par maksas parāda piedziņu kā arī par citiem ar Īpašuma nomu saistītiem jautājumiem.

6. Līguma izbeigšana

6.1. Ī pašuma bezatlīdzības lietošana tiek izbeigta un Līgums zaudē spēku šādos gadījumos:

6.1.1. Īpašums tiek izmantots pretēji Līgumā noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim vai tiek pārkāpti citi Līguma noteikumi;

6.1.2. tiek izbeigts Deleģēšanas līgums;

6.1.3. izbeidzoties Līguma darbības termiņam.

6.2. Līguma 6.1.1.punktā minētajos gadījumos Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, vienu mēnesi iepriekš nosūtot attiecīgu rakstisku brīdinājumu.

6.3. Līguma izbeigšanās gadījumā Pašvaldībai nav pienākuma atlīdzināt Sabiedrībai jebkādus īpašumā veiktos ieguldījumus

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Sabiedrība nodod īpašumu Pašvaldībai 10 (desmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas ar pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Noslēdzot Līgumu, Puses vienlaicīgi vienojas izbeigt Pilnvarojuma līgumus. Pilnvarojuma līgumi uzskatāmi par izbeigtiem ar Līguma spēkā stāšanās brīdi un jebkādas Pušu saistības, kas izriet no Pilnvarojuma līgumiem, turpmāk risināmas Līgumā noteiktajā kārtībā.

7.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās sarunu ceļā, tiek izskatīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos noteikumos. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. Mutiskas vienošanās vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

7.5. Līgums parakstīts 2 eksemplāros uz ___ lapām ar Pielikumu uz ... lapām). Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu Līguma eksemplāru.

8. Pušu paraksti un adreses

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle"

_______________________________

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes priekšsēdētājs

_______________________________

Valdes loceklis


Pielikums Līgumam

par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo

nekustamo īpašumu un kustamas mantas

nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Grozīts ar domes 2016.gada 19.maija 228.lēmumu

Nekustamā īpašuma saraksts

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra apzīmējums

Būves tips

Platība, m2

Citi nodotie objekti

Turaidas iela 1

13000091901001

 koncertzāle

1321.3

13000091901002

garāža

163.9

13000091901004

vaļēja vasaras koncertzāle

1597.5

13000091901005

kases paviljons

16

13000091901006

tualete

120

13000091901008

kiosks

28.6

13000091901009

nojume

85.8

13000091901011

noliktava

118.1

13000091901012

elektrosadales ēka

59.7

13000091901010

VIP zona/nojume

301.2

13000091901

zemesgabals

17956

2831.5

Bruģēti celiņi

633

Grantēti celiņi

Dzintaru prospekts 3

13000093502004

vasarnīcas ēka (ofiss)

62.6

13000093502

5/100 d.d. no zemes

172

Dzintaru prospekts 1 a

13000093503

autostāvvieta

1380

Dzintaru prospekts 1

13000093501

skvērs

4547

2596.1

Bruģēti celiņi

Majori 1905

13000091905

koncertzāles teritorija

894

Smiltenes iela 1906

13000091906

koncertzāles teritorija

389

Slokas iela 63/3-9 Svītrots ar domes 2014.gada 9.oktobra 449.lēmumu

13000103742003

Dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā

19.6

Slokas iela 63/3-18 Svītrots ar domes 2014.gada 9.oktobra 449.lēmumu

13000103742003

Dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā

27.3

Pludmales nogabals no Turaidas ielas Rūjienas ielas virzienā

Atbilstoši nogabala plānam

Pludmales nogabals no Turaidas ielas līdz Viktorijas ielai

Atbilstoši nogabala plānam


Lejupielāde: DOC un PDF