Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 550.lēmumu

2014.gada 12.jūnijāNr. 280

protokols Nr. 10, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes komisijām” 1.panta 1.daļu un 2.1 panta 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 „Par zemes komisiju”, izsakot 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.3. Dace Briede – Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhitekte”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis