Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 409

protokols Nr. 14, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655
„Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 2. un 3.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

1. Izteikt lēmuma 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā

„2.1. A.Grants – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i., Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i.;”.

2. Izteikt lēmuma 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.2. G.Smalkā – Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i., Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja p.i.;”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF