Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 527

protokols Nr. 18, 18. punkts

Par Eiropas Komisijas īstenotā projekta
„SportCityNet” noslēgumu

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 6.daļu un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumam Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet”” un 2014. gada 3.decembra projekta vadītāja – „TAFISA” ģenerālsekretāra Volfganga Baumana apliecinošo vēstuli par projekta sekmīgu izpildi, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Komisijas projekta „SportCityNet” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 4 072,49 EUR (2.pielikums „Projekta „SportCityNet” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta “SportCityNet”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa 609,79 EUR (15%) pilnā apmērā ir segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 3 462,70 (85%) pilnā apmērā ir segta no Jūrmalas pilsētas domes budžeta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.527

(Protokols Nr.18, 18.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

SportCityNet

Līguma/vienošanās Nr.

EAC-2012-562 [1]

Darbības programmas nosaukums:

n/a

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

n/a

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis – SportCityNet projekts ir vērsts uz to lai uzlabotu dzīves kvalitāti Eiropas pilsētās un pašvaldībās, tas nozīmē, palielināt pašvaldību iedzīvotāju iesaisti fiziskajās aktivitātēs un integrēt fiziskās aktivitātes ikdienas dzīvē. To veicinot ar papildus informēšanu, ar zināšanām par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi uz veselīgo dzīves veidu un pieredzi par gūtajiem pozitīvajiem iespaidiem piedaloties fiziskās aktivitātēs, kā arī piedāvājot praktiskus risinājumus, lai popularizētu Sports Visiem kustību.

Tiešie mērķi – Izveidot interneta mājas lapu, kurā projekta 11 partnerorganizācijas no 10 Eiropas pašvaldībām, katra prezentē kādu no savām labām praksēm sporta jomā, vai labiem darbiem savā pašvaldībā, kas vērsts uz vairāk cilvēku iekļaušanu aktīvajā dzīves veidā, aktīvi nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm visos vecumos.

Projekts sākās 2013. gada 1. janvārī un noslēdzās 2014.gada 30.jūnijā.

Izveidota interneta mājas lapa www.triple-ac.net

Tas noritēja 3 kārtās. 1. Kārta bija 2013. gada martā Vācijā, Wiesbādenē, kurā no Jūrmalas piedalījās Sporta nodaļas vadītāja Indra Brinkmane un Labklājības pārvaldes vadītāja Laima Grobiņa. 2. kārta bija 2013. gada oktobrī Nīderlandē, Enshede, kurā no Jūrmalas piedalījās Sporta nodaļas vadītāja Indra Brinkmane un Ekonomikas un attīstības nodaļas vecākā referente Jekaterina Beļājeva. 3.kārta 2014. gada maijā Portugālē, Guimaraes, kurā no Jūrmalas piedalījās Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Jaunatnes un sporta komitejas priekšsēdētāja Irēna Kausiniece un Sporta nodaļas vadītāja Indra Brinkmane.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Prezentācija par senioru sporta aktivitātēm un izaugsmi Jūrmalā no 2007 – 2013 gadam

· Prezentācijā tika parādīts kā pieaudzis sporta senioru skaits laikā posmā no 2007.gada līdz 2013.gadam. Ka 2007.gadā bija tikai daži aktīvie sporta seniori, kas nebija apvienojušies vienā klubā un piedaloties republikas mēroga sacensībās (LSVS sporta spēlēs) bija izcīnījuši 23.vietu. Taču jau 2013.gadā Jūrmalā bija vairāk kā 450 aktīvo sporta senioru, kas piedalījās vairākās republikas mēroga sporta sacensībās izcīnot tajās pašas augstākās godalgotās vietas – 1. vietas.

· Visām partnerorganizācijām uzskatāmi tika parādīts kā Jūrmalā arvien vairāk palielinās sporta senioru skaits, tātad palielinās fiziski aktīvo cilvēku skaits, kas ir veselīgās pilsētas pamatmērķis.

Prezentācija par Sporta maratonu sēriju Jūrmalas pilsētā.

· Prezentācijā tika parādīts kā Jūrmalas pilsētā 2011. gadā tika sākti organizēt dažādi sporta maratoni – šosejas riteņbraukšanā, skrituļslidošanā, skriešanā, kalnu divriteņu riteņbraukšanā. Tika parādīts kā pieaug ar katru gadu maratonu dalībnieku skaits.

· Ar prezentāciju par sporta maratonu sērijas organizēšanu tika uzskatāmi parādīts, kā pieaug Jūrmalā lielu sporta pasākumu skaits iesaistot aktīvajos pasākumos visu vecumu cilvēkus, dažādās interešu grupās, veicinot ar vien vairāk cilvēkus nodarboties ar aktīvo dzīves veidu.

Prezentācija par jaunatnes sporta attīstību un klubu attīstību Jūrmalā, laika periodā no 2007. gada līdz 2014. gadam.

· Prezentācijā tika parādīts kā pieaudzis jauniešu skaits, kas aktīvi Jūrmalas pilsētā nodarbojas ar sportu. Sporta skolās palielinās sporta veidu skaits no 5 sporta veidiem 2007.gadā uz 11 sporta veidiem 2014. gadā. Tāpat ir pieaudzis klubu skaits no 7 sporta klubiem 2007.gadā uz 48 sporta klubiem 26 sporta veidos 2014. gadā.

· Ar prezentācijas faktiem mēs uzskatāmi parādījām, kā ir audzis pašvaldības atbalsts sportam, palielinoties aktīvo jauniešu skaitam sporta skolās un pieaugušo sportistu skaitam sporta klubos. Tas nozīmēja, kā mēs uzskatāmi parādījām, ka Jūrmala ir Aktīva Pilsēta ar Aktīviem iedzīvotājiem. Kas arī bija projekta mērķis un mēs ar savu darbu to esam parādījuši kā piemēru visai pasaulei.

Projekta partnerorganizācijas:

 1. Nīderlandes Sporta un fiziskās sagatavotības institūts
 2. Polijas Sporta un Tūrisma ministrija
 3. Somijas Asociācija Sports visiem
 4. Gerleves Sporta akadēmija, Dānija
 5. Dānijas Nacionālā olimpiskā komiteja
 6. Portugāles Sporta un jaunatnes institūts
 7. Bulgārijas Asociācija Sports visiem
 8. Ungārijas Strādājošo sporta asociācija
 9. Latvijas Asociācija Sports visiem
 10. Spānijas Kultūras, Tūrisma un Zinātnes asociācija
 11. TAFISA Vācija

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

1.01.2013. -30.06.2014.

1.01.2013.-30.06.2014.

-

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks

(pa mēnešiem 2013.gads)

Projekta īstenošanas laiks

(pa mēnešiem 2014.gads)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Prezentācijas gatavošana par senioru sporta aktivitātēm un izaugsmi Jūrmalā no 2007 – 2013 gadam

X

X

Sporta maratonu organizēšana un prezentācija par Sporta maratonu sēriju Jūrmalas pilsētā no 2011. – 2013. gadam

X

X

X

X

Prezentācija par jaunatnes sporta attīstību un klubu attīstību Jūrmalā, laika periodā no 2007. gada līdz 2014. gadam.

X

X

X

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas nav veiktas.

Projekta komanda

· projekta vadītāja – Sporta nodaļas vadītāja Indra Brinkmane ( indra.brinkmane@jpd.gov.lv , tel.: 29476873)

· projekta vadītājas asistente - Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projekti vadītāja Jekaterina Milberga (no 2014.gada marta Ieva Strazdiņa ieva.strazdina@jpd.gov.lv , tel.:67511485)

· Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa ( inara.kundzina@jpd.gov.lv 67093806)

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā piedaloties un gatavojot prezentācijas par sportu un tā attīstību nācās secināt, ka Jūrmalas pilsētā sporta joma attīstās pareizā virzienā, iesaistot arvien vairāk cilvēkus sporta aktivitātēs, tā uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un ar sporta pasākumiem dodot iespēju pilsētas iedzīvotājiem izpausties un apzināties savu varēšanu izcīnot dažāda kaluma sporta sacensību medaļu.

Visu dalībnieku labās idejas sporta un aktīvās atpūtas popularizēšanai tika apkopotas vienā mājas lapā www.triple-ac.net un izsūtītas visām iesaistītām organizācijām un dalībniekiem. Ar visu informāciju par labo praksi sporta jomā var iepazīties visā pasaulē, organizējot un domājot par savas pašvaldības sporta attīstību un veselīgo dzīves veidu.

Priekšlikums, nākošā projektā mums vajadzētu piedalīties kā patstāvīgai organizācijai, nevis aiz Latvijas Sports Visiem asociācijas.

SAGATAVOJA

Sporta nodaļas vadītāja I.Brinkmane[1] Vienošanās noslēgta starp Starptautisko sporta aģentūru (TAFISA) un Latvijas Tautas sporta asociāciju. Jūrmalas pilsētas dome šajā projektā ir kā apakšpartneris.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF