Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 534

protokols Nr. 18, 27. punkts

Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas
projekta „Sky units us” noslēgumu

Saskaņā ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras un Pumpuru vidusskolas 2012.gada 17.augustā noslēgto līgumu Nr.2012-1-LV1-COM07-03581 1 par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta „Sky units us” īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu divpusējās partnerības” projektu „Sky units us” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta faktiskās izmaksas 21 000,00 EUR (2.pielikums „Projekta „Sky units us” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „ Pārskats par projekta „Sky units us” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 21 000,00 EUR, kur:

2.1.1. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas finansējums 21 000,00 EUR.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.534

(Protokols Nr.18, 27.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„Sky units us” (Debesis mūs vieno)

Līguma/vienošanās Nr.

2012-1-LV1-COM07-03581 1

Darbības programmas nosaukums:

ES Mūžizglītības programma Comenius

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

Skolu divpusējā partnerība

Projekta mērķis

Izveidot Pumpuru vidusskolas un Toholampi skolas skolēnu sadarbību dabaszinātņu jomā:

  1. Iepazīt zinātnieku darbu Latvijā un Somijā, apmeklēt zinātniskos centrus un institūtus;
  2. Iepazīt un pētīt dažādas optiskās parādības atmosfērā;
  3. iepazīt Somijas un Latvijas skolēnu mācīšanās paradumus, skolu sistēmas un ģimeņu tradīcijas;
  4. Attīstīt sadarbības, IT prasmes un radošumu dabaszinātnēs, veicinot interesi par tām;

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta detalizēta plānošana

Izveidots detalizēts projekta īstenošanas plāns

26.10.2012. Izveidots detalizēts projekta īstenošanas plāns

Koordinatoru tikšanās Tallinā.

Projekta mājas lapas izveide.

Izveidota projekta mājas lapa wordpress vidē

Izveidota mājas lapa 10.2012. www.skyunitesus2014.wordpress.comkurā ievietoti visi projekta rezultāti

Mobilitāte uz Somiju

4 skolotāju un 20 skolēnu 10 dienu mobilitāte Somijā, foto un videomateiālu iegūšanai

02.-11.02.2013. Pumpuru vidusskolas

4 skolotāju un 20 skolēnu 10 dienu mobilitāte Somijā. Mobiltātes rezultātā iegūti 8Gb foto un videomateriāli par optiskām parādībām

Mobilitātes Somijā izvērtējums

Aptaujas anketas izveide ar Google Forms un rezultātu apkopošana

Izveidotas aptaujas anketas ar Google Forms un rezultātu apkopošana. Rezultāti ievietoti mājas lapā.

Somu skolēnu mobilitāte uz Latviju

4 skolotāju un 20 skolēnu 10 dienu mobilitāte Latvijā, foto un videomateriālu iegūšanai

2-11.10.2013. Toholampi vidusskolas

4 skolotāju un 20 skolēnu 10 dienu mobilitāte Latvijā.

Mobiltātes rezultātā iegūti 8Gb foto un videomateriāli par optiskām parādībām Latvijā un zinātnieku darbu zinātnes centros un Latvijas Universitātē

Mācību materiālu izveide

Izveidots mācību videomateriāls par ziemeļblāzmu

Izveidots mācību videomateriāls par ziemeļblāzmu, kurš ievietots mājas lapā

Fotomateriālu atlase albūma izveidei

Digitālā foto albūma izveide

Izveidots gan digitālais, gan drukātais fotoalbūms par optiskām parādībām.

Atsevišķu optisko parādību fotogrāfiju izstāde Somijā un Jūrmalas Domē.

Rezultāts labāks kā plānots.

Projekta izvērtējums

Aptaujas anketas izveide ar Google Forms un rezultātu apkopošana

Izveidotas aptaujas anketas ar Google Forms un rezultātu apkopošana. Rezultāti ievietoti mājas lapā.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā netika veikti grozījumi

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.08.2012. – 31.07.2014

01.08.2012. – 31.07.2014

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2012.gadā

8

9

10

11

12

Projekta komandas veidošana

X

Projekta īstenošanas detalizēta plānošana. Pienākumi projektā

X

Projekta mājas lapas veidošana

X

Komandu dalībnieku profilu filmēšana. Dalībnieku savstarpējā komunikācija

X

Literatūras apskata par optiskām parādībām atmosfērā veidošana

X

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2013.gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pumpuru skolas 20 skolēnu un 4 skolotāju mobilitāte Somijā

X

Video un fotomateriālu apstrāde un mācību materiālu veidošana

X

X

Toholampi skolas 20 skolēnu un 4 skolotāju mobilitāte Latvijā

X

Video un fotomateriālu apstrāde un mācību materiālu veidošana

X

X

X

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2014.gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

X

X

X

X

Digitālā fotoalbūma izveide

X

X

Projekta izvērtēšana

X

Projekta atskaites rakstīšana

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laika grafikā tika veiktas izmaiņas, jo mācību plāni dažādās valstīs ir atšķirīgi. Skolēnu mobilitāšu laiki tika nobīdīti sakarā ar to, ka skolēniem Somijā tajā laikā bija paredzēti valsts pārbaudes darbi. Taču tas netraucēja projekta mērķu sasniegšanu. Īstenojot projektu, bija nepieciešams nedaudz pārplānot veicamās aktivitātes: tika veiktas arī papildus aktivitātes, kas uzlaboja projekta rezultātus.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2012.gadā

8

9

10

11

12

Projekta komandas veidošana

X

Projekta īstenošanas detalizēta plānošana. Pienākumi projektā

X

Projekta mājas lapas veidošana

X

Komandu dalībnieku profilu filmēšana. Dalībnieku savstarpējā komunikācija

X

Literatūras apskata par optiskām parādībām atmosfērā veidošana

X

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

Ārpusstundu angļu valodas apmācības zinātnisku rakstu lasīšanā

X

X

Projekta dienasgrāmatas rakstīšanas, reportāžu veidošanas apmācību nodarbības

X

X

Projekta dienasgrāmatas rakstīšana

X

X

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2013.gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pumpuru skolas 20 skolēnu un 4 skolotāju mobilitāte Somijā

X

Sodankulas Arktiskā centra apmekle’jumsun zinātniska lekcija par polārblāzmu novērošanu

X

Videomateriālu apstrādes apmācību nodarbības

X

X

X

Video un fotomateriālu apstrāde un mācību materiālu veidošana

X

X

X

X

Ziemeļbāzmasu.c. optisko parādību novērošana un fotografēšana Latvijā

X

X

X

X

X

Toholampi skolas 20 skolēnu un 4 skolotāju mobilitāte Latvijā

X

Komandu saliedēšanas pasākums Ventspilī

X

Zinātnisko iestāžu apmeklējumi Rīgā

X

Video un fotomateriālu apstrāde un mācību materiālu veidošana

X

X

X

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projekta rezultātu prezentācija Leidenē, Nīderlande

X

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks 2014. gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekta sanāksmes 2x mēnesī

X

X

X

X

X

X

X

X

Digitālā un drukātā fotoalbūma izveide

X

X

X

Projekta izvērtēšana

X

X

Projekta rezultātu izplatīšana

X

X

X

Projekta atskaites rakstīšana

X

Projekta komanda

Koordinators: fizikas skolotājs Mārtiņš Gulbis

Fizikas skolotāja Ausma Bruņeniece

Latviešu valodas skolotāja Agrita Brūna

Sākumskolas dabaszinību skolotāja Aija Liģere

Angļu valodas skolotāja Janīna Čekstere

Grāmatvede Janīna Jakimova

Secinājumi un priekšlikumi

VIIA, izvērtējot projekta rezultātus, to novērtējā kā ļoti labu.

Projekta izvērtējuma anketu apkopojums parādīja nozīmīgu ietekmi uz skolēnu motivāciju, zināšanām dabaszinātnēs un prasmēs.

Vecāki ir ļoti palīdzējuši sagatavoties mobilitātei uz Somiju un uzņēmuši partnerskolas skolēnus savās ģimenēs, tādejādi palīdzot partnerskolas skolēniem iepazīt latviešu ģimenes un to tradīcijas.

Vietējie uzņēmumi un organizācijas palīdzēja risināt sadzīves un transporta jautājumus.

Realizētais projekts nostiprināja ilggadējo draudzību starp Pumpuru vidusskolu un Toholampi ģimnāziju un sekmēja aktīvu iesaistīšanos projektu rakstīšanā sadarbības turpināšanai. Uzlabotās projektu vadības prasmes tika liktas lietā un uzrakstīts pieteikums un saņemts atbalsts sadarbības turpināšanai dabaszinātnēs programmā Nordplus.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF