Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 20.oktobra 523.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 18.decembrīNr. 559

protokols Nr. 18, 54. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes
uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.554 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums un izdoti saistošie noteikumi Nr.44 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Domē 2014.gada 24.novembrī ir reģistrēts zemesgabala Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, nomnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” (vienotais reģistrācijas Nr.40103418324) valdes priekšsēdētāja A.Dz. (personas kods ***) iesniegumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606. Projekta mērķis ir veikt grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, precizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu zemesgabalā, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101.punktu, saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.decembra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ilzi Karjusi.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, finansēšanu saskaņā ar šī lēmuma 3.pielikumu.

5. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 0606, uzsākšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

6. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.559

(protokols Nr.18, 54.punkts)

Pielikums PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.559

(protokols Nr.18, 54.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 20.oktobra 523.lēmumu

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā

(kadastra Nr.1300 014 0606, zemesgabala platība 3726 kv.m)

1.Zemesgabala īpašnieks:

Latvijas Valsts Finansu ministrijas personā (reģistrācijas Nr.90000014724)

2.Zemesgabala nomnieks:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe”

(reģistrācijas Nr.40103418324)

3.Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe”

(reģistrācijas .Nr.40103418324), kuru uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” 2013.gada 2.janvārī izdotas pilnvaras pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs A.Dz. (personas kods ***).

3.Detālplānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1.punkts.

4.Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis

Veikt grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā, precizējot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu zemesgabalā, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un aktuālajai pilsētbūvnieciskajai situācijai.

5.Zemesgabala Magoņu ielā 2, Jūrmalā raksturojums

5.1. Zemesgabals atrodas Mellužu rajonā, teritorijā starp Magoņu ielu, Kāpu ielu, Rožu ielu un kāpām.

5.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas daļēji Jauktā darījumu apbūves teritorijā (9JD1) un daļēji Apstādījumu un atpūtas teritorijā (9D3), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, detalizētas plānošanas teritorijā, Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, kā arī daļēji – Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē.

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Jauktas darījumu apbūves teritorijas ir noteiktas daudzfunkcionālai komerciālu un sabiedrisku uzņēmumu attīstībai. Šo teritoriju galvenie atļautās izmantošanas veidi ir saistīti ar tirdzniecību, pakalpojumiem un citām publiskām funkcijām. Teritorijās tiek ierobežota dzīvojamās apbūves attīstība, tajās aizliegts veidot ražošanas uzņēmumus.

5.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos Apstādījumu un atpūtas teritorijas noteiktas, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselīgu un aktīvu dzīves veidu – sporta, atpūtas un kultūras aktivitātes brīvā dabā, veidotu pievilcīgu pilsētvidi un savdabīgu pilsētas tēlu.

6.Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”)

6.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.9. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.1.14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

6.1.15. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

6.2.Detālplānojuma sastāvs:

6.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

6.2.2. grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, inženierapgādes tīklu shēmas).

6.2.3. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

6.2.4. papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

· veikt kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma aprēķinus;

· veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti.

6.3.Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

6.3.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.3.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.3.3. pārskats par institūciju nosacījumiem un to izpildi;

6.3.4. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

6.3.5. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

6.3.6. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.3.7. ziņojums par institūciju atzinumiem.

7. Detālplānojuma izskatīšana

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*dgn., *.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, skaņojumus un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

8.Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē. Dome pieņem lēmumu atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9.Citas prasības

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136. punktiem.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

677540713.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra lēmumam Nr.559

(protokols Nr.18, 54.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2014.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” (reģistrācijas Nr.40103418324) , kuru uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Light House Deluxe” 2013.gada 2.janvārī izdotas pilnvaras pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs A.Dz. (personas kods ***), no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __._______ lēmumu Nr.___ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā” (prot.Nr.__, ___.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Magoņu ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 014 0606, detālplānojuma grozījumu (tuprmāk – Detālplānojuma grozījumi) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Ilze Karjuse.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības – Domes izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN) par Detālplānojuma grozījumu izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Lēmumu  un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs Domei par katru nokavēto dienu maksā nokavējuma naudu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.2. Domei ir pienākums nodrošināt Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Domi ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai.

3.6. Dome nodrošina Detālplānojuma grozījumu teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Dome nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs.

3.8. Dome publicē nepieciešamos paziņojumus vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Dome pieprasa Detālplānojuma grozījumu izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Lēmuma 2.pielikuma 6.1. punktā.

3.10. Dome nodod Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas:

3.10.1. saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Domē, pievienojot savu atzinumu. Domei ir pienākums attiecīgā sēdē izskatīt Detālplānojuma grozījumu projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

3.12. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Strīdi starp Domi un Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāju par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs – Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

reģistrācijas Nr.90000056357

Konta Nr. LV81PARX0002484577002

Akciju sabiedrība “Citadele banka”

SWIFT kods: PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Light House Deluxe”, reģistrācijas Nr.40103418324

adrese: ***

valdes priekšsēdētājs A.Dz.

personas kods ***

tālr.: ***

__________________________

/A.Dz./


Lejupielāde: DOC un PDF