Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 17.03.2014. Stājas spēkā 18.03.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Konsolidēti ar domes 2014.gada 20.februāra protokollēmumu 4.protokols, 6.punkts

2014.gada 16.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, pirmo prim, trešo un ceturto daļu

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk - saistošie noteikumi):

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

„11.2 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā vai valdījumā ir būve, par kuru izdots administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, no nākamā mēneša, kad administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad šajā punktā minētais administratīvais akts ir izpildīts.”

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.5. ja nodokļa maksātāja īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, un administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā un būvei piekritīgās zemes platības noteikšanu ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts līdz nākamajam mēnesim pēc lēmuma spēkā stāšanās par būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā atcelšanu;”

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 22.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.6.ja nodokļa maksātāja īpašumā ir būve, par kuru izdots administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, un administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu ir kļuvis neapstrīdams, līdz nākamajam mēnesim pēc tam, kad šajā punktā minētais administratīvais akts ir izpildīts.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošos noteikumus Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”, tos papildinot.

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, par kuru pieņemts administratīvais akts par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, kā arī izbeidzās tiesības uz piešķirtajiem atvieglojumiem šajā gadījumā un gadījumā nodokļa maksātāja īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai stimulētu nodokļa maksātājus sakārtot savus īpašumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

2014.gadā prognozējamais budžeta ieņēmumu pieaugums būs neliels, bet katram nodokļa maksātājam tas būs būtisks un tas stimulēs īpašumu sakārtošanu.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju